Welkom op de Verenigingspagina van Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier

Sinds 2014 is de van Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier ontstaan.

 

De Stichting bezit een vermogen wat afkomstig is van de Coöperatieve Spaarbank 'Berlikum' B.A. Dit vermogen is vanaf 1994 tot en met 2014 ondergebracht bij de Friesland Bank B.A. welke de jaarlijkse donatie verzorgde aan de Stichting Donaties Dorpsgemeenschappen Berlikum en Wier in die periode. Door overname van de Friesland Bank B.A. door de Rabobank is dit vermogen weer vrij gekomen voor de in 2014 opnieuw opgerichte stichting:

Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier

 

Doel van Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum en Wier:

Het financieel steunen van in Berltsum en Wier gevestigde verenigingen, stichtingen of groepen natuurlijke personen, die activiteiten ontplooien die, naar het oordeel van het bestuur der stichting, bevorderlijk zijn voor de verbetering van het culturele leefklimaat van de bewoners van de dorpen Berltsum en Wier.


Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie leden en ten hoogste uit zeven leden. Het bestuur bestaat nu uit:

de heer A. Knol (voorzitter);
de heer D. Miedema (penningmeester);
mevrouw J. Terpstra-Hylkema (secretaris);
mevrouw M. Tinga (notulist/2e secretaris);
de heer M. Reitsma (algemeen bestuurslid);
mevrouw J. Smits-Bijland (algemeen bestuurslid).


Richtlijnen

We geven niet aan:
-           verenigingen, stichtingen of groepen natuurlijke personen met structurele begrotingstekorten en onvoldoende eigen vermogen;
-           overheidsinstanties;
-           politieke stromingen;
-           instanties die noodhulp geven;
-           commerciële instanties;
-           verenigingen,stichtingen of groepen natuurlijke personen die zich bezig houden met onderzoek;
-           verenigingen, stichtingen of groepen natuurlijke personen die andere instanties financieelondersteunen ( sponsoren);
-           aanvragen voor kosten van verbouw/nieuwbouw;
-           projecten die niet binnen onze doelstelling vallen;
-           aanvragen die binnen komen na afloop van de activiteit.

 

We verwachten:
-           een eigen bijdrage van de aanvrager, andere sponsors en een eigen inbreng van vrijwilligers. zie onder het punt financiën op dit aanvraagformulier.

 

Een aanvraag dient te bestaan uit:
-           Aanvraagformulier;
-           Gespecificeerde kostenbegroting;
-           Financieel dekkingsplan;
-           Financieel jaarverslag.

 

De aanvraag moet binnen zijn voor de eerste van de maand: januari, maart, mei, juni, september, november.

Het bestuur behandeld 6 keer per jaar de aanvragen in een vergadering in de maanden: januari, maart, mei, juni, september, november.

Aanvraagformulier:

aanvraagformulierHet aanvraagformulier is een pfd bestand. Dit document kunt u printen, invullen en opsturen via de email of de post

Het compleet ingevulde formulier en de bijlagen( financieel jaarverslag en specificeerde begroting met dekkingsplan) gelieve ruim vóór de aanvang van het plan digitaal te zenden aan:   

stichtingdodo@gmail.com

of via de post:

secretariaat Stichting Donatie
Dorpsgemeenschappen Berltsum/Wier

J. Terpstra-Hylkema, Buorren 84, 9041 BD, Berltsum tel: 0518461320

Over genomen besluiten binnen het bestuur vindt geen discussie en uitleg plaats.

 

 

Jaarverslag 2017


Nog geen bestanden

  

 

Zoeken

Agenda

Plaats: Berlikum
07-05-2021 om 00:00
Plaats:
16-05-2021 om 11:00
Plaats: digitaal
22-05-2021 om 20:00
Plaats:
23-05-2021 om 00:00
Plaats:
24-05-2021 om 09:30

Volg ons op Facebook of Twitter: