Tandzorg

Tandartspraktijk Tj. de Vries

Hôfsleane 40
9041 AS Berlikum
Telefoon: 0518-46 22 66

 

Zoeken

Agenda

Plaats: Ioannis Teatertsjerke, Lautawei 5a, Wier
23-12-2018 om 15:00
Plaats: Zaal Kruiskerk
24-12-2018 om 14:00
Plaats: Kruiskerk
24-12-2018 om 21:30
Plaats: Kruiskerk
25-12-2018 om 09:30
Plaats: Kruiskerk
26-12-2018 om 09:30

Volg ons op Facebook of Twitter: