Terug naar MFC It Stedhûs

De kogel is door de Kruiskerk!

Gepubliceerd op:

Diverse organisaties in Berltsum krijgen na bijna acht jaar van voorbereidingen onderdak bij de kerk. Het dorp ‘smyt de lapen gear’ en laat er een multifunctioneel centrum (MFC) bouwen. De naam wordt It Stedhûs.

De financiering voor de nieuwbouw vormt het grootste struikelblok voor de stuurgroep MFC Berltsum. Met de jaren zijn de bouwkosten gestegen van €1,85 miljoen in 2013 naar ruwweg €2,6 miljoen. Vooral indexering, extra dakisolatie en hogere installatiekosten zorgden voor de prijsstijging. Met dank aan een grote inzet uit het dorp en de gemeente Waadhoeke is de financiering rond. Het dorp en zijn gulle gevers dragen voor bijna 45% bij in de kosten.

Naast eerste initiatiefnemer de protestantse gemeente Berltsum worden Doarpshûs It Heechhout, vereniging Het Groene Kruis Berlikum-Wier, jongerencentrum It Piipskoft en muziekvereniging OpMaat onderdeel van het MFC. Dat biedt verder onderdak aan onder meer Stichting Welzijn, thuiszorg Het Friese Land, de fysiotherapie, het huisartenslab, Veiligheidsregio Fryslân, toneel, majorettes, drumband en de biljart- en kaartclub.

,,Elkenien docht nei acht jier noch mei’’, constateert stuurgroepvoorzitter Erik Jansen. ,,Sa bliuwe alle foarsiennings yn it doarp bestean. It is in prachtich plan, droegen troch in sterk doarp.’’ De vertraging ontstond onder meer doordat enkele omwonenden bezwaar maakten. De stuurgroep ging met hen in gesprek. ,,Harren krityske blik hat it plan noch sterker makke’’, concludeert Jansen. Ook de gemeentefusie (Menameradeel ging op in Waadhoeke) zorgde voor vertraging.

Burgemeester en wethouders zijn nu bereid € 385.000 extra bij te dragen. De gemeentelijke bijdrage wordt daarmee in totaal € 898.000. Ook staan B. en W. garant voor een externe lening van € 660.000. Daarnaast helpt de Poiesz indirect flink mee door grondaankopen. De supermarkt was op zoek naar een A-locatie en vond die nabij de rondweg. Onder meer de verkoop van het Groene-Kruisgebouw aan Poiesz levert geld op voor het MFC.

Het dorp zelf zal nog €100.000 extra moeten bijdragen. Er zijn verschillende activiteiten gepland waaronder een grote verloting. Eerder is al voor een ton aan certificaten verkocht.

De Stichting Beheer Gebouw Mulseleane 16 (voormalig oefengebouw Muziekvereniging OpMaat) draagt €75.000 bij. Na de brand in de voormalige peuterspeelzaal It Hûnenêst werd afgezien van herbouw, zodat een deel van de verzekeringspenningen in het MFC gestoken kan worden.

Doordat veel bestaande gebouwen kampten met achterstallig onderhoud en strengere eisen, was er in 2012 behoefte aan samenwerking. Door het gezamenlijk gebruik van voorzieningen (zoals zaalruimte en horeca) wordt op lange termijn geld bespaard. Stuurgroeplid Johan van der Graaf: ,,Yn 2013 ha wy sein: Wy smite de lapen gear. No sizze wy grutsk: “It sil heve! Foar Berltsum, troch Berltum. Tige tank eltsenien!” 

 

 

 Multi Functioneel Centrum Berltsum. In doarp smyt de lapen gear.

MFC Berltsum
Wy as werkgroep geane der foar, gean jim mei? Met deze woorden sloot Erik Jansen, voorzitter van SBB, de presentatie van de nieuwbouwplannen voor een MFC op 4 juli af.Op de druk bezochte presentatie in de Kruiskerk ontvouwde de werkgroep haar plannen om een MFC in Berltsum te realiseren. Architect Albrecht Wijbenga lichtte de plannen toe aan de hand van een indrukwekkende 3d presentatie. De werkgroep bestaande uit leden van OpMaat, Piipskoft, Groene Kruis, Heechhout, Protestantse Gemeente Berlikum en SBB waren verheugd met de grote opkomst en de vele positieve reacties na afloop. Nu de eerste fase, plannen op papier, is afgerond gaan we de tweede fase in: Van papier naar werkelijkheid. De komende maanden zullen de leden van de deelnemende partijen gaan besluiten of ze verder willen. We hebben goede hoop dat er overal groen licht komt. De leden van OpMaat hebben al ingestemd om door te gaan.Ondertussen zit de werkgroep niet stil en de eerste vergadering na de vakantie is al weer achter de rug.Er moet nog heel veel werk worden verricht maar wij gaan door.

Mocht je de 3d presentatie van architecten bureau Wijbenga hebben gemist of wil je deze nog een keer zien ga dan naar https://www.youtube.com/watch?v=4MSSLCmAeXY

De Werkgroep MFC Berltsum

Peaske-aai sykje 2021

Ze waren er weer, na een jaartje van weggeweest, de paashazen! Eindelijk weer ev…