Terug naar Verenigingen nieuws

Waardering voor SBB, maar communicatie moet beter

Gepubliceerd op:
Waardering voor SBB, maar communicatie moet beter

Tijdens de discussieavond op 10 mei 2011 van de Stichting Berlikumer Belangen met de inwoners en donateurs wordt vooral waardering uitgesproken voor het werk en resultaten van de vele activiteiten tot nog toe. Daarnaast zijn er meerdere bezwarende reacties te horen. Deze komen vooral voort uit de manier waarop de communicatie omtrent de besluitvorming plaats vindt met de inwoners. Vanuit bepaalde richtingen binnen de gemeenschap is eerder aangereikt dat dit mogelijk voortkomt uit het gegeven dat er sprake is van een stichting waarvan een bestuur een eigen verantwoordelijkheid heeft. Een verenigingsvorm zou beter zijn omdat een bestuur zich dan moet verantwoorden naar de leden en bij besluitvorming instemming van de leden nodig is. Tijdens de inleiding van deze discussieavond geeft de 80-jarige oud-voorzitter en erelid, de heer F. Visser een beeld van vroegere discussies en de reden waarom in 1969 de toenmalige vereniging van dorpsbelang (opgericht in 1894) is opgegaan in de stichting. De keuze is vooral voortgekomen uit het gegeven om sneller en effectiever te kunnen handelen, ook als rechtspersoon. Het voordeel van deze rechtsvorm is vooral van belang geweest bij de opzet en inrichting van het sportcomplex “De Koekoek” en activiteiten rond Hemmemapark en Hemmemastate. Er was destijds dus sprake van een weloverwogen keuze in het belang van het dorp. Tot aan de dag van vandaag kunnen we als inwoners nog elke dag genieten van de resultaten. De heer Visser geeft verder aan dat vooral de bezetting van de diverse bestuursfuncties in de loop van de jaren een probleem is geweest. Het is steeds een moeizame zaak geweest om potentiële bestuursleden te vinden en te behouden. Als toenmalige opvolger van de heer Visser kwam de heer Aagtjes aan het woord. Onder zijn voorzitterschap werd in 1994 besloten om binnen de bestaande stichtingstructuur een doelmatiger en slagvaardiger opzet te realiseren. Het toenmalige bestuur was groot en daardoor niet altijd overzichtelijk. Men ging dan ook over tot het “vitaliseren” van het bestuur. Doel was om meer duidelijkheid te geven richting bedrijven en politiek, en een actievere rol te spelen naar de inwoners. Binnen een jaar tijd werd met behulp van werkgroepen een omslag binnen het bestuur van de stichting gerealiseerd. De heer Aagtjes geeft als reactie op vragen aan, dat de toenmalige opzet van de bestuursstructuur vandaag de dag niet altijd even duidelijk en zichtbaar is. Wel is vaker de discussie gevoerd omtrent de status; vereniging c.q. stichting. Maar ook toen is door een goede uitleg omtrent het belang van een juiste juridische status de discussie correct afgerond. In de discussie die volgt wordt herhaaldelijk duidelijk dat het huidige bestuur van SBB en bestuursleden van de verenigingen in Berlikum met regelmaat op verschillende sporen zitten. Hierdoor lijkt het of de belangen tegengesteld zijn. Hierover doorpratend komt steeds weer naar voren dat er onvoldoende overleg is tussen alle partijen. Door dit gegeven wordt steeds duidelijker dat er antwoord moet komen op de vraag: Wat kunnen we verbeteren? Hoewel de voorzitter aangeeft deze vraag in alle openheid tijdens deze avond te behandelen bestaat de indruk dat de eigen betrokkenheid voor hem een belemmering is. Bij diverse onderwerpen stagneert de discussie. Hiermee wordt dan ook een belangrijke kans gemist, om meer rendement uit deze bijeenkomst te halen. De aanwezigen zijn bereid om een positieve bijdrage te leveren. Het blijkt ook uit de waardering die regelmatig voor de huidige bestuursleden wordt uitgesproken. Een onpartijdige gespreksleider kan een volgende keer mogelijk meer rendement uit de bijeenkomst halen en meer positieve onderwerpen en ideeën boven tafel krijgen. Verder wordt als idee aangereikt om opnieuw met (project)werkgroepen te gaan werken. Vanuit het huidige bestuur wordt het betreurd dat ze niet worden betrokken in alle initiatieven die door verenigingen worden opgepakt. Wederzijds kan men meer aan elkaar hebben. Er is nu af en toe een spagaat nodig om de diverse belangen te behartigen. Vanuit de bijenkomst wordt geadviseerd om te werken met een onafhankelijke adviesgroep. Deze kan advies uitbrengen aan het bestuur van SBB. De verenigingen hebben hier belang bij en zullen ongetwijfeld hun bijdrage willen leveren. Hierdoor kan er weer vertrouwen worden opgebouwd. Door voorzitter Mathe van Hout wordt de avond afgerond met de toezegging dat na de vakantie een nieuwe bijeenkomst wordt georganiseerd. In die bijeenkomst zal ook een stemming plaatsvinden omtrent de rechtsvorm. Het bestuur zal de uitslag van die stemming respecteren. Met dank voor het meedenken worden de deelnemers aan deze avond bedankt. Samen kunnen we de dorpsvisie weer oppakken en dat als leidraad naar de toekomst hanteren. Dick 12 mei 2011

Bliid Boadskip Sjongers zijn op zoek naar jou!

Wij zijn weer los met onze wekelijkse repetities! We willen vooruit kijken!

 

Team Eijzenga krijgt aanjaagsubsidie voor buddy sporten

Sporten met een beperking is lastig. We staan er als valide sporters vaak niet b…