Terug naar Verenigingen nieuws

Turborotonde en fietstunnel N383

Gepubliceerd op:
Turborotonde en fietstunnel N383

In 2021 zal de gevaarlijke fietspadkruising in de N383 westelijk van Marsum bij de huidige rotonde vervangen worden door een fiets/voetgangerstunnel. Provincie Fryslân heeft hiervoor aanvullende financiën beschikbaar gesteld.

 Deze financiering is gevonden binnen het project 'Haak om Leeuwarden', waar dit knelpunt qua scope ook onderdeel van uitmaakt. Dat deelde Gedeputeerde
Staten eerder dit jaar mee. Het past in het Bestuursakkoord 2019 — 2023 van de provincie, waarin is verwoord dat ingezet wordt op een daling van het aantal doden en gewonden op de Friese wegen.
De aanleg van de tunnel zal tegelijk uitgevoerd worden met de reconstructie van de rotonde die zorg moet dragen voor betere doorstroming van het autoverkeer. Zoals bekend ontstaan tijdens spitstijden op de weefvakken van de A31 geregeld gevaarlijke situaties. De betere rotonde zal zorgen voor nog grotere toename van het autoverkeer en zal ook de snelheid van de auto’s op de nieuwe rotonde doen verhogen. De aanleg van een fietstunnel wordt daarmee nog meer noodzakelijk.
Met de aanleg van een fietstunnel komt een einde aan jarenlang gesteggel. De gemeenteraad van voormalig Menameradiel had in 2014 al grote zorgen over de gevaarlijke oversteekplaats. Dorpsbelang Marsum drong, mede namens andere Dorpsbelangen, aan op aanleg van de tunnel. Menameradiel heeft de provincie een financiële bijdrage gegeven voor de aanleg van een tunnel. De huidige rotonde voldoet niet aan de ontwerprichtlijnen, wat leidt tot onveilige situaties voor vooral overstekende fietsers. Door toename van het autoverkeer, door de aanleg van de Haak en het NW tangent, is het verkeer fors toegenomen. Daardoor is de  huidige fietsoversteekplaats nog gevaarlijker. De veiligheid van de fietsers en voetgangers kan door een tunnel beter gegarandeerd worden. Fietsers, waaronder vele scholieren uit de dorpen Menaam en Dronryp, passeren dagelijks twee keer deze rotonde.
Fietsers lijken deze gevaarlijke oversteekplaats steeds meer te mijden, omdat veel gemotoriseerde voertuigen passeren met hoge snelheden, terwijl de fietser tijdens de spits lang staat te wachten. Ook mede door de opkomst van de snelle e-bikes is de wens van de gemeenten Waadhoeke, Leeuwarden en de Provincie Fryslân dat deze fietsroute deel uit gaat maken van de toekomstige fietssnelroute Leeuwarden-Franeker-Harlingen. De opwaardering van deze fietsroute zal ook worden opgenomen in het Mobiliteitsplan Waadhoeke.
Kortom: Er zijn dus genoeg en ook zwaarwegende redenen om tijdens de aanleg van de turborotonde ook hier een fietstunnel aan te leggen. De provincie en de gemeente Waadhoeke werken nu aan de voorbereiding. De planning is dat de fietstunnel er eind 2021 ligt. Een langdurige wens komt daarmee in vervulling.
Dorpsbelangen Marsum, Dronryp, Menaam, Ingelum, Bitgummole, Bitgum, Fietsersbond Waadhoeke, Hieke Joostema-Greidanus, Laas Bonnema

 

Kids Picknick 4 juli as

Deelname voor de groepen 1 t/m 8 (zonder begeleiding van volwassen)  

 

Koffie en een goed gesprek bij De Sk├╗le

“Het is heerlijk om even je hart te kunnen luchten en ook om te luisteren …