Terug naar Verenigingen nieuws

Toegankelijk wijkbeheer in de gemeente Waadhoeke - Zorg voor de openbare ruimte: ‘Mei elkoar en foar elkoar’

Gepubliceerd op:
Toegankelijk wijkbeheer in de gemeente Waadhoeke - Zorg voor de openbare ruimte: ‘Mei elkoar en foar elkoar’

De gemeente Waadhoeke. Een nieuwe organisatie die voor nieuwe uitdagingen staat.

Sinds de officiële start van de gemeente is de organisatie volop in ontwikkeling. En
ontwikkeling kost tijd. Het is niet in een keer allemaal perfect. Hier hoort ook een
nieuwe vorm van alledaags beheer van het groen, de wegen of de riolering bij. Een
nieuwe manier van werken met uiteindelijk als doel: vertrouwd en dichtbij de mensen.
Wijkbeheer. Een introductie.


“Us gemeente is hiel oars en folle grutter as dat de eardere gemeenten dat wiene”, zo legt
wethouder Jan Dijkstra uit. Iedere gemeente deed het beheer van het groen, het onderhoud
van wegen of het ophalen van het vuil op zijn eigen manier. “Fan al dy ferskate manieren ha
we foar de nije organisaasje no ien nije opset makke”, aldus Jan Dijkstra. Het werkgebied is
veel groter geworden. “Wy hawwe bygelyks sa’n 1200 fjouwerkante kilometer oan berm
yn behear.” We willen een beheer met veel ruimte voor biodiversiteit bijvoorbeeld. Als zaken
anders worden aangepakt, dan is dat soms wennen voor inwoners. Hier en daar begonnen
mensen te klagen: “It is hjir sa’n rotsoai. Moat dat no sa?” “Dat kin sa
net fansels en soks freget om in oare oanpak”, zo legt Jan Dijkstra uit.

Herkenbare en vaste gezichten
Een vast aanspraakpunt voor de eigen wijk. Eigen mensen die op een vaste dag in de week het
beheer doen. Dat is het nieuwe wijkbeheer in Waadhoeke. De gemeente is opgedeeld in 6
teams. Ieder team heeft een vaste regio onder zijn beheer en is daarmee ook het eigen vaste
aanspreekpunt voor vragen en klachten. “In stikje werkenning foar de ynwenners. Fêste
meiwurkers dy’t witte wat der yn de wyk libbet en wêr’t problemen sitte.”Op die manier
wordt het wijkbeheer voor de inwoners directer en toegankelijker. Dit doen de medewerkers
van de buitendienst van Waadhoeke samen met medewerkers van Empatec.

De verdeling van wijken ziet er als volgt uit:

Wijk 1:
Westhoek, Nij Altoenae, Nieuwebildtzijl, Oudebildtzijl, Vrouwenparochie, St.-
Annaparochie, St.-Jacobiparochie
Beheerder: Henk Osinga.

Wijk 2:
Oosterbierum, Firdgum, Ried, Tzummarum, Minnertsga, Wier, Klooster Lidlum,
Sexbierum, Pietersbierum, Boer, Dongjum, Slappeterp, Peins, Skingen.
Beheerder: Michiel Vlaskamp.

 

Wijk 3:
Menaam, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum, Marsum.
Beheerder: Henk Osinga (waarnemend)

Wijk 4:
Dronryp, Zweins, Welsryp, Blessum, Boksum, Deinum, Hatzum, Winsum, Spannum,
Baaium, Hatzum.
Beheerder: Klaas Visser

Wijk 5:
Franeker, Schalsum, Tzum.
Beheerder: vacant

Wijk 6:
Herbaijum, Hitzum, Achlum.
Beheerder: Rinze Sijbesma

In de komende periode laten we u in een serie artikelen regelmatig kennis maken met de
diverse wijkteams.


Gemeente kan het niet alleen
Een extra motivatie voor Jan Dijkstra om het wijkbeheer goed gestalte te geven was aan het
begin van dit jaar. Een van de wethouders was in een van de dorpen geweest. Ze kreeg van
bewoners veel opmerkingen over hoe slecht de openbare ruimte was onderhouden. De perkjes
waren leeg, het gras stond hoog en ook op het wegenonderhoud was wel wat aan te merken.
“Wy seagen dit ek en it wie inderdaad net goed. Dat koe sa net en dat moat oars”, zo legt Jan
Dijkstra uit. Met de inzet van extra mensen ging de buitendienst er vol tegenaan waardoor de
knelpunten snel waren opgelost. “Soarch foar de iepenbiere romte dogge jo mei elkoar en foar
elkoar. Dat kin in gemeente net allinne. Mei elkoar moatte wy it dwaan. Mei dizze nije
oanpak ha ik der alle fertrouwen yn.”

Hoe bereikt u de wijkteams?
Heeft u een vraag voor het wijkteam bij u in de buurt? Neemt u gerust contact op:
Gemeente Waadhoeke
Telefoon: (0517) 380 380
E-mail: info@waadhoeke.nl

Kijk tevens op onze website

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…

 

Bibliotheek zoekt taal- en digitaal vrijwilligers voor het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek.

Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen o…