Terug naar Verenigingen nieuws

Stand van zaken omtrent het MFC, een update

Gepubliceerd op:
Stand van zaken omtrent het MFC, een update

Het is alweer een tijdje terug dat wij u informeerden over de stand van zaken omtrent de realisatie van het Multi Functioneel Centrum (MFC) in Berltsum, hoog tijd dus voor een update.

Hoe zat het ook al weer?

In november 2012 is Stichting Berlikumer Belang (SBB) een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van de bouw van een MFC met integratie van de huidige KruisKerk aan de Hofsleane. Dit alles op verzoek van de Protestantse Gemeente te Berltsum. SBB is hier na kort beraad voortvarend mee aan het werk gegaan. In december 2012 is onder aansturing van SBB een werkgroep gevormd uit de mogelijke gebruikers van het te realiseren MFC. Deze werkgroep bestaat naast SBB uit (bestuurs)leden van het Piipskoft, OpMaat, Heechhout, Groene Kruis en Protestantse Gemeente Berltsum. Eind juni 2013 waren de plannen gereed voor een presentatie aan het dorp welke onder grote belangstelling gehouden werd op 4 juli 2013. Vervolgens is op 23 november 2013 de intentieverklaring voor deelname getekend door alle leden van de werkgroep. Met het ondertekenen van deze verklaring was de voorbereiding (fase 1) afgerond en kon fase 2 worden opgestart.

En nu verder
Waar in fase 1 vooral werd gewerkt aan het inventariseren, uitwerken en samenwerken, staat fase 2 vooral in het teken van de financiering en funding van de plannen.
Om de plannen goed en duidelijk weer te geven is er een projectboek ontwikkeld; “in doarp smyt de lapen gear” (zie hiervoor: http://www.berlikum.com/sbb/multifunctioneel-centrum/). Dit projectboek is aan het college van B&W en alle politieke fracties van Gemeente Menameradiel overhandigd. In de gesprekken die daarop volgden met de bestuurders en politiek verantwoordelijken van de Gemeente Menameradiel hebben we alles uitvoerig en duidelijk mogen en kunnen onderbouwen.

Allen waren onder de indruk van de plannen en van de professionele manier van voorbereiding vanuit het doarp Berltsum. “Leefbaarheid en samen” waren hier de sleutelwoorden. Volgens velen zal de realisatie van een MFC, met verwijzing naar de onlangs gerealiseerde brede school, Berlingastate en de aanwezige sportvoorzieningen, Berltsum tot een absoluut kern-dorp maken waarin mensen graag willen komen (en) wonen. Tevens was men onder de indruk van de voorgestelde financiering; vooral de gedachte van aankoop gebouwen vond men bijzonder. Zo bijzonder dat door het college is gevraagd om dat deel van de financiering nog eens onder de loep te nemen. Deze gedachte is door de werkgroep meegenomen. Het college van B&W daarentegen heeft voorgesteld een onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij. Dit onderzoek heeft als doelstelling een objectief rapport te genereren waarin wordt ingezoomd op de voorgestelde financiering en exploitatie van het MFC en tevens wordt gekeken naar overige en aanvullende mogelijkheden tot subsidievertrekking. De werkgroep heeft met het op realisatie gerichte onderzoek ingestemd en op 14 augustus jl is na een positief gesprek met de uitvoerders dit onderzoek van start gegaan.

Verder is het goed te melden dat de werkgroep is aangevuld met een aantal specialisten op het gebied van ontwikkeling en bouw en specialisten op het gebied van subsidieaanvragen. Er is reeds een inventarisatie gedaan naar mogelijke subsidienten, een aantal aanvragen is verstuurd en gesprekken worden gevoerd.
Alle betrokkenen hebben regelmatig contact en zijn heel druk bezig de benodigde middelen rond te krijgen. De vooruitzichten hierin zijn vooralsnog positief te noemen. Blijft natuurlijk dat het grootste deel van de financiering moet komen van de burgerlijke gemeente. Zonder deze toezegging zullen ook andere subsidienten hun middelen niet beschikbaar stellen. De uitkomst van het onafhankelijke rapport zal dan ook (waarschijnlijk) velen in beweging zetten. Vanuit de voorgestelde juridische structuur is inmiddels Stichting Vastgoed MFC Berltsum opgericht.

De werkgroep is ook nog benaderd met het idee om niet de KruisKerk maar de discotheek TDF als hooflocatie om te bouwen. Het voormalige discotheekgebouw voldoet volgens de werkgroep niet aan de eisen en de wensen om alle functies te kunnen huisvesten. Dit geldt met name voor de activiteiten van het Groene Kruis. Ook voor de PGB is een MFC waar het kerkgebouw geen deel van uitmaakt niet echt een optie. Kiezen voor dit pand betekent dus dat er geen recht wordt gedaan aan het multifunctionele karakter en uitgangspunt van het MFC.

Tot slot
Als werkgroep zijn we enthousiast begonnen en nog steeds optimistisch over de voortgang. In de wetenschap dat een grootschalig project als het MFC een wat langere adem vraagt.

Vol trots op ús mooie doarp Berltsum smyte wy de lapen gear foar in prachtig MFC!

Tot zover, wanneer u vragen heeft schroom niet te bellen of te mailen.

Met vriendelijke groet,
Namens SBB-werkgroep MFC

Johan van der Graaf

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…

 

Bibliotheek zoekt taal- en digitaal vrijwilligers voor het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek.

Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen o…