Terug naar Verenigingen nieuws

Onderzoek naar realisatie multifunctioneel centrum

Gepubliceerd op:
Onderzoek naar realisatie multifunctioneel centrum

Momenteel onderzoekt een werkgroep onder leiding van Stichting Berlikumer Belangen (SBB) de realisatie van een multifunctioneel centrum in Berltsum. De Protestantse Gemeente Berltsum (PGB), eigenaar van ondermeer de Kruiskerk aan de Hôfsleane, heeft november vorig jaar SBB hiervoor benaderd. De PGB had op grond van eigen onderzoeken vastgesteld dat hier mogelijk kansen liggen. Door de huidige versnippering van verschillende gebouwen (die grotendeels behoorlijk gedateerd zijn) wordt een mogelijkheid gezien het Kruiskerkgebouw aan de Hôfsleane multifunctioneel in te zetten. De belangstellenden (mogelijke gebruikers) zijn naast de PGB; het Groene Kruis, dorpshuis ’t Heechhout, muziekvereniging Op Maat en jeugdsoos ’t Piipskoft. Alle mogelijke gebruikers maken tevens deel uit van de werkgroep MFC. Daarnaast is ook een wethouder van de burgergemeente in de werkgroep aangeschoven om het proces van dichtbij te volgen en geïnformeerd te blijven. De werkgroep is in januari gestart. Tijdens de eerste bijeenkomst is al vastgesteld dat alle betrokken het een faire kans willen geven om tot realisatie van één MFC te komen. Individuele plannen die betrekking hebben op huisvesting zijn dan ook stil gezet. Voor een aantal partijen betekend het een ingrijpende verandering maar de mogelijkheden die gezien worden zijn veelbelovend voor in feite heel Berltsum en alle Berltsumers. Inmiddels is een uitgebreide inventarisatie van gebruik en wensen ten aanzien van inrichting gemaakt. Het werd al snel duidelijk dat de huidige inrichting en omvang van de Kruiskerk niet in de gezamenlijke behoefte voorziet. Inmiddels is er deskundige hulp ingeschakeld om de geïnventariseerde wensen in een nieuw MFC uitgaande van de Kruiskerk te realiseren. Dit proces verloopt door de externe inbreng met de nodige ervaring voorspoedig. Zo liggen er momenteel schetsplannen die in een detailtekening worden omgezet. De bedoeling is de detailtekening binnenkort gereed te hebben om deze aansluitend op donderdag 4 juli tijdens een bijeenkomst aan alle Berltsumers te presenteren. Uiteraard zal ook een beeld van de kosten voor realisatie en exploitatie gemaakt moeten worden. Plannen maken is één maar de werkgroep heeft zichzelf als belangrijkste eis opgelegd tot een realistische financiering van het geheel te komen. Wanneer naar mening van de werkgroep dit aspect realiseerbaar lijkt, zal de presentatie van 4 juli doorgaan. Tot die tijd wordt er heel hard gewerkt door de verschillende werkgroep leden. Al met al een ingrijpend proces met voor de Werkgroep veel kansen en uitdagingen die ook met de burgergemeente verder uitgewerkt moeten worden. Hou 4 juli alvast vrij in uw agenda.

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…