Terug naar Verenigingen nieuws

Interview met MFC stuurlidgroep Johan v/d Graaf

Gepubliceerd op:
Interview met MFC stuurlidgroep Johan v/d Graaf

In no time waren alle 400 certificaten “verkocht” dit geeft aan hoe het MFC leeft binnen het
dorp. Ontzettend bedankt daarvoor, een speciale dank daarbij nogmaals voor firma Zeinstra die een
aanzienlijk deel van de uitgave zeker heeft gesteld. De uitgifte van certificaten heeft in totaal €
100.000 opgebracht. Een fantastisch resultaat. Lees hier het interview..&l

Stel jezelf eens even voor:
Johan van der Graaf, geboren en getogen in Berltsum, getrouwd met Petra, trotse vader van drie
kinderen en trotse pake van 2 kleinkinderen


Wat zijn je taken? Wat doe je allemaal, waar ben je bij betrokken?
Binnen het bestuur van Stichting Berltsumer Belangen (SBB) was ik samen met Erik Jansen
verantwoordelijk voor het onderzoek naar de haalbaarheid van een MFC in Berltsum. Vanuit de
Kerkenraad kwam in 2012 het verzoek om te kijken naar een bredere inzet van de Kruiskerk voor de
toekomst. Met groot enthousiasme werd dit initiatief door SBB opgepakt mede doordat al bekend
was dat er veel verenigingen en stichtingen problemen hadden met huisvesting in het algemeen, en
de kosten voor onderhoud en gebruik daarbij in het bijzonder. Na een korte inventarisatie onder alle
verenigingen werd al vrij snel een begin gemaakt voor een breder bestuurlijk platform. Een platform
welke uiteindelijk uitgegroeid is tot de huidige stuurgroep MFC. Vanwege het brede belang en breed
gedragen initiatief namen vanuit iedere geleding een aantal mensen zitting in dit algemeen bestuur.
Ieder met zijn eigen belang en motivatie. Erik Jansen was en is daarbij voorzitter. Mijn rol zag en zie ik
als een soort olie binnen het geheel. Ik ben rekenkundig aanwezig voor de juiste prognoses, ik
correspondeer waar dat nodig is. Ik spreek met gemeente, met dorp en buren en geef daarbij aan
wat voor ons belangrijk is. Maar belangrijk.. dat doe ik nooit alleen, dat doe ik samen met een
fantastisch bestuur.


Waar kunnen mensen jou nog meer van kennen? (Wat doe je in het dagelijks leven ed.)
In het dagelijks leven run ik samen met Menno Born het Administratie en MKB advieskantoor
genaamd Born |+| en van der Graaf VOF. Vanuit die rol verzorgen wij alles op het gebied van
administratie en adviseren en begeleiden daarbij ondernemers.


Je bent al sinds het begin (2012) vrijwilliger binnen de stuurgroep van het MFC. Heb je nooit
gedacht om er mee te stoppen? Wat drijft je om je hiervoor in te zetten?
Nee, nooit gedacht om te stoppen. Maar ik heb wel gemerkt dat je een lange adem moet hebben.
In 2013 hadden we veel plannen klaar en waren we als bestuur al veel verder dan ieder die er ook
maar op wat voor manier bij betrokken moest zijn. Denk hierbij aan de gemeente voor een
subsidietoekenning, denk aan de leden van de diverse verenigingen en stichtingen, denk hierbij aan
de buurt en de overige subsidieverstrekkers. Iedereen betrokken verdiende een goede motivatie van
het door ons bedachte plan en een goede verantwoording van de onderliggende stukken. En dat kost
tijd, veel tijd, zo heb ik nu al wel begrepen. Maar dat geeft niet, want als stuurgroep zijn we overtuigd
van dat plan, een plan welke voorziet in een gecombineerde huisvesting van Kerk, muziek, dorpshuis
en toneel, jeugd en zorg. Al met al een zelfvoorzienend geheel. In tegenstelling tot de huidige situatie
waarbij er steeds veel geld van de lokale overheid wordt gevraagd voor onderhoud en huisvesting. En
waarbij de huisvestingslasten nu steeds per vereniging/stichting zelf betaald moet worden. In een
nieuw MFC zal je op minder vierkante meters met een betere isolatie en efficiëntere bezetting veel
lager gaan uitkomen. Daarnaast zal een concentratie mensen gaan verbinden is onze visie.


Kun je in het kort vertellen wat er de afgelopen half jaar allemaal is gebeurd? Welke
ontwikkelingen zijn er geweest en wat kun je hier over vertellen? (procedures/vergaderingen/bijeenkomsten/gemeente)                                                                                                     Oeps, dat is nog al een vraag… ik probeer een korte opsomming te geven. Goed dan, alleen laatste halfjaar… Gesprekken gevoerd met de Wethouder, dorpen coördinator, met de Poiesz, met verschillende ambtenaren van de Waadhoeke, met buren.
Maandelijkse vergadering stuurgroep. Tussentijdse correspondentie en gesprekken over bouwsom, over financiering, over aankoop over mogelijkheden en onmogelijkheden.
                                                                                                  


Wanneer denk je dat de verbouw van de kruiskerk tot MFC kan beginnen?
Wanneer er geen steekhoudende bezwaren worden ingediend verwacht ik dat wij eind 2020, begin
2021 kunnen gaan bouwen.


Kun je nog iets vertellen over de financiering? Hoeveel certificaten zijn er inmiddels uitgegeven?
Wat heeft dit qua bedrag opgeleverd?
Alle 400 certificaten waren in no time “verkocht” dit geeft ook aan hoe het MFC leeft binnen het
dorp. Ontzettend bedankt daarvoor, een speciale dank daarbij nogmaals voor firma Zeinstra die een
aanzienlijk deel van de uitgave zeker heeft gesteld. De uitgifte van certificaten heeft in totaal €
100.000 opgebracht. Een fantastisch resultaat.
Voor de overige financiering zijn wij op basis van de oorspronkelijke geprognosticeerde bouwsom
sluitend. Echter de tijd heeft ons ingehaald, de prijzen zijn gestegen dus de bouwsom valt hoger uit.
Het bouwteam is momenteel met man en macht bezig te kijken door welke aanpassingen we de
bouwsom kunnen verlagen. De werkgroep financieel is druk bezig te kijken naar het daardoor
ontstane gat in de financieringsbegroting. Al met al zaken waar wij op korte termijn verwachten uit
te komen.


Wat zou je graag nog eens willen zien in het MFC (qua activiteit, voorstelling, bijeenkomst e.d.?)
Een van de doelen van SBB is het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in en rond ons
mooie dorp. Het MFC staat midden in die leefbaarheid. Persoonlijk zie ik dat de zorg zijn unieke
centrale plek krijgt. Net als muziek die kan oefenen en voorstellingen kan geven. Zo ook toneel. Dat
mensen kunnen kerken op een mooie manier en waar (zo mogelijk) een ander soort van diensten
plek kunnen krijgen. Waar jeugd en ouderen bij elkaar komen. Waar dorp zich verzamelt tijdens
feest, en waar ruimte is voor mooie optredens. Dit alles natuurlijk binnen de mogelijkheden.


Kun je nog iets vertellen over het Groene Kruis gebouw (verkoop, nieuwbouw, Poiesz?)
De directie van de Poiesz heeft aangegeven binnen 2 jaar een nieuwe grote supermarkt te willen
bouwen op een A-locatie binnen het dorp, waar o.a. parkeren geen problemen op gaat leveren.
Na een interne studie en een rondgang door het dorp (samen met SBB) heeft de Poiesz aangegeven
het liefst nieuwbouw te plegen op het huidige Heechhout en Groene Kruis terrein aan de Sportleane.
Voor het dorp, voor de gemeente en voor de realisatie van een MFC een fantastische opsteker!
Daarmee wordt oud weer nieuw. Is er geen sprake van nieuwe open plekken of “rotte kiezen” binnen
het dorp. Binnen dit geheel zou het ook zomaar kunnen zijn dat er weer een nieuwe representatieve
invulling komt voor het huidige Poiesz gebouw.

 

Zijn er al plannen voor de overige gebouwen die leeg komen te staan ? (Piipskoft bijv?)

Voor het Piipskoft zal naar verluid een koper worden gezocht. Een prachtige locatie wat mij betreft
voor wonen/werken in de Buorren. De overige open locaties liggen onder het beheer van SBB, wel is
daar al breed over gesproken samen met SBB, gemeente, woningstichting, stuurgroep MFC e.d.
Plannen daarvoor zijn in ontwikkeling.
Tot slot wil ik iedereen in welke hoedanigheid betrokken bij het MFC bedanken voor hun geduld en
unieke rol in dit geheel. Er zijn meer dan 50 vrijwilligers actief voor het MFC.
Noch efkes wachtsje en dan kinne wy genietsje van us eigen.

 

Een MFC foar Berltsum troch Berltsum!

Foto's

Bekijk ook

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…

 

Bibliotheek zoekt taal- en digitaal vrijwilligers voor het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek.

Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen o…