Terug naar Verenigingen nieuws

impressie Jaarvergadering SBB

Gepubliceerd op:
impressie Jaarvergadering SBB

Berltsum - Donderdagavond 4 april werd in dorpshuis 't Heechhout de jaarvergadering gehouden van Stichting Berlikumer Belangen. Uit alle activiteiten die in het dorp worden ontplooid, blijkt Berlikum te bruizen als nooit te voren. Met de geplande realisatie van MFC 'It Stedhûs' en de te verwachting relocatie van supermarkt Poeisz, breiden de voorzieningen in de twaalfde stad nog verder uit. Dat bij de recent gebouwde brede school een noodlokaal moest worden bijgeplaatst, om het groeiende leerlingenaantal te kunnen herbergen, biedt veel hoop voor de toekomst.

Uit een vlekkenkaart van Berlikum, blijkt dat er op verschillende ‘vlekken’ mogelijkheden zijn voor ontwikkeling. Duidelijk is dat dit niet altijd om gebouwen hoeft te gaan. Samen met de gemeente is gesproken over een lange termijnvisie voor de bebouwing in Berlikum. Onderdeel hiervan was een nieuwe locatie voor supermarkt Poiesz. Het gebouw waarin Poeisz op dit moment zit is te klein en biedt onvoldoende parkeerplaatsen noch mogelijkheden tot uitbreiding. Poiesz heeft aangegeven binnen drie jaar (waarvan het eerste reeds verstreken is) op een A-locatie in Berlikum een nieuwe supermarkt te willen hebben. Er is met SBB gesproken over vier mogelijke locaties: (1.) Heechhout / Groene Kruis, (2.) Oude veilingterrein, (3.) Siderius en (4.) De Pôlle. SBB, SH en UBW (Undernimmend Berltsum-Wier) heeft de voor- en nadelen van de verschillende locaties besproken en een duidelijke voorkeur / advies uitgesproken voor locatie Heechhout / Groene Kruis. Dit advies kon duidelijk steun krijgen van de aanwezigen tijdens de jaarvergadering.

De huisvesting van arbeidsmigranten was ook in 2018 een belangrijk onderwerp.In februari werd het oude beleid van Franekeradiel werd aangenomen (de zogenaamde 1% -regel). In september kwam wethouder Nel Haarsma met een nieuwe denkrichting en werd de handhaving bevroren. Na druk van dorpsbelangen, waaronder SBB, is de denkrichting van tafel gegaan en is handhaving weer ontdooid. Vanaf dit punt is er goed overleg geweest tussen SBB, de gemeente Waadhoeke en de huisvesters van arbeidsmigranten in de Pôlle (VZM & Zeinstra). Met VZM is de afspraak gemaakt dat iedere drie maanden één van de vier woningen uit de illegaliteit zou worden onttrokken. Voor de eerste woning is inmiddels een vergunning aangevraagd. In de tweede woning zal VZM een gezin plaatsen. Het heeft er alle schijn van dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. Communicatie tussen de verschillende partijen loopt nu naar tevredenheid.

Het leek even stil rond de Pilot Project ‘Lyts Hofke Berltsum’, maar achter de schermen is hard gewerkt aan concretisering van de plannen. Voor de geplande locatie (oude terrein basisschool Lyts Libben) zijn tekeningen gemaakt van de mogelijke woningen. De woningen zijn modulair en kunnen daarom verschillen in grootte (60 tot 100 m2). Alle woningen zijn klimaatneutraal en in de omgeving wordt rekening gehouden met hemelwaterafvoer. De Pilot Omgevingswet levert nog niet de snelheid waarop gehoopt was (van onderaf draagvlak creëeren om lange procedures te kunnen versnellen). Daarom wordt nu paralel aan deze Pilot ook de traditionele weg bewandeld.

De realisatie van MFC It Stedhûs loopt voorspoedig. De begroting is nagenoeg rond dankzij de succesvolle verkoop van obligaties. Er staat nog een loterij op de rol en bovendien zullen kleinere subsidies voor de inrichting van It Stedhûs later volgen. Belangrijk moment wordt eind april begin mei wanneer de totaalprijs door de ontwikkelaars bekend zal worden gemaakt. Indien dit binnen de begroting past kan met een overbruggingslening spoedig worden gestart met de bouw. SBB heeft aangegeven een deel van de reservering tegen een gunstige rentevoet te willen lenen aan It Stedhûs.

Het afgelopen jaar is in Berlikum een zestal hondenpoepbakken geplaatst. Vanuit het dorp kwamen verschillende verzoeken tot (ver)plaatsing van de bakken. Uit gegevens van de gemeente blijkt dat de bakken op de huidige locaties goed tot zeer goed worden gebruikt. Verplaatsing zou daarom geen goede optie zijn. De gemeente geeft echter aan dat voor bijplaatsing geen budget is. Dankzij de hondenpoepbakken lijkt de overlast van hondenpoep niet verdwenen, maar wel afgenomen.

Met de vorige gemeente (Menameradiel) zijn afspraken gemaakt omtrent de bomenkap / vervanging van de bomen langs de Koekoeksleane. De kap zou in vier fasen plaatsvinden. De tweede fase is door de gemeente Waadhoeke uitgesteld.

Het financieel plaatje van de Stichting Berlikumer Belangen is al enkele jaren negatief. Reden hiervoor zijn het wegvallen van (1.) bijdrage gemeente (€ 250,-), (2.) bijdrage Stichting DoDo (€ 900,-) en (3.) te laag ingeschat effect waardevaste bijdrage Stichting SH (€ 250,-). Het totaal tekort (€ 1540,-) is de afgelopen jaren beperkt door ledenwerving en een strikt begrotingsbeleid. Desalniettemin schrijft de stichting al enkele jaren rode cijfers. Vanaf 2019 krijgt SBB weer een bijdrage van de gemeente (waarderingssubsidie à € 500,-) en er zal een nieuwe ledenwervingscampagne worden gehouden in samenwerking met Stichting Hemmemapark. Het voorstel van SBB om de jaarlijkse donatie te verhogen van € 8,- naar € 10,- is door een grote meerderheid van de aanwezigen goedgekeurd.

Het grootste deel van de inkomsten van Stichting Berlikumer Belangen wordt gebruikt als bijdrage voor de Stichting Hemmemapark. Deze bijdrage is bij de oprichting van Stichting Hemmemapark in de statuten vastgelegd en wordt iedere twee jaar volgens afspraak geïndexeerd. Vanuit de aanwezigen, waaronder de voorzitter van Oranje Nationaal Gosse Tijsma en oud Statenlid Johan van Tuinen, kwam een sterke oproep aan Stichting Hemmemapark (SH) om transparantie te geven over het financieel beleid. Voorzichter van SH (tevens erevoorzitter van SBB) beloofde een open vergadering te beleggen waarin volledige transparantie zou worden gegeven.

De samenstelling van het bestuur is gewijzigd. Marco Doldersum en Pieter Smit namen beiden na drie jaar bestuur afscheid van SBB. Johan van der Graaf stopte na zich zeven jaar als bestuurslid te hebben ingezet. Johan blijft nog actief betrokken bij de realisatie van It Stedhûs. Voorzitter Erik Jansen was herkiesbaar en is herkozen voor het achtste achtereenvolgende jaar. SBB werd bovendien verblijd met de komst van twee nieuwe jonge bestuursleden: Jasper de Vries en Wietske Schiphof.

Kids Picknick 4 juli as

Deelname voor de groepen 1 t/m 8 (zonder begeleiding van volwassen)  

 

Koffie en een goed gesprek bij De Sk├╗le

“Het is heerlijk om even je hart te kunnen luchten en ook om te luisteren …