Terug naar Hemmemapark

jaarverslag 2019

Gepubliceerd op:
jaarverslag 2019

Jaaroverzicht activiteiten Stichting Hemmemapark 2019

 

 

 

Jaaroverzicht activiteiten Stichting Hemmemapark 2019.


De Stichting Hemmemapark verzorgt het beheer en onderhoud van het Hemmemapark. Daarnaast is het bestuur ook actief op het terrein van de natuurlijke omgeving en de cultuurhistorische waarden in en rond het dorp Berltsum. In de statuten van de stichting is het doel van de Stichting Hemmemapark aldus verwoord:
a. het realiseren en het in stand houden van het Hemmemapark en het cultuurhistorisch
fietspad in de omgeving van het dorp Berltsum,
b. het realiseren van een evenwichtig landschapsbeheer in de naaste omgeving van het dorp
Berltsum, waarin op een verantwoorde wijze recreatieve voorzieningen worden
opgenomen,
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het Hemmemapark in 2019.
Het behoud en beheer van het Hemmemapark vraagt de inzet van veel werkzame handen. Gelukkig weet het bestuur zich gesteund door een flinke groep vrijwilligers. In het kader van de actie NL Doet hebben een twintigtal vrijwilligers zich o.a. bezig gehouden met het weghalen van boomstammetjes van het eiland met een ponton. Anderen waren bezig met het planten van linden langs de toegangsweg naar Hemmemastate. Hierbij stak ook wethouder J. Dijksta van de gemeente Waadhoeke de handen uit de mouwen. Tijdens de koffiepauze roemde hij de inzet van de Berltsumers voor het behoud van de natuur en de cultuur van het fruittelen in het Hemmemapark. In het najaar werden er een tweetal fruitplukdagen georganiseerd. Uiteraard worden de plukkers beloond met een bescheiden hoeveelheid fruit en de rest wordt verkocht aan Dijkstrastate te Menaam. Opbrengst dit jaar € 395.
Regelmatig is in het winterhalfjaar op de woensdagmorgen een groep vrijwilligers aan het werk in het park. Het betreft dan voornamelijk het snoeien en uitdunnen van bospercelen en het omzagen van bomen, die zijn aangetast door de essentakziekte. Het beschikbaar gekomen hout bracht in de verkoop ca € 500 op.
Het maaibeleid in het park is erop gericht om de grond zoveel mogelijk te verschralen, zodat er een grotere verscheidenheid aan soorten van wilde bloemen gaat bloeien. Het afvoeren van het gras kost echter veel werk en is duur. Naar een duurzame en goedkopere oplossing voor de verwerking van het maaisel zijn we nog op zoek.

Stichting Hemmemapark “yn doarp en gea”.
De activiteiten van Stichting Hemmemapark beperken zich niet tot het Hemmemapark alleen.
Zo heeft Stichting Hemmemapark (SHP), samen met SBB, het project “Natuerlik Ferskaat” in Berltsum opgestart. Het komende jaar zal er voor ca € 30.000 geïnvesteerd worden in de biodiversiteit in het dorp en de omgeving. Hierdoor komen er meer bloeiende bomen en planten in het dorp en daardoor ook meer bijen en meer vogels. Het project zal ook positieve effecten hebben op de woonkwaliteit van Berltsum. De subsidie is reeds toegezegd en een werkgroep, bestaande uit Wijbrand de Graaf, Jouke Ynema, Bauke Wiersma en Matthé van Hout, zal de uitvoering in samenspraak met de bewoners ter hand nemen.
Ander goed nieuws is dat de gemeente Waadhoeke vanaf 2020 jaarlijks een bijdrage geeft van € 1250 aan Stichting Hemmemapark. Dit is een bijdrage aan de kosten van het onderhoud van recreatieve voorzieningen in het openbare gebied. Uiteindelijk komt dit bedrag ten goede aan SBB, die moeite had de financiële eindjes aan elkaar te knopen.
Als vervolg op enkele vragen in de jaarvergadering van SBB heeft het bestuur van SHP op 20 mei een thema-avond georganiseerd in “It Heechhout” onder de titel “Hemmemapark voor en door Berltsumers”. Op deze avond kwamen de volgende punten aan de orde:
- betekenis van het Hemmemapark voor Berltsum (en wijdere omgeving).
- vrijwilligers zijn onmisbaar in het Hemmemapark
- beheer en onderhoud van het Hemmemapark
- wat kost het Hemmemapark en wie betaalt dat.
Tevens was er na de pauze aandacht voor het project “Natuerlik Ferskaat”, bedoeld om de biodiversiteit in en rond Berltsum te versterken. Gezien de opkomst, zowel van onze vrijwilligers, het bestuur van SBB als overige Berltsumers zal er in het voorjaar van 2020 opnieuw een dergelijke bijeenkomst worden georganiseerd.

Bestuur.

Het bestuur vergaderde vijfmaal in zijn geheel. Tevens werd een thema-avond voor het hele dorp gehouden. De officiële opening van het Hemmemapark vond plaats op 5 juni 2004. Op
23 april van dit jaar was de honderdste bestuursvergadering. De bestuurssamenstelling is hetzelfde gebleven:
M.T. van Hout, voorzitter
R. Bouwma, secretaris
A. de Haan, penningmeester
K.H. Smits
G. Spijksma
B.J. Wiersma

Jaaroverzicht activiteiten Stichting Hemmemapark 2021 verschenen

Stichting Hemmemapark verzorgt het beheer en onderhoud van het Hemmemapark. Daar…