Gepubliceerd op:
Gesellige middei

"It Piipskoft" organisearret in gesellige middei mei ferhalen en in muzikale noat fan Stien Wassenaar en in presintaasje fan oudheidskamer "De Grûsert".

Wannear: snein 2 oktober fan 14:00 oant en mei 16:00 oere.

Lokaasje: It Koartlân 1 (Zijlstra Bouw)

Yntree is fergees

 

Foar ferfier nei de lokaasje kinne jo fan te foaren kontakt opnimme mei Sieta Kuipers (Berltsum Foarut) op 0518-46 08 05 of Hylke Mollema (It Piipskoft) op 06-15 02 99 06.

 

Dizze middei wurdt mei mooglik makke troch ESV Berlikum  

Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…