Terug naar Verenigingen nieuws

Krimp en verpaupering in Berltsum zetten door

Krimp en verpaupering in Berltsum zetten door

Verpaupering en leegstand in de Buorren te Berltsum zetten in hoog tempo door. Om dit grootste probleem in Berltsum een halt toe te roepen is de Vereniging De Buorren Maken We Samen (DBMWS) in 2011 opgericht toen het aantal te koop woningen nog 10% was. Het doel van DBMWS is om de Buorren in te richten met groen, authentieke straatlantaarns, nieuwe palen en vlakke stoepen, zodat de woonomgeving voor de huidige en nieuwe bewoners weer aantrekkelijk wordt gemaakt. Als bestuur raakten we de afgelopen jaren in gesprek met het College B & W Menameradiel over de verfraaiing, maar ook over de parkeerproblematiek in de Buorren. Tot nu toe zonder resultaat. Als Vereniging DBMWS vinden wij dat de gemeente Menameradiel zelf de regie moet nemen om tot duidelijke parkeeroplossingen in de Buorren te komen met professionele verkeersdeskundigen. Alles kan dan afgestemd worden op de hedendaagse woonwensen en de aanwezige middenstand. Voor burgers liggen de parkeerproblemen in de Buorren veel te gecompliceerd om zelf tot gezamenlijke parkeeroplossingen te komen. In combinatie met de parkeeroplossingen van de gemeente kunnen de ingeleverde plannen van DBMWS voor verfraaiing inpasbaar gemaakt worden. Onze plannen voor meer groen, authentieke straatlantaarns en bijpassende palen zijn te vinden op #link:www.debuorrenmakenwesamen.blogspot.com; Van groot belang is te weten wat vooral de plannen van de gemeente zijn met de Buorren en hoeveel financiën beschikbaar gesteld kunnen worden. Dat is na veelvuldig overleg met de Vereniging onbekend gebleven. Wonen Noordwest Friesland heeft voor de verfraaiingsplannen € 12.000,00 toegezegd en de Provincie Fryslân voegde daar ook nog € 10.000,00 aan toe. Stichting Berlikumer Belangen heeft afgelopen zomer op het NOS-journaal de Buorren onder de aandacht gebracht. Sommige bewoners uit de Buorren moeten dagelijks 150 meter naar de auto lopen vanwege een duidelijk structureel parkeertekort. Op andere plaatsen in de Buorren is het onduidelijk waar de auto geparkeerd mag worden. Hulpdiensten kunnen door fout-parkeerders in de Buorren en de Lytse Buorren niet veilig op de plaats van bestemming komen wegens tekort aan parkeerruimte. De bestaande parkeervakken in de Buorren zijn niet afgestemd op de hedendaagse grote auto’s en bussen. In de Buorren is duidelijk sprake van een stedelijk parkeerprobleem. Er staan in Berltsum maar liefst 6 % van de woningen te koop. Ter vergelijking: in Dronryp (2,7%) en Menaam (3,6%) zijn het aantal woningen te koop duidelijk lager. Verpaupering, leegstand, parkeerproblemen, het ontbreken van groen en het afgeschreven straatmeubilair in de oude dorpskern zijn de grootste oorzaken. Het aantal woningen te koop in de Buorren ligt heel hoog, namelijk 16 % staat te koop. Fusiegemeente Franekeradeel pakt de herstructurering en verfraaiing van Tzummarum en Sexbierum voortvarend op door miljoenen euro’s beschikbaar te stellen voor de problemen die zich daar voordoen. De gemeente Menameradiel kan de komende vier jaar met Berltsum niet achterblijven. De verfraaiingsplannen van de Vereniging DBMWS zullen berekend moeten worden in combinatie met de aanwezige parkeerproblematiek. Dit zal primair door de gemeente bekeken moeten worden, omdat zij ook de parkeerklachten van de bewoners binnen krijgen. Opnieuw hebben wij onze verfraaiingsplannen gepresenteerd bij alle politieke partijen voor de verkiezingen. Wij zijn overal goed ontvangen. Het is duidelijk tijd voor een nieuw gezicht in de Buorren! Want Berltsum is het waard. Vereniging De Buorren Maken We Samen Bij de foto’s: In mei 2012 heeft de Vereniging De Buorren Maken We Samen een oude dorpsstraat in Kuinre bezocht. Vergelijkbaar met de Buorren, maar dan met fraaie groenvoorziening, palen en authentieke straatlantaarns, parkeerplaatsen en containeropslag ingericht.

Opening MFC It Stedhûs

Zoals jullie in de vorige editie van deze dorpskrant hebben kunnen lezen, zijn w…

 

Kom in beweging en maak kennis met de tennissport,

Kom in beweging en maak kennis met de tennissport, ontwikkel jezelf en krijg je …