Gepubliceerd op:
Juf Ineke 50 jier

Hjoed is it safier! Op 13 april 2010 is it 50 jier lyn dat Juf Ineke Lautenbach-Hoekstra berne waard. Fan'e moarn waard se troch âlden en bern opwachte by in grutte pop by skoalle. Se ha juf hertlik ta songen. Groep 3 fierde de hiele dei feest op KBS de Fűgelsang. Lokwinske juffer!

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Zaterdag is de Koepelkerk geopend

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Daarom kan zaterdagmiddag de Koep…