Terug naar Verenigingen nieuws

Informatief overleg met Mark Jongbloed voor inzicht toewijzingsbeleid, huurbeleid en toekomstvisie

Gepubliceerd op:
Informatief overleg met Mark Jongbloed voor inzicht toewijzingsbeleid, huurbeleid en toekomstvisie

NWF is onderdeel van Friesland huurt. Hier zitten ook andere woningcorporaties in als bv. Acolade en Elkien en is er geen gebiedsbeperking.
Het gebied voor toewijzing is dus erg breed. Iedere (huur) woningzoekende kan zich in elke gemeente in Nederland in laten schrijven. Het voordeel van de samenwerking tussen de coöperaties en voor woningzoekenden is dat men zich maar 1 keer in hoeft te schrijven als zoekende naar een
(sociale) huurwoning.
Hierbij wordt het “normale” voorrang en toewijzingsbeleid

Hierbij wordt het “normale” voorrang en toewijzingsbeleid gehanteerd. Langst ingeschrevene, urgentie enz. enz.
Daardoor is het best mogelijk dat iemand uit bv Eindhoven die langer ingeschreven staat, en op de hoogte gehouden wordt van vrijgekomen woningen, kan beslissen om hier te huren. Het op de hoogte stellen van vrijgekomen woningen is dus onafhankelijk van waar je woont.
De wachtlijst voor actief woningzoekenden is in deze regio maximaal 2 jaar. Dat ik aanmerkelijk korter dan grote delen van Nederland. Dit staat los van de inschrijvingsdatum, waarbij velen zich al inschrijven om op de wachtlijst te komen, zonder actief woningzoekend te zijn. Hier speelt perceptie een grote rol. Praktijk is dat als een woning in bv Berlikum vrijvalt, er vaak beperkt of helemaal niet gereageerd wordt door personen uit eigen dorp. De personen die dan wel
reageren, staan niet bij de 1e 15 of 25 personen die reageren.
Op dit moment zijn de (aan)vragen voor een vrijgekomen woning het meest te zien in St Annaparochie en Dronrijp. Daar zijn de wachtlijsten langer. Betreffende de toewijzing heb je ook te maken met prestatie afspraken van de gemeente. Hierbij wordt altijd wel gekeken naar de grote van de gemeente. Er is ook intensief overleg met gemeente, maar uiteindelijk blijft het NWF die uiteindelijk bepaald. Wel zit je hier met afspraken en bepalingen, waarbij bv. Personen die door het COA zijn aangemeld, binnen een periode van zoveel dagen een woning toegewezen moeten krijgen. Arbeidsmigranten volgen de “normale” inschrijving en daar
wordt ook niet gekeken naar percentages en hoeveelheden in een bepaalde buurt. Het beleid van de NWF wordt voor een groot deel bepaald door de bewonersraad (huurders). Er wordt altijd gekeken hoe de samenstelling van bv het gezin is ten opzichte van welke woning dan geschikt is.
Als we kijken naar toewijzingen van andere doelgroepen (statushouders, Oekrainers, urgentie enz. enz.) dan is het zo dat na 2 jaar deze doelgroep verwijzing niet meer van toepassing is. Een statushouder die dus 2 jr in een woning zit is dan geen statushouder als zodanig meer. Hierdoor kan het % wat als allochtoon wordt gezien door de gemeenschap beïnvloed worden. Hier is dan dus sprake van een Nederlands gezin. Dit bepaald ook de perceptie van de verhouding in een bepaalde wijk.

Het percentage hoeveelheid “wat gezien wordt als” buitenlander wordt niet gemonitord. Dit is omdat woningcorporaties niet op identiteit of afkomst mogen registreren. NWF heeft geen plannen om op korte termijn huurwoning bij te bouwen. Hierbij wordt de woningmarkt op langere tijd bekeken, en ook de bewegingen in de regio. NWF verwacht naar de toekomst toe geen extra woningen nodig te zijn, en ziet op langere termijn geen tekorten op huurwoningen.
De aandacht gaat meer uit naar het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en de leefbaarheid.
Over het algemeen zie je in de regio een vergrijzing van de bevolking. Het probleem van het aanpakken van deze vergrijzing (behoefte aan toekomstbestendige woningen) is voor woningbouwcoöperaties moeilijk op te vangen. Het gaat over het algemeen om sociale huurwoningen, waarbij er een inkomensgrens is. Voor velen is het zo dat het inkomen te hoog is om voor sociale huurwoningen van coöperaties in aanmerking te komen.

Beetgum; Beetgum/Beetgumermolen is op dit moment een uitzondering. In Beetgum vindt veel sloop plaats van bestaande huurwoningen, en wordt er ook niet bijgebouwd. Hierdoor hebben inwoners van Beetgum/Beetgumermolen onevenredig geen kans op een huurwoning en worden teveel jongere Beetgummers gedwongen elders onderdak te vinden. Door de te grote afname van huurwoningen aldaar is daar het beleid dat er een voorrangspositie is op vrijgekomen
huurwoningen. Jongeren tot 23 hebben nog geen recht op toeslag, jongerenwoningen zijn er wel, maar vaak niet in “eigen” dorp. Jongeren die het huis uitwillen reageren vaak niet op vrijgekomen woningen voor  jongeren, omdat ze niet buiten eigen dorp willen. Ook hier zie je dat jongeren op de lijst vaak niet reageren op vrijgekomen woningen. Integratie/leefbaarheid; Bij ontwikkelplannen die plaatsvinden voor woningen wordt niet gekeken naar combinaties van koop en huurwoningen. (concentratie van huurwoningen). NWF kijkt wel naar combinatie koop/huur in de vorm van verkopen van huurwoningen om in buurten een combinatie te krijgen. Dit is in feite jammer. Een combinatie van huur/koop in nieuwe wijken, gecombineerd met verkoop in bestaande huurwijken, om concentraties te voorkomen en verscheidenheid/integratie te verhogen is niet aan de orde. Probleem hierbij is ook dat als de coöperatie een huurwoning verkoopt
en dit is een gezinswoning, dat er dan een nieuwe gezinswoning voor in de plaats moet komen. Dus vrijheid in bouw is hierbij ook een beperking. De grootste wensen voor WNF liggen op gebied van;
Leefbaarheid;
• Meer doen aan beschermd wonen
• Inkomensgrens (hoger ivm beperkte toewijzing sociale huurwoningen obv inkomen)
• Meer kunnen doen voor mensen met “rugzakjes”
• Integratie
• Meer kunnen doen met bijzondere situaties
Aanspreekpunten voor buurtverenigingen/dorpsbelangen;

Contacten;
Willem Seepma en/of Anja Boersma NWF.

 

Open repetitie Drum- en Showfanfare DSG

Op donderdag  6 oktober houdt Drum- en Showfanfare DSG een open repeti…

 

Op e Roaster september staat online!

Met onder andere Berltsum yn bedriuw, MFC/ It Stedhûs en even voorstellen.