Terug naar Verenigingen nieuws

Informatief overleg met Mark Jongbloed voor inzicht toewijzingsbeleid, huurbeleid en toekomstvisie

Gepubliceerd op:
Informatief overleg met Mark Jongbloed voor inzicht toewijzingsbeleid, huurbeleid en toekomstvisie

NWF is onderdeel van Friesland huurt. Hier zitten ook andere woningcorporaties in als bv. Acolade
en Elkien en is er geen gebiedsbeperking.
Het gebied voor toewijzing is dus erg breed. Iedere (huur) woningzoekende kan zich in elke
gemeente in Nederland in laten schrijven. Het voordeel van de samenwerking tussen de coöperaties
en voor woningzoekenden is dat men zich maar 1 keer in hoeft te schrijven als zoekende naar een
(sociale) huurwoning.
Hierbij wordt het “normale” voorrang en toewijzingsbeleid

Hierbij wordt het “normale” voorrang en toewijzingsbeleid gehanteerd. Langst ingeschrevene,
urgentie enz. enz.
Daardoor is het best mogelijk dat iemand uit bv Eindhoven die langer ingeschreven staat, en op de
hoogte gehouden wordt van vrijgekomen woningen, kan beslissen om hier te huren. Het op de
hoogte stellen van vrijgekomen woningen is dus onafhankelijk van waar je woont.
De wachtlijst voor actief woningzoekenden is in deze regio maximaal 2 jaar. Dat ik aanmerkelijk
korter dan grote delen van Nederland.
Dit staat los van de inschrijvingsdatum, waarbij velen zich al inschrijven om op de wachtlijst te
komen, zonder actief woningzoekend te zijn.
Hier speelt perceptie een grote rol. Praktijk is dat als een woning in bv Berlikum vrijvalt, er vaak
beperkt of helemaal niet gereageerd wordt door personen uit eigen dorp. De personen die dan wel
reageren, staan niet bij de 1e 15 of 25 personen die reageren.
Op dit moment zijn de (aan)vragen voor een vrijgekomen woning het meest te zien in St
Annaparochie en Dronrijp. Daar zijn de wachtlijsten langer.
Betreffende de toewijzing heb je ook te maken met prestatie afspraken van de gemeente. Hierbij
wordt altijd wel gekeken naar de grote van de gemeente. Er is ook intensief overleg met gemeente,
maar uiteindelijk blijft het NWF die uiteindelijk bepaald. Wel zit je hier met afspraken en bepalingen,
waarbij bv. Personen die door het COA zijn aangemeld, binnen een periode van zoveel dagen een
woning toegewezen moeten krijgen. Arbeidsmigranten volgen de “normale” inschrijving en daar
wordt ook niet gekeken naar percentages en hoeveelheden in een bepaalde buurt.
Het beleid van de NWF wordt voor een groot deel bepaald door de bewonersraad (huurders).
Er wordt altijd gekeken hoe de samenstelling van bv het gezin is ten opzichte van welke woning dan
geschikt is.
Als we kijken naar toewijzingen van andere doelgroepen (statushouders, Oekrainers, urgentie enz.
enz.) dan is het zo dat na 2 jaar deze doelgroep verwijzing niet meer van toepassing is. Een
statushouder die dus 2 jr in een woning zit is dan geen statushouder als zodanig meer. Hierdoor kan
het % wat als allochtoon wordt gezien door de gemeenschap beïnvloed worden. Hier is dan dus
sprake van een Nederlands gezin. Dit bepaald ook de perceptie van de verhouding in een bepaalde
wijk.

Het percentage hoeveelheid “wat gezien wordt als” buitenlander wordt niet gemonitord. Dit is
omdat woningcorporaties niet op identiteit of afkomst mogen registreren.
NWF heeft geen plannen om op korte termijn huurwoning bij te bouwen. Hierbij wordt de
woningmarkt op langere tijd bekeken, en ook de bewegingen in de regio. NWF verwacht naar de
toekomst toe geen extra woningen nodig te zijn, en ziet op langere termijn geen tekorten op
huurwoningen.
De aandacht gaat meer uit naar het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en de
leefbaarheid.
Over het algemeen zie je in de regio een vergrijzing van de bevolking. Het probleem van het
aanpakken van deze vergrijzing (behoefte aan toekomstbestendige woningen) is voor
woningbouwcoöperaties moeilijk op te vangen. Het gaat over het algemeen om sociale
huurwoningen, waarbij er een inkomensgrens is. Voor velen is het zo dat het inkomen te hoog is om
voor sociale huurwoningen van coöperaties in aanmerking te komen.

Beetgum; Beetgum/Beetgumermolen is op dit moment een uitzondering. In Beetgum vindt veel
sloop plaats van bestaande huurwoningen, en wordt er ook niet bijgebouwd. Hierdoor hebben
inwoners van Beetgum/Beetgumermolen onevenredig geen kans op een huurwoning en worden
teveel jongere Beetgummers gedwongen elders onderdak te vinden. Door de te grote afname van
huurwoningen aldaar is daar het beleid dat er een voorrangspositie is op vrijgekomen
huurwoningen.
Jongeren tot 23 hebben nog geen recht op toeslag, jongerenwoningen zijn er wel, maar vaak niet in
“eigen” dorp. Jongeren die het huis uitwillen reageren vaak niet op vrijgekomen woningen voor
jongeren, omdat ze niet buiten eigen dorp willen.
Ook hier zie je dat jongeren op de lijst vaak niet reageren op vrijgekomen woningen.
Integratie/leefbaarheid; Bij ontwikkelplannen die plaatsvinden voor woningen wordt niet gekeken
naar combinaties van koop en huurwoningen. (concentratie van huurwoningen). NWF kijkt wel naar
combinatie koop/huur in de vorm van verkopen van huurwoningen om in buurten een combinatie te
krijgen. Dit is in feite jammer. Een combinatie van huur/koop in nieuwe wijken, gecombineerd met
verkoop in bestaande huurwijken, om concentraties te voorkomen en verscheidenheid/integratie te
verhogen is niet aan de orde. Probleem hierbij is ook dat als de coöperatie een huurwoning verkoopt
en dit is een gezinswoning, dat er dan een nieuwe gezinswoning voor in de plaats moet komen. Dus
vrijheid in bouw is hierbij ook een beperking.
De grootste wensen voor WNF liggen op gebied van;
Leefbaarheid;
• Meer doen aan beschermd wonen
• Inkomensgrens (hoger ivm beperkte toewijzing sociale huurwoningen obv inkomen)
• Meer kunnen doen voor mensen met “rugzakjes”
• Integratie
• Meer kunnen doen met bijzondere situaties
Aanspreekpunten voor buurtverenigingen/dorpsbelangen;

Contacten;
Willem Seepma en/of Anja Boersma NWF.

 

Jeugdtoneel groot succes met film Bern de Baas

Wat was het spannend, werd het droog, bleef het droog? Op vrijdag 20 mei jl. was…

 

Even voorstellen: nieuwe columniste Op e Roaster

Hoi, mijn naam is Hilly Posthumus-Dikland. Ik ben 35 jaar en woon sinds 4 jaar m…