Terug naar Hemmemapark

Meer biodiversiteit in Berltsum

Gepubliceerd op:
Meer biodiversiteit in Berltsum

Het project Natuerlik Ferskaat in Berltsum is afgerond op 30 april 2022. In drie jaar tijd zijn er bomen geplant, inheemse bloemen gezaaid, krokusbollen geplant, scholieren en inwoners geïnformeerd en er zijn maatregelen genomen om een weiland op natuurlijke wijze te kunnen beheren.

De werkgroep Natuerlik Ferskaat werd in 2018 ingesteld door Stichting Berlikumer Belangen en Stichting Hemmemapark met als doel werkzaamheden uit te voeren en aan te sturen waarmee de biodiversiteit in Berltsum vergroot zou kunnen worden. Door Corona en door veranderende inzichten is het project in de loop van de tijd iets veranderd en is de opleverdatum twee keer verlengd. Het project is nu afgerond, dus is het tijd om te inventariseren wat er gedaan is om de gestelde doelen te bereiken. Twee dingen zijn onmisbaar geweest: de benodigde subsidies en de vrijwilligers om alles uit te voeren.

De werkgroep bedankt de volgende subsidieverstrekkers:

  • Provincie Fryslân, subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns
  • Wonen Noordwest Friesland
  • Gemeente Waadhoeke
  • Oranjefonds
  • Rotaryclub

Het project had niet uitgevoerd kunnen worden zonder de vrijwilligers van Stichting Hemmemapark, de schoolkinderen van de beide basisscholen en de inwoners van Berltsum.

Hier volgt een overzicht van de verschillende werkzaamheden die uitgevoerd konden worden dankzij de toegekende subsidies.

Het Polleterrein is ingericht als bloemenweide door het inzaaien van het G2 mengsel van Cruydt-Hoeck. Het perceel is in onderhoud bij Stichting Hemmemapark. Daarnaast is er aan de Moddergatsreed een perceel achter de volkstuinen ingezaaid met hetzelfde G2 mengsel.

Er zijn 2500 bollen van de boerenkrokus geplant. De krokussen staan bij de entrees van het dorp: kruispunt Koekoeksleane/Bitgumerdyk; kruispunt Kleasterdyk/Gernierswei en langs het fietspad bij de Wiersterdyk. Daarnaast is het middenterrein van Hemmemastate en het halfronde veld in het laaggelegen deel van het Hemmemapark met krokussen beplant. De plantactie samen met leerlingen van beide basisscholen had tevens een educatief doel. De kinderen hebben geleerd dat de vroegbloeiende krokussen stuifmeel en nectar leveren aan insecten en vlinders.

In het Hemmemapark en aan de toegangsweg tot Hemmemastate zijn lindebomen geplant. Deze staan bekend als goede leveranciers van stuifmeel en nectar. Ook zijn delen van het park ingezaaid met het A6 akkerbloemenmengsel van Cruydt-Hoek.

In de dorpskrant Op ‘e Roaster is twee keer een artikel verschenen met tips om de tuin te vergroenen. Daarbij kregen de inwoners van Berltsum de kans om een of meer zakjes bloemzaad te bestellen, namelijk in het voorjaar van 2021 en van 2022. De zakjes zijn ook uitgedeeld aan de kinderen die bollen hebben geplant.

In samenwerking met Vogelwacht Het Oud Bildt zijn nestkasten aangekocht en opgehangen. De Vogelwacht controleert de nestkasten jaarlijks.

Op de scholen zijn lessen verzorgd over het leven van de bij, waarbij ook het leven van de wilde bij besproken is. Daarna hebben de kinderen bijenhotels gemaakt om ook in eigen omgeving een bijdrage te leveren aan de leefomstandigheden van insecten.

De hoogste klassen van de basisscholen hebben buitenlessen gevolgd in het Hemmemapark. Ze hebben daar bomen opgemeten en geleerd om vogels te inventariseren. Het is de bedoeling om deze lessen jaarlijks te herhalen zodat de kinderen blijvend aandacht hebben voor de natuur in eigen dorp.

De inrichting van weiland Dijkstra, dat specifiek is aangekocht voor inrichting als bloemenweide en als zodanig blijvend beheerd zal worden, is toegevoegd aan het project. De ontsluiting van het perceel is versterkt, zodanig dat de afvoer van het maaisel ten behoeve van de noodzakelijke verschraling van de bloemenweide mogelijk wordt. De zwarte grond, die aan weerszijden van de nieuwe ontsluiting ontstaan is, is ingezaaid met het G2 mengsel van  Cruydt-Hoeck. Het rudimentaire greppelpatroon van het perceel is hersteld, zodat door toename van accenten van hoog – laag en droog - nat een zeer gedifferentieerde kruidenvegetatie zal ontstaan en de geschiktheid als broed- en foerageergebied voor weidevogels zal toenemen.

De werkgroep is tevreden met het bereikte resultaat: de biodiversiteit in Berltsum is vergroot en het thema biodiversiteit is gaan leven bij de kinderen. De activiteiten ter bevordering van de biodiversiteit in Berltsum zullen worden voortgezet door Stichting Hemmemapark. Dit zal plaatsvinden door een natuurlijke wijze van beheer van het park en door voorlichting en educatie aan zowel volwassenen als aan kinderen.

Bekijk ook

Jaaroverzicht activiteiten Stichting Hemmemapark 2022

Stichting Hemmemapark verzorgt het beheer en onderhoud van het Hemmemapark. Daar…

 

Jaaroverzicht activiteiten Stichting Hemmemapark 2021 verschenen

Stichting Hemmemapark verzorgt het beheer en onderhoud van het Hemmemapark. Daar…