Terug naar Verenigingen nieuws

Elts syn rol spilet it stik TWA

Gepubliceerd op:
Elts syn rol spilet it stik TWA

Toanielferiening Elts syn rol spilet op 18, 19, 24 en 25 maart it stik TWA.

It stik wurdt opfiert yn It Heech Hout. Trije kear op jûntiid en ien middeisfoarstelling.

TWA is in prachtstik oer gewoane minsken mei harren frjemde oanslaggen en emoasjes dy’t elkoar moetsje yn it doarpskafee by Douwe en Jantsje. Mear ynformaasje kinne jo fine op www.eltssynrol.nl. Kaarten kinne fanôf 2 maart ek op dizze webside besteld wurde.

 


Coronasubsidie voor culturele instellingen Waadhoeke

 tijdelijke coronasteun voor culturele instellingen.

 

Welkom terug in de kerk

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat we vanaf a.s. zondag 20 juni de de…