Terug naar Verenigingen nieuws

De wereld van Sito Wijngaarden

Gepubliceerd op:
De wereld van Sito Wijngaarden

Als websiteredactie is het nooit een probleem om nieuws te vinden, zowel particulieren als bedrijven tippen de redactieleden regelmatig, op straat of via de mail. Toch is het ook leuk om even te Googlen op de woorden Berltsum of Berlikum, om eens de sneupen naar berichten die interessant zijn voor de site. Zo dook regelmatig de naam Sito Wijngaarden op, een Berltsumer en actief twitteraar, dat zijn ingrediėnten voor een interessant nieuwsitem. Sito twittert, maar met een vette knipoog naar de wereld van de serieuze twitteraars: “Oan 'e iene kant fyn ik it ferskriklik dat mear as 99% fan de minsken op Twitter pretindeare heel wat te wźzen mei wat se allegear wol net dogge. Dy brūke it puer om harsels op te waarderen of te ferkeapjen. Sokken wolle fansels graach in lintsje, mar der is neffens my noch noait in lintsje śtdield oan in twitteraar. Oan 'e oare kant kin ik der ek wol wer fan genietsje. It is miskyn dyselde ferslavende ergernis dy't goedkeape soaps of dy't al dy talleaze talinteshows op tillevyzje oproppe. Ik begryp net dat minsken harsels net skamje foar hoe't se harsels delsette. Dat hele getwitter wurdt oerskat en te serieus nommen. Sa binne der minsken dy't it op de ien as oare manier nedich fine om te fertellen wat se ite, dat se de hūn śtlitte, dat de kat siik is of dat se in skeet litten hawwe en hoe't dy rūkte. Dy kneuterichheid, hearlik. Sa is der ek ien dy't omraak oan it twitterjen is oer borstvoeding en in oar rekket net śtluld oer in bepaalde relaasje dy't stikken rūn is. Ferskriklik, wat in rotleven hawwe je dan. En ik kin der fergees fan meigenietsje.” Ondanks of misschien zelfs dankzij de ironische manier van twitteren worden Sito’s tweets door veel mensen gevolgd: “Neffens my falle myn 'tweets' by guon wol yn 'e smaak. Der binne sa'n 200 minsken dy't nijsgjirrich fine wat ik te melden haw. Spitigernōch hawwe de measten net troch dat ik de gek mei harren haw. Mar och, it is mar Twitter. Ik kin der wol om laitsje.” Sito heeft een eigen website, #link:www.sitowijngaarden.nl:www.sitowijngaarden.nl; met als titel: en dit is myn weareld. Op deze site zijn ook de twitterberichten te volgen.

Presentatie Gernierswei XXL-Koekoeksleane-Bitgumerdyk aan gemeenteraad en B&W

Van november 2020 t/m juli 2021 zijn er 14 geregistreerde ongevallen met gewonde…

 

Zaterdag is de Koepelkerk geopend

Aanstaande zaterdag is het Open Monumentendag. Daarom kan zaterdagmiddag de Koep…