Terug naar Verenigingen nieuws

De ferhuzing fan it doarpsargyf fan De Grusert

Gepubliceerd op:
De ferhuzing fan it doarpsargyf fan De Grusert

De Grusert is begûn mei it ferhúzjen fan it doarpsargyf

De Grusert is begûn mei it ferhúzjen fan it doarpsargyf(documentatiesintrum) nei it MFC It Stedhûs.

It ôfrûne jier hienen wy plak yn it Griene Krúsgebou. De mear as 100 ferhúsdoazen binne earst  brocht nei
de loads fan Herre van Dokkumburg. De argyfstelling yn it GK-gebou wurdt út
inoar helle en ferpleatst nei in MFC. En dernei kriget it argyf in definityf
plak yn it MFC en kin elts der kennis fan nimme. 

Dan giet ek ús nije
webside yn'e loft met foto's fan de strjitten, feestfoto's en mear.

Samen fit de winter door !

Ben je ouder dan zestig jaar, heb je de afgelopen zomer veel gefietst en gewande…

 

De Klokken fan Berltsum

De landelijke organisatie Triënnale zet in september de noordelijke gemeent…