Terug naar Verenigingen nieuws

Brede school gaat door.

Gepubliceerd op:
Brede school gaat door.

Brede school gaat door. (informatie door de initiatiefgroep Brede school Berltsum) De raad van de gemeente Menaldumadeel heeft bij de behandeling van de begroting 2011 een bedrag van circa €4.000.000,= beschikbaar gesteld voor de bouw van een brede school in Berltsum. Als locatie heeft de gemeente gekozen voor de Fūgelsang. Niet alle wensen van de initiatiefgroep zijn vervuld, maar we mogen elkaar als dorp en betrokken partijen feliciteren dat het zover is gekomen. In het nieuwe gebouw zullen de beide scholen de CBS De Fūgelsang en de OBS Lyts Libben gehuisvest worden. Ook de Peuterspeelplaats en de Lytse Bieb zullen hier onderdak vinden. Het onderbrengen van de voor-, tussen- en naschoolse opvang van kinderen in de school zal tot de mogelijkheden gaan behoren. Dit is mede afhankelijk van de belangstelling van de partijen die deze opvang verzorgen. De gemeente houdt verder de optie open om ook nog een gymzaal toe te voegen, mits passend in het beschikbare budget. De initiatiefgroep brede school Berlikum is unaniem voorstander om alle mogelijkheden voor het realiseren van een gymzaal boven water te krijgen. Zoals u weet is het dorp al twintig jaar bezig om deze wens te vervullen. Zoals het er nu voor staat zal een nieuw dorpshuis niet haalbaar zijn. Wij hebben het financiėle tij tegen. Stichting Berlikumer Belangen heeft in overleg met de betrokken besturen aan de gemeente gevraagd om in het ontwerp van de brede school een dorpshuis op te nemen. Mochten de omstandigheden, na verloop van tijd, verbeteren dan zou een nieuw dorpshuis op een logische manier kunnen worden toegevoegd. Tot slot de relatie met de plannen voor het dorpsplein. De keuze van de gemeente is op de locatie De Fūgelsang gevallen. Daarom is afstemming van beide plannen gewenst. Stichting Berlikumer Belangen heeft met de werkgroep van het dorpsplein de afspraak gemaakt dat bij het ontwerp van de brede school nader bekeken zal worden hoe de plannen van het dorpsplein geļntegreerd kunnen worden. SBB verwacht dat beide plannen elkaar kunnen versterken.

Hulp vĆ³Ć³rdat de schulden oplopen

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die betalingsachters…

 

Eerste subsidies Lokaal Sportakkoord uitgedeeld

De kopgroep van het Lokaal Sportakkoord heeft de eerste subsidies uit het budget…