Huishoudelijk reglement

Artikel 1 Algemeen

1.1 Begrippen

In dit huishoudelijke reglement wordt,

 • onder "Statuten" verstaan de statuten van Stichting Berlikumer Belangen.
 • onder "Bestuur" verstaan het bestuur van Stichting Berlikumer Belangen.
 • onder "Donateurs" verstaan natuurlijke- en rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, bv's e.d.).
 • onder stichtingsjaar wordt verstaan de periode van 1 januari tot en met 31 december.

1.2 Duur donateurschap

Het donateurschap van de Stichting Berlikumer Belangen loopt van 1 januari t/m 31 december. Eventuele opzeggingen dienen voor 1 januari schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

1.3 Donatiebedrag

De minimum donatie wordt door het bestuur per kalenderjaar vastgesteld. Vaststelling van het minimum bedrag dient plaats te vinden op de bestuursvergadering voorafgaand aan de jaar­vergadering. Op de jaarvergadering zal om goedkeuring worden gevraagd. Bij de vaststelling van het minimum bedrag zal onderscheid worden gemaakt tussen natuurlijke- en rechtspersonen.

Artikel 2 Bestuur

2.1 Zittingsduur bestuurslid

Een bestuursfunctie kent een zittingsperiode van 3 jaar met een maximale verlenging van 1 x maal 3 jaar (totaal max. 6 jaar). In uitzonderlijke situatie kan de zittingsduur worden verlengd met steeds 1 jaar waarvoor op de jaarvergadering van SBB om advies gevraagd zal worden.

2.2 Bestuursopvolging

 • Het bestuur regelt de vervulling van de bestuursvacature en de eventuele (her)verdeling van de bestuursfuncties.
 • Een vacature voor de bestuursfunctie wordt onder vermelding van een profielschets 8 weken voor de jaarvergadering geplaatst in Op 'e Roaster en op de website Berlikum.com. Belangstellenden dienen zich uiterlijk 1 maand voor de jaarvergadering schriftelijk te melden.
 • Een nieuw bestuurslid kan slechts toetreden, indien hij of zij met meer­derheid van stemmen, uitgebracht door de aanwezige ingezetenen van Berltsum op de jaarvergadering, wordt voorgedragen en tijdens dezelfde jaarvergadering door het bestuur wordt benoemd.
 • Bij vacatures tijdens het lopende jaar kan het bestuur interim bestuursleden aanstellen. Ook voor deze functies zal 8 weken voor de jaarvergadering de vacature en profielschets geplaatst worden in Op ‘e Roaster en op de website Berlikum.com. Op de jaarvergadering wordt de interim of een andere gegadigde, op dezelfde wijze als hierboven aangegeven, benoemd. Bij meerdere kandidaten wordt er in de vergadering schriftelijk gestemd door de aanwezige inwoners.

2.3 Samenstelling commissies/werkgroepen

 • Het bestuur bestaat uit werkgroepen: het dagelijkse bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester); de werkgroep Ontwikkeling en Promotie; de werkgroep Bewoners en Verenigingsbelangen. Daarnaast kunnen ook commissies en werkgroepen worden samengesteld die projecten gaan draaien of een bepaald aspect oppakken zoals bijv. PR. Hierin zullen ook mensen van buiten het bestuur verzocht worden zitting te nemen.
 • De samenstelling en opheffing van commissies/werkgroepen worden bepaald door het bestuur.
 • In iedere commissie/werkgroep heeft tenminste één bestuurslid zitting.
 • Het bestuur stelt voor iedere commissie/werkgroep haar opdracht vast.
 • De commissie/werkgroep brengt regelmatig verslag uit aan het bestuur.
 • Werkgroepen dienen van het bestuur goedkeuring te krijgen voor financiële kwesties.

Artikel 3 Financiën

3.1 Algemeen

 • Bestuursleden dienen van te voren met de penningmeester over eventuele uitgaven voor de Stichting Berlikumer Belangen te overleggen. Declaraties moeten worden ingediend bij de penningmeester, voorzien van een specificatie.
 • De penningmeester stelt voor 1 januari de begroting op voor het volgend jaar.
 • De begroting wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering vast­gesteld.
 • Begrotingswijzigingen worden in het bestuur besproken en schriftelijk vastgelegd.
 • Commissies/werkgroepen dienen een financieel overzicht te maken van de te verwachten inkomsten en uitgaven (begroting). Deze begroting dient goedgekeurd te worden door het bestuur.

3.2 Financieel verslag

 • Het bestuur stelt jaarlijks vóór de jaarvergadering het financieel verslag op voor het afgelopen boekjaar.
 • Door de jaarvergadering wordt een externe kascommissie, bestaande uit 2 personen benoemd om de boeken van het lopende jaar te controleren.
 • De kascommissie doet verslag van haar bevindingen in de eerst volgende jaarvergadering. Bij goedkeuring door de commissie stelt het bestuur het financiële verslag vast.
 • Alle bestuursleden tekenen het financiële verslag.
 • Ieder jaar treedt één lid van de kascommissie af en wordt één nieuw lid benoemd.

Artikel 4 Dorpsvisie

De dorpsvisie is de opdracht van het dorp aan het bestuur om zaken te regelen of belangen te behartigen. Deze leidraad is niet star maar flexibel.

 • Bestuur en bewoners kunnen voorstellen doen voor aanpassing van de dorpsvisie. Dit kan betrekking hebben op de prioritering van de actielijst als op het toevoegen of schrappen van actiepunten. Wijzigingen moeten op de jaarvergadering worden behandeld.

Artikel 5 Communicatie

 • Elke inwoner van Berltsum is belanghebbende en wordt als zodanig benaderd met informatie. Elke inwoner kan worden benaderd voor een bestuursfunctie of om zitting te nemen in een werkgroep.
 • Het jaarverslag en de notulen van de jaarvergadering zullen op de website Berlikum.com en in Op ’e Roaster geplaatst worden. Opmerkingen kunnen vooraf en/of tijdens de jaarvergadering worden gemaakt.
 • De notulen van elke SBB vergadering zullen in verkorte vorm in Op ’e Roaster en op de website Berlikum.com geplaatst worden.
 • Minimaal zal eenmaal per jaar een nieuwsbrief uitkomen.
 • SBB vergadert in principe 1 maal per maand. De vergaderdata worden op de website bekend gemaakt.
 • De voorzitter is de eerste aanspreekpunt voor de pers etc.

Artikel 6 Overleg dorp

 • Jaarlijks zal er overleg zijn met doelgroepen met een maatschappelijke doelstelling. Dit kan in de vorm van een zogenaamd voorzittersoverleg.
 • Op de SBB vergadering voorafgaand aan de jaarvergadering wordt iedereen die suggesties of ideeën heeft uitgenodigd (via Op e’ Roaster en website Berlikum.com) hierover tekst en uitleg te geven. Op de jaarvergadering zal dit aan de orde gesteld worden. Uiteraard kan dit ook tussentijds op elke SBB vergadering of telefonisch bij bestuursleden.
 • Voorafgaand aan iedere bestuursvergadering is er een inloopuur voor inwoners van Berltsum om hun vragen of suggesties aan te dragen.

Artikel 7 Stemrecht

Iedere op de vergadering aanwezig ingezetene van Berltsum vanaf 18 jaar heeft het recht een adviserende stem uit te brengen aan het bestuur.

Artikel 8 Wijzigen huishoudelijk reglement

Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijke reglement en/of statuten kan door het bestuur of door 10 bewoners tijdens de jaarvergadering worden ingediend. Het bestuur heeft de plicht om het voorstel te onderzoeken en een inhoudelijke reactie te geven aan degenen die het voorstel hebben ingediend. Het voorstel en de reactie zullen op de volgende jaarvergadering aan de orde gesteld worden.

Februari 2013

Stichting Berlikumer Belangen (SBB)

 

Zoeken

Agenda

Plaats: Berlikum
07-05-2021 om 00:00
Plaats:
16-05-2021 om 11:00
Plaats: digitaal
22-05-2021 om 20:00
Plaats:
23-05-2021 om 00:00
Plaats:
24-05-2021 om 09:30

Volg ons op Facebook of Twitter: