dorpsvisie

Dorpsvisie

Dorp met ‘stadse’ ambities…

Tot op de dag van vandaag zie je in Berltsum een relatief hoog percentage zelfstandige ondernemers en daarmee veel bedrijvigheid. Dit brengt tevens de nodige werkgelegenheid met zich mee en met de komst van de moderne glastuinbouw is dit alleen maar toegenomen. Daarnaast wordt Berltsum steeds meer een vestigingsplaats voor mensen die in Leeuwarden of elders in de omgeving werken. Mensen die oorspronkelijk niet uit Berltsum komen, integreren over het algemeen snel in de dorpsgemeenschap. Belangrijke reden hiervoor kan worden gevonden in het aanbod aan middenstand, het actieve verenigingsleven, de basisscholen en kerken. Deze voorzieningen bepalen voor een groot deel de identiteit en het sociale karakter van het dorp. Dit kan het beste worden aangeduid als: bruisend, energiek en gastvrij.

Berltsum is zich structureel aan het ontwikkelen. In 2006 is daarvoor een dorpsvisie opgesteld waarin allerlei onderwerpen aan de orde zijn gesteld en op basis waarvan een vrij uitgebreide lijst is gemaakt van onderwerpen en projecten die de komende jaren zullen worden uitgevoerd. De dorpsvisie gaat o.a. over ontwikkelingen op het gebied van wonen, veiligheid, verkeer en vervoer, werkgelegenheid, maatschappelijke voorzieningen(zorg & welzijn, onderwijs, sport, etc.), recreatie, toerisme, cultuurhistorie, het dorpsaanzicht, groenvoorzieningen. Al deze onderwerpen zijn in nauwe samenwerking en overleg met verenigingen en dorpsbewoners uitgewerkt. De volledige dorpsvisie geldt voor de periode 2006 – 2020. Als titel heeft de dorpsvisie “Mei elkoar, foar elkoar” (vert. Met elkaar, voor elkaar) meegekregen. En zoals de titel al aangeeft, in Berltsum doen we het zoveel mogelijk samen.

 Presentatie Nieuwe dorpsvisie

Na het harde werk van de werkgroep is het dan toch zover de presentatie van de nieuwe dorpsvisie 2022-2030. dank aan de werkgroep en de betrokken dorpsgenoten om in corona tijd toch zo'n mooie dorpsvisie op de leveren.

Wij nodigen u van harte uit om op zaterdag 26 november in TDF Winterbar 12 de presentatie van onze nieuwe Dorpsvisie 2022-2030 bij te wonen. Deze middag zal tevens de feestelijke overhandiging plaatsvinden van de Cheque met het bedrag wat de “Piraten uit Berltsum” bij elkaar hebben gedraaid tijdens Pinksteren voor de verbetering van de sport en spelvoorzieningen in ons mooie dorp .

U komt toch ook?

Programma:

16:00 Inloop met koffie en oranjekoek

16:15 Overhandiging waardecheque P.U.B. FM 16:30 Presentatie Dorpsvisie Berltsum
16:45 Naborrelen met een hapje en drankje

 

Zaterdag 26 November 2022

TDF Winterbar 12
(Hemmemaplein 10 Berltsum)

Namens SBB

Werkgroep “Dorpsvisie Berltsum” Werkgroep “Lytse Rakker”

Mocht u belangstelling hebben voor deze dorpsvisie 2006-2020, dan kunt u deze downloaden via de onderstaande link. na  26 november 2022 hieronder ook de nieuwe dorpsvisie 2022-2030 te downloaden via de link.

Copyright SBB  Kopiëren van tekst en/of beeld uitsluitend na schriftelijke toestemming!