dorpsvisie

Dorpsvisie

Dorp met ‘stadse’ ambities…

Tot op de dag van vandaag zie je in Berltsum een relatief hoog percentage zelfstandige ondernemers en daarmee veel bedrijvigheid. Dit brengt tevens de nodige werkgelegenheid met zich mee en met de komst van de moderne glastuinbouw is dit alleen maar toegenomen. Daarnaast wordt Berltsum steeds meer een vestigingsplaats voor mensen die in Leeuwarden of elders in de omgeving werken. Mensen die oorspronkelijk niet uit Berltsum komen, integreren over het algemeen snel in de dorpsgemeenschap. Belangrijke reden hiervoor kan worden gevonden in het aanbod aan middenstand, het actieve verenigingsleven, de basisscholen en kerken. Deze voorzieningen bepalen voor een groot deel de identiteit en het sociale karakter van het dorp. Dit kan het beste worden aangeduid als: bruisend, energiek en gastvrij.

Berltsum is zich structureel aan het ontwikkelen. In 2006 is daarvoor een dorpsvisie opgesteld waarin allerlei onderwerpen aan de orde zijn gesteld en op basis waarvan een vrij uitgebreide lijst is gemaakt van onderwerpen en projecten die de komende jaren zullen worden uitgevoerd. De dorpsvisie gaat o.a. over ontwikkelingen op het gebied van wonen, veiligheid, verkeer en vervoer, werkgelegenheid, maatschappelijke voorzieningen(zorg & welzijn, onderwijs, sport, etc.), recreatie, toerisme, cultuurhistorie, het dorpsaanzicht, groenvoorzieningen. Al deze onderwerpen zijn in nauwe samenwerking en overleg met verenigingen en dorpsbewoners uitgewerkt. De volledige dorpsvisie geldt voor de periode 2006 – 2020. Als titel heeft de dorpsvisie “Mei elkoar, foar elkoar” (vert. Met elkaar, voor elkaar) meegekregen. En zoals de titel al aangeeft, in Berltsum doen we het zoveel mogelijk samen.

Mocht u belangstelling hebben voor deze dorpsvisie, dan kunt u deze downloaden via de onderstaande link. 

Op dit moment augustus 2020 wordt de nieuwe werkgroep dorpsvisie 2020-en verder geinstalleerd wat weer een beeld voor de toekomst op zal opleveren. Zodra hier meer bekend over is zullen we u op de hoogte brengen. Heeft u suggesties of opemerkingen of een goede idee. neem dan contakt met ons op. we zijn druk bezig met de nieuwe dorpsvisie en uw inbreng is gewenst.

Copyright SBB  Kopiëren van tekst en/of beeld uitsluitend na schriftelijke toestemming!