Bestuur SBB

Bestuur

Stichting Berlikumer Belangen (SBB) heeft zich, net als in vele andere dorpsgemeenschappen, ten doel heeft gesteld de belangen van de inwoners van Berltsum te behartigen. Het gaat hierbij dan voornamelijk om aangelegenheden in het belang van de leefbaarheid.

Hierbij kunt u denken aan: wonen, het dorpsaanzicht, groenvoorzieningen, verkeer en vervoer, werkgelegenheid, veiligheid etc.

Het bestuur van SBB bestaat uit vrijwilligers en staat in dienst van het dorp.

SBB treedt veelal op als schakel tussen onze dorpsgemeenschap en allerhande (overheid) instanties.

Elke eerste maandag van de maand vergaderen de bestuursleden.

Voorafgaand aan deze vergadering is er een inloopspreekuur van 19:30 uur tot 20:30 uur voor alle dorpsbewoners.

Bestuursleden

Voorzitter: Erik Jansen tel.: 419880 of 06-23279629
Secretaris: Rene van der Graaf tel.:   06-57703690
Penningmeester: Robert van der Spek tel.:   06-12912968 (vacant)
Overige bestuursleden: Klaas H. Nieuwhof  tel.:   06-47319213
  vacature Tel.:   (vacant)
  Jasper de Vries Tel:   06-43900562
  Wietske Schiphof Tel:  06-51781336
  Marinus Stoffers Tel:   06-15177210
     

 Ideeën, suggesties of opmerkingen kunt u melden bij één van de bestuursleden of via SBB@berltsum.com.

Donateur worden?

Om de dorpsbelangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen, zijn wij afhankelijk van onze donateurs. Als u, net als vele andere Berltsumers, het werk van SBB wilt steunen, dan kunt u voor € 10,= per jaar donateur worden  . U kunt zich aanmelden bij de penningmeester of via SBB@berltsum.com

Social media

Twitter-account: SBB_Berlikum
Facebook-account: Sbb Berlikum

Fiscaal nummer

8120.24.199

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:


-> Doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling: "Onder respectering van ieders levensbeschouwelijke overtuiging - de bevordering van de economische- en maatschappelijke bloei en ontwikkeling van het dorp Berlikum en zijn naaste omgeving, zulks in al zijn facetten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles - in de ruimste zin des woords.

-> Op welke wijze inkomsten worden verkregen: " Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -subsidies en donaties; - schenkingen, erfstellingen en legaten; - alle andere verkrijgingen en baten."

-> Hoe het vermogen wordt beheerd en besteed: "Eén bestuurslid is aangeduid als Penningmeester en is in die functie verantwoordelijk voor de financiën van SBB. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld. Een kascommissie controleert jaarlijks de cijfers en verleent indien mogelijk decharge. Bijzondere kosten, die niet redelijkerwijs als gebruikelijk kunnen worden aangemerkt, worden ter goedkeuring voorgelegd tijdens de jaarvergadering."

Het beloningsbeleid:
-> Bestuursleden en / of vrijwilligers van de SBB ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun inspanningen.