Jaaroverzicht activiteiten Stichting Hemmemapark 2018

 

De Stichting Hemmemapark verzorgt het beheer en onderhoud van het Hemmemapark. Daarnaast is het bestuur ook actief op het terrein van de natuurlijke omgeving en de cultuurhistorische waarden in en rond het dorp Berltsum. In de statuten van de stichting is het doel van de Stichting Hemmemapark aldus verwoord:
a. het realiseren en het in stand houden van het Hemmemapark en het cultuurhistorisch fietspad in de omgeving van het dorp Berltsum,
b. het realiseren van een evenwichtig landschapsbeheer in de naaste omgeving van het dorp Berltsum, waarin op een verantwoorde wijze recreatieve voorzieningen worden opgenomen,
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Werken aan het Hemmemapark.

Het Hemmemapark ligt er mooi bij, wat vooral tot uiting komt tijdens de voorjaarsbloei van de fruitbomen. Maar ook eind september, wanneer de bomen vrucht dragen  is een hoogtepunt. We hebben dit jaar 2 fruitplukdagen georganiseerd, namelijk op 28 september en op 13 oktober. Een klein deel van het fruit gaat naar onze vrijwilligers, maar het merendeel wordt verkocht door Dijkstra State te Menaldum. De oogst was groot dit jaar, zodat het fruit maar liefst € 850 heeft opgebracht. Des te zuurder is het dat het bestuur geconfronteerd werd met schade door vandalisme, voornamelijk aan de uitkijktoren. Deze schade is zelfs nog iets groter dan de inkomsten uit de fruitverkoop.
In het voorjaar deed het Hemmemapark, evenals voorgaande jaren, mee aan NL Doet. Een grote groep vrijwilligers is dan op een zaterdag in maart aan het werk in het park. Daarnaast zijn een aantal van onze vrijwilligers regelmatig het hele jaar door aan het werk in het park. Wij zijn trots op onze vrijwilligers, die ervoor zorgen dat het Hemmemapark niet alleen mooi is, maar ook mooi blijft. De schelpenpaden zijn dit jaar flink onder handen genomen. Er is een nieuwe schelpenlaag aangebracht. Daarvoor heeft de firma Drijfhout met een speciaal ontworpen werktuig, zoveel mogelijk het onkruid van de randen van de paden verwijderd. Dit alles vergde een investering van ca € 8600.
De grond rond Hemmemastate is ook in eigendom en onderhoud van Stichting Hemmemapark. In overleg met de bewoners van Hemmemastate wordt nagedacht over de inrichting van de grond naast de toegangsweg.
Tenslotte zijn dit jaar de laatste sporen, die Bauck in het park heeft achtergelaten, uitgewist. Alle grond is gespit en geëgaliseerd en waar nodig opnieuw ingezaaid.

 

De functies van het Hemmemapark.

Het Hemmemapark heeft verschillende functies: het is een stukje natuur aan de rand van Berltsum, maar het heeft ook een cultuurhistorische waarde. Daarnaast is het een geliefd wandelgebied en fungeert de vijver ook als waterberging.

In goed overleg met hengelsportvereniging “De Deinende Dobber” heeft het bestuur besloten geen karpers uit te zetten in de vijver. Op deze wijze kunnen wij er zeker van zijn dat de natuurlijke samenstelling van de vissoorten behouden blijft. Het bestuur is, samen met SBB, tevens betrokken bij het project “Natuerlik Ferskaat”. Doel
van dit project is om in en rond Berltsum de biodiversiteit te vergroten. De provinciale subsidie is reeds toegekend. De verwachting is dat de gemeente Waadhoeke en Wonen Noordwest Friesland ook een bijdrage zullen leveren.

 

Wie betaalt het Hemmemapark?

Het Hemmemapark ontvangt geen subsidie en wordt geheel in stand gehouden door de dorpsgemeenschap van Berltsum. Iets meer dan de helft van de inkomsten is contractueel afkomstig van de bewoners van Hemmemastate. De rest is afkomstig van Stichting Berlikumer Belangen: een deel van het donateursgeld wordt afgedragen aan Stichting Hemmemapark. In dit kader zijn ook onze vrijwilligers van het grootste belang. Zij zorgen ervoor dat er gemiddeld een evenwicht is tussen inkomsten en uitgaven van het park. SBB heeft de laatste jaren structureel minder inkomsten. Zo is de jaarlijkse bijdrage van de gemeente komen te vervallen en is 4 jaar geleden door de overgang van de Friesland Bank naar de RABO bank de jaarlijkse bijdrage van Dorpsvoorziening Berltsum-Wier opgeheven. Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van de bijdrage van SBB is er een werkgroep opgericht met daarin enkele bestuursleden van SBB en Stichting Hemmemapark. Doel van de werkgroep is om de bijdrage van SBB ook in de toekomst veilig te stellen door andere inkomstenbronnen aan te boren.

 

Bestuur.

Het bestuur vergaderde zesmaal in zijn geheel, waarbij voor 1 vergadering ook de bewoners van Hemmemastate werden uitgenodigd. De bestuurssamenstelling is hetzelfde gebleven:


M.T. van Hout, voorzitter
R. Bouwma, secretaris
A. de Haan, penningmeester
K.H. Smits
G. Spijksma
B.J. Wiersma