Jaaroverzicht activiteiten Stichting Hemmemapark 2017.

 

 

De Stichting Hemmemapark verzorgt het beheer en onderhoud van het Hemmemapark. Daarnaast is het bestuur ook actief op het terrein van de natuurlijke omgeving en de cultuurhistorische waarden in en rond het dorp Berltsum. In de statuten van de stichting is het doel van de Stichting Hemmemapark aldus verwoord:


a. het realiseren en het in stand houden van het Hemmemapark en het cultuurhistorisch fietspad in de omgeving van het dorp Berltsum,
b. het realiseren van een evenwichtig landschapsbeheer in de naaste omgeving van het dorp
Berltsum, waarin op een verantwoorde wijze recreatieve voorzieningen worden opgenomen,
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


De vele functies van het Hemmemapark.
Het Hemmemapark wordt gewaardeerd als wandelgebied en als een afwisselend natuurgebied, met als hoogtepunt de bloeiende fruitbomen in het voorjaar. Steeds meer Berltsumers weten de weg te vinden naar het Hemmemapark. En voor degenen die wat minder bekend zijn in het dorp, zijn de afgelopen zomer op een vijftal plaatsen richtingbordjes naar het park geplaatst. Hiervoor is 50 % subsidie (€ 350) van de gemeente Menameradiel ontvangen en de bordjes met eventuele palen zijn geplaatst door vrijwilligers. 

De mudrun op de avond voor Koningsdag is al een traditie aan het worden en ook dit jaar zijn er weer enkele hindernissen opgericht in het Hemmemapark. 

Zelden zijn er in korte tijd zoveel bezoekers in het park geweest als tijdens het theaterspektakel Bauck. Er zijn 10 voorstellingen geweest, die alle waren uitverkocht, zodat 5000 mensen dit gebeuren hebben meegemaakt. De schrijver Sybe Joostema en de regisseur hebben optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het Hemmemapark biedt, zodat de bezoekers in de vallende schemering en avond ook hebben genoten van het natuurlijke decor van het Hemmemapark. Bij de voorbereidingen hebben een groot aantal vrijwilligers meegewerkt, waaronder ook een achttal vrijwilligers van het Hemmemapark.

In de boomgaarden van het park zijn het merendeel van de fruitbomen voorzien van bordjes,
waarop de soort fruitboom wordt vermeld met enkele eigenschappen van de vruchten.
Doelstelling hierbij is voorlichting te geven over oude fruitrassen en deze in stand te houden.
In het voorjaar zijn er in bescheiden mate ook stinzenplanten te bewonderen en op 14 oktober
was het park de gastheer voor de hoogstambrigade Friesland, die met 52 personen
snoeiwerkzaamheden in het park heeft verricht.


Beheer en onderhoud Hememmapark.
In het voorgaande zijn de vrijwilligers al een paar keer genoemd. Deze mensen zijn onmisbaar
voor het instandhouden van het park. Onze vrijwilligersgroep bestaat uit ruim 20 personen.
Met elkaar leveren zij circa 750 uur. Als dit werk uitbesteed zou moeten worden, dan zouden
de onderhoudskosten zeker €15.000 hoger uitkomen.

Op wisselende momenten wordt een beroep op de vrijwilligers gedaan met als vaste tijden NL Doet in het voorjaar en de fruitplukdag in oktober. Daarnaast is er weer flink gedund in de bosschages en het onkruidvrij houden van de schelpenpaden heeft veel hoofdbrekens gekost.
Het bestuur wil af van het gebruik van glyfosaat bevattende onkruidbestrijdingsmiddelen en heeft daartoe een rijdende brander van € 2200 aangeschaft. De effectiviteit van deze methode zal zich nog moeten bewijzen, hoewel de eerste resultaten wat minder zijn dan gehoopt.

De drie eenvoudige toegangshekken van de singel rond Hemmemastate moeten vervangen
worden. Het bestuur heeft gekozen voor een wat degelijker kwaliteit met wat meer uitstraling.
De hekken (kosten € 2250) zijn besteld en zullen binnenkort worden geplaatst.

Deze extra voorzieningen zorgen er wel voor dat er in het jaar 2017 een tekort van ca € 5000
wordt verwacht. Dit tekort is uiteraard voor rekening van de Stichting Hemmemapark.

Voor het komende jaar en de jaren daarna is het periodiek aanbrengen van een nieuwe
schelpenlaag een grote kostenpost en na veertien jaar Hemmemapark zal op een gegeven
moment de maaimachine ook moeten worden vervangen. We houden zo veel mogelijk
rekening met deze kosten door elk jaar iets toe te voegen aan de post voorzieningen, zodat we
niet voor onoverkomelijke verrassingen komen te staan. Maar hoe dan ook is de financiële
basis voor de instandhouding van het Hemmemapark de bijdragen van het dorp via de
donateurs van Stichting Berlikumer Belangen en de bewoners van Hemmemastate. Hiermee
wordt niet alleen het voortbestaan van het Hemmemapark veilig gesteld, maar ook het
onderhoud van de Cultuur historische Fietsroute, de Cultuurhistorische Wandelroute, de
fietspaden langs de ijsbaan, It Leechje en het fietspad langs de Ried naar de Oude Dwinger.
Stichting Hemmemapark yn doarp en gea.

De Cultuur Historische Fietsroute door de gemeente Menameradiel wordt gedragen door een
werkgroep van vertegenwoordigers uit de dorpen. De financiën zijn in beheer bij de Stichting
Hemmemapark, terwijl voorzitter M. van Hout een belangrijke rol speelt bij het binnenhalen
van subsidies. Zo zijn het afgelopen zomerseizoen de borden vervangen, wat geheel gedekt
kon worden uit subsidies van verschillende stichtingen en fondsen.

Langs de N 383 (de weg van Berltsum naar Sint Annaparochie) dreigden de bestaande
boomkorven de indertijd door de provincie geplante bomen te “verstikken”. Na aanhoudende
verzoeken van de voorzitter aan de provincie en na overleg met de grondeigenaren zijn door
vrijwilligers van het Hemmemapark nieuwe boomkorven geplaatst. De kosten van de
boomkorven en vervangende bomen (€ 3.000,=) zijn volledig vergoed door de provincie.

 

Nieuwe plannen.
Milieufederatie Friesland en Landschapsbeheer Friesland hebben het project Natuerlik
Ferskaat opgestart, waarin Berltsum ook is opgenomen. Bij honorering van dit project komen
er middelen beschikbaar voor het bevorderen van de biodiversiteit in en rond Berltsum. Een
onderwerp dat zeer actueel is.
De ontwikkeling van een kanoroute ondervindt stagnatie, maar we hebben goede hoop dat de
recreatieondernemers zullen besluiten om een bijdrage te leveren.

 

Bestuur.
Het bestuur vergaderde vijfmaal in zijn geheel, waarbij voor 1 vergadering ook de bewoners
van Hemmemastate werden uitgenodigd. De bestuurssamenstelling is hetzelfde gebleven:
M.T. van Hout, voorzitter
R. Bouwma, secretaris
A. de Haan, penningmeester
K.H. Smits
G. Spijksma
B.J. Wiersma