Terug naar Nieuws.

Uitnodiging jaarvergadering Stichting Berlikumer Belangen

Datum : donderdag 5 april 2018
Tijd : 20.00 uur
Locatie : It Heechhout Berltsum

 

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Vaststellen notulen jaarvergadering 2017

4. Jaarverslag 2017

5. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid

7. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar Klaske Metzlar en Anneke Giesing.
Kandidaten voor het bestuur:
1. René van der Graaf
2. Klaas H. Nieuwhof
Aftredend en herkiesbaar Johan van der Graaf en Erik Jansen.

8. Infobord

9. PAUZE

10. Werkgroepen
Toelichting: waar is SBB mee bezig.

11. Presentatie Jerry van Amerongen tiny houses

12. Afscheid bestuursleden.
Klaske Metzlar en Anneke Giesing nemen afscheid.

13. Rondvraag

14. Sluiting