Terug naar Nieuws.

Algemene ledenvergadering Vereniging Het Groene Kruis Berlikum/ Wier e.o.

Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van onze Algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden in het Groene Kruisgebouw op:
Woensdag 30 mei 2018 aanstaande, aanvang : 19.30 uur

 

De agenda is als volgt opgesteld:


1. Opening

2. Vaststellen agenda en notulen van de Algemene ledenvergadering 25 mei 2016

3. Verslag gebouwenbeheer

4. Financieel verslag, balans en exploitatie 2017, begroting 2018
Controlerapport accountant en decharge penningmeester

5. Ontwikkelingen Groene Kruis

6. Inbreng leden Groene Kruis

7. Bestuurswisseling

8. Rondvraag

9. Sluiting