Obligatielening

MFC is loading. Nog maar 5% van de benodigde financiën moeten we binnenhalen. Door de ‘obligatenactie’ moet dit lukken. In de brochure en het reglement kunt u meer over deze actie lezen.

Wilt u een obligatie aanschaffen? Dit kunt u doen door te mailen naar mfc@berlikum.com. We nemen dan persoonlijk contact met u op. Heeft u nog vragen? Ook dan kunt u eveneens naar dit adres mailen.

Dus mail naar mfc@berlikum.com

 

 

  

Reglement uitgifte obligatielening MFC Berltsum

Versie 6 oktober 2018

 

Artikel 1

1 Ten behoeve van aanvullende financiering voor de inrichting van het MFC Berltsum , hierna te noemen It Stedhûs, verwerft de Stichting Vastgoed MFC Berltsum, hierna te noemen Stichtingsbestuur, gelden door middel van het uitgeven van een obligatielening.
2. Daartoe plaatst het bestuur van de stichting Vastgoed MFC Berltsum bij belangstellenden een obligatielening.
3 De nominale waarde per obligatie bedraagt 250 euro. De totale obligatielening heeft een streefbedrag van 100.000 euro (en kan worden verhoogd).
4 De obligaties zijn niet rente dragend.
5 De periode van uitgifte is vanaf oktober 2018 tot oktober 2019.
6 De looptijd van de obligatielening is 16 jaar en eindigt uiterlijk op 31 december 2034.
7 De nominale bedragen van de obligaties worden contant of via een bankoverschrijving geïncasseerd.

Artikel 2
1 De obligaties worden aan toonder uitgegeven en zijn voorzien van een doorlopende nummering. De obligaties zijn dus overdraagbaar, met dien verstande dat bij overdracht het Stichtingsbestuur op de hoogte wordt gebracht. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een verzuim in de melding van de overdracht.
2 Door de stichting wordt een register bijgehouden van de naam- en adres gegevens van de obligatiehouders.
3 Bij het verloren gaan van de obligatie, kan de stichting een duplicaat verstrekken, waarmee het origineel waardeloos wordt.
4 De obligaties worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de stichting.

Artikel 3
1 De vorderingen uit hoofde van de obligatie zijn niet opeisbaar.
2 Uitloting van de obligaties zal plaats vinden op de algemene jaarvergadering van de Stichting Berlikumer Belangen of haar rechtsopvolger. De feitelijke trekking zal worden verricht door twee leden van de Stichting Berlikumer Belangen of twee bezoekers van de vergadering. Zittende leden van het Stichtingsbestuur zijn uitgesloten van de trekking.
3 Jaarlijks vanaf het jaar 2022 (2 jaar na opening van It Stedhûs) zullen er minimaal 25 obligaties worden getrokken ter aflossing. Het Stichtingsbestuur heeft de mogelijkheid om indien de financiën dit toestaan in 1 jaar meer obligaties te laten uitloten.
4 De houders van de uitgelote obligaties krijgen bericht van het Stichtingsbestuur. De uitgelote nummers worden gepubliceerd in de plaatselijke media.

Artikel 4
1 Aflossing van uitgelote obligaties geschiedt uitsluitend tegen overdracht van de uitgegeven obligaties. Van de aflossing wordt een notitie gemaakt in het register, zoals bedoeld in artikel 2.
2 Indien een uitgelote obligatie niet wordt aangeboden vervalt het recht op aflossing uiterlijk vijf jaar na de datum van aflossing en vervalt de waarde aan de stichting Vastgoed MFC op de einddatum van de obligatielening.

Artikel 5
Bij een verzoek aan het Stichtingsbestuur om vervroegde aflossing vanwege bijzondere omstandigheden, is het Stichtingsbestuur gerechtigd om bij meerderheid van stemmen een beslissing te nemen.

Artikel 6
Wijziging of aanvulling van dit reglement is alleen mogelijk door het Stichtingsbestuur bij meerderheid van stemmen.

Artikel 7
Bij het niet na kunnen komen van in artikel 3.2 genoemde aflossing kan door het Stichtingsbestuur worden besloten de aflossing met 5 jaar uit te stellen. Het Stichtingsbestuur zal op de genoemde algemene vergadering een toelichting op dit besluit verstrekken.

Artikel 8
Ingeval van overlijden van een obligatiehouder kan op basis van een daartoe gedaan verzoek van een erfgenaam het bedrag van de tot de nalatenschap van de overledene behorende obligatie(s) worden uitgekeerd binnen twaalf maanden na de dag van overlijden aan de tot de nalatenschap van de overledene gerechtigden of aan hun vertegenwoordigers. Het bestuur van de stichting is gerechtigd om te verlangen dat bedoelde gerechtigde(n) of vertegenwoordiger(s) hun bevoegdheid aantonen met een verklaring van erfrecht.


Vastgesteld door het Stichtingsbestuur, Berltsum, 2018

E. Jansen, voorzitter
A. van Vaals, penningmeester
W. Groen, secretaris