Nieuws

Februari 2019

Promotiefilmpje MFC It Stedhûs
Inmiddels zijn de helft van alle benodigde obligaties voor het nieuwe MFC verkocht. Dat betekent dat er nog 50.000 euro, 200 obligaties verkocht moeten worden voor de verbouw van de Kruiskerk kan beginnen. Bekijk het filmpje en ontdek waarom het MFC zo hard nodig is!

https://www.youtube.com/watch?v=N7wCLxT0NTs

 

december 2019 

Interview met Johan van der Graaf, lid van de stuurgroep van het MFC (volledige interview)

 

Stel jezelf eens even voor:

Johan van der Graaf, geboren en getogen in Berltsum, getrouwd met Petra, trotse vader en van drie kinderen en trotse pake van 2 kleinkinderen


Wat zijn je taken? Wat doe je allemaal, waar ben je bij betrokken?

Binnen het bestuur van Stichting Berltsumer Belangen (SBB) was ik samen met Erik Jansen verantwoordelijk voor het onderzoek naar de haalbaarheid van een MFC in Berltsum. Vanuit de Kerkenraad kwam in 2012 het verzoek om te kijken naar een bredere inzet van de Kruiskerk voor de toekomst. Met groot enthousiasme werd dit initiatief door SBB opgepakt mede doordat al bekend was dat er veel verenigingen en stichtingen problemen hadden met huisvesting in het algemeen, en de kosten voor onderhoud en gebruik daarbij in het bijzonder. Na een korte inventarisatie onder alle verenigingen werd al vrij snel een begin gemaakt voor een breder bestuurlijk platform. Een platform welke uiteindelijk uitgegroeid is tot de huidige stuurgroep MFC. Vanwege het brede belang en breed gedragen initiatief namen vanuit iedere geleding een aantal mensen zitting in dit algemeen bestuur. Ieder met zijn eigen belang en motivatie. Erik Jansen was en is daarbij voorzitter. Mijn rol zag en zie ik als een soort olie binnen het geheel. Ik ben rekenkundig aanwezig voor de juiste prognoses, ik correspondeer waar dat nodig is. Ik spreek met gemeente, met dorp en buren en geef daarbij aan wat voor ons belangrijk is. Maar belangrijk.. dat doe ik nooit alleen, dat doe ik samen met een fantastisch bestuur.

 

Waar kunnen mensen jou nog meer van kennen? (Wat doe je in het dagelijks leven ed.)

In het dagelijks leven run ik samen met Menno Born het Administratie en MKB advieskantoor genaamd Born |+| en van der Graaf VOF. Vanuit die rol verzorgen wij alles op het gebied van administratie en adviseren en begeleiden daarbij ondernemers.

 

Je bent al sinds het begin (2012) vrijwilliger binnen de stuurgroep van het MFC. Heb je nooit gedacht om er mee te stoppen? Wat drijft je om je hiervoor in te zetten?😊

Nee, nooit gedacht om te stoppen. Maar ik heb wel gemerkt dat je een lange adem moet hebben. In 2013 hadden we veel plannen klaar en waren we als bestuur al veel verder dan ieder die er ook maar op wat voor manier bij betrokken moest zijn. Denk hierbij aan de gemeente voor een subsidietoekenning, denk aan de leden van de diverse verenigingen en stichtingen, denk hierbij aan de buurt en de overige subsidieverstrekkers. Iedereen betrokken verdiende een goede motivatie van het door ons bedachte plan en een goede verantwoording van de onderliggende stukken. En dat kost tijd, veel tijd, zo heb ik nu al wel begrepen. Maar dat geeft niet, want als stuurgroep zijn we overtuigd van dat plan, een plan welke voorziet in een gecombineerde huisvesting van Kerk, muziek, dorpshuis en toneel, jeugd en zorg. Al met al een zelfvoorzienend geheel. In tegenstelling tot de huidige situatie waarbij er steeds veel geld van de lokale overheid wordt gevraagd voor onderhoud en huisvesting. En waarbij de huisvestingslasten nu steeds per vereniging/stichting zelf betaald moet worden. In een nieuw MFC zal je op minder vierkante meters met een betere isolatie en efficiëntere bezetting veel lager gaan uitkomen. Daarnaast zal een concentratie mensen gaan verbinden is onze visie.

 

Kun je in het kort vertellen wat er de afgelopen half jaar allemaal is gebeurd ? Welke ontwikkelingen zijn er geweest en wat kun je hier over vertellen?

Oeps, dat is nog al een vraag… ik probeer een korte opsomming te geven.
We hebben gesprekken gevoerd met de wethouder en verschillende ambtenaren van de gemeente Waadhoeke, de dorpen coördinator, met de Poiesz. Elke maand een vergadering met de stuurgroep. Tussentijdse correspondentie en gesprekken over bouwsom, over financiering, over aankoop over mogelijkheden en onmogelijkheden

 

Wanneer denk je dat de verbouw van de kruiskerk tot MFC kan beginnen ?


Wanneer er geen steekhoudende bezwaren worden ingediend verwacht ik dat wij eind 2020, begin 2021 kunnen gaan bouwen.
Kun je nog iets vertellen over de financiering? Hoeveel certificaten zijn er inmiddels uitgegeven? Wat heeft dit qua bedrag opgeleverd?
Alle 400 certificaten waren in no time “verkocht” dit geeft ook aan hoe het MFC leeft binnen het dorp. Ontzettend bedankt daarvoor, een speciale dank daarbij nogmaals voor firma Zeinstra die een aanzienlijk deel van de uitgave zeker heeft gesteld. De uitgifte van certificaten heeft in totaal € 100.000 opgebracht. Een fantastisch resultaat!
Voor de overige financiering zijn wij op basis van de oorspronkelijke geprognosticeerde bouwsom sluitend. Echter de tijd heeft ons ingehaald, de prijzen zijn gestegen dus de bouwsom valt hoger uit. Het bouwteam is momenteel met man en macht bezig te kijken door welke aanpassingen we de bouwsom kunnen verlagen. De werkgroep financieel is druk bezig te kijken naar het daardoor ontstane gat in de financieringsbegroting. Al met al zaken waar wij op korte termijn verwachten uit te komen.

 

Wat zou je graag nog eens willen zien in het MFC (qua activiteit, voorstelling, bijeenkomst e.d.?)

Een van de doelen van SBB is het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in en rond ons mooie dorp. Het MFC staat midden in die leefbaarheid. Persoonlijk zie ik dat de zorg zijn unieke centrale plek krijgt. Net als muziek die kan oefenen en voorstellingen kan geven. Zo ook toneel. Dat mensen kunnen kerken op een mooie manier en waar (zo mogelijk) een ander soort van diensten plek kunnen krijgen. Waar jeugd en ouderen bij elkaar komen. Waar dorp zich verzamelt tijdens feest, en waar ruimte is voor mooie optredens. Dit alles natuurlijk binnen de mogelijkheden.

 

Kun je nog iets vertellen over het Groene Kruis gebouw (verkoop, nieuwbouw, Poiesz?)

De directie van de Poiesz heeft aangegeven binnen 2 jaar een nieuwe grote supermarkt te willen bouwen op een A-locatie binnen het dorp, waar o.a. parkeren geen problemen op gaat leveren.
Na een interne studie en een rondgang door het dorp (samen met SBB) heeft de Poiesz aangegeven het liefst nieuwbouw te plegen op het huidige Heechhout en Groene Kruis terrein aan de Sportleane.
Voor het dorp, voor de gemeente en voor de realisatie van een MFC een fantastische opsteker! Daarmee wordt oud weer nieuw. Is er geen sprake van nieuwe open plekken of “rotte kiezen” binnen het dorp. Binnen dit geheel zou het ook zomaar kunnen zijn dat er weer een nieuwe representatieve invulling komt voor het huidige Poiesz gebouw.

 

Zijn er al plannen voor de overige gebouwen die leeg komen te staan ?

Voor het Piipskoft zal naar verluid een koper worden gezocht. Een prachtige locatie wat mij betreft voor wonen/werken in de Buorren. De overige open locaties liggen onder het beheer van SBB, wel is daar al breed over gesproken samen met SBB, gemeente, woningstichting, stuurgroep MFC e.d. Plannen daarvoor zijn in ontwikkeling.
Tot slot wil ik iedereen in welke hoedanigheid betrokken bij het MFC bedanken voor hun geduld en unieke rol in dit geheel. Er zijn meer dan 50 vrijwilligers actief voor het MFC.

Nog efkes wachtsje en dan kinne wy genietsje van us eigen

Een MFC foar Berltsum troch Berltsum!

 

Juni 2018

Op 26 mei, tijdens Hihgwood Live, maakte Erik Jansen de nieuwe naam voor het MFC bekend. Misschien kunt u zich het nog herinneren, dat was niet één uit het rijtje van de verkiezingswedstrijd van 2018. We hoorden de naam langskomen op de nieuwjaarsreceptie, georganiseerd door Berltsum de 12de Stad.
Met dank aan Joke Tuinenga. De klik was er direct. 

Berltsum, de 12de Stad heeft binnenkort haar eigen Stedhûs!

Vanuit het Europese LEADER-programma is in Noordoost en Noardwest Fryslân subsidie beschikbaar voor gebiedsbrede projecten 'fan ûnderen op', die bijdragen aan de ontwikkeling van deze gebieden. Het gaat hierbij om subsidieaanvragen vanaf € 43.750,=. Vanuit dit fonds is mogelijk € 130.000,= subsidie beschikbaar.

 

Mei 2018

Crowdfunding certificaten voor MFC Berltsum

2018 is het jaar van ed veelbesproken Culturele Hoofdstad van Europa. Het thema van dit LF2018 is 'Mienskip'. Dit is eigenlijk ook al vanaf het begin het thema van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Berltsum. IN 2013 hebben we het MFC aan Berltsum gepresenteerd: 'We smiete de lapen gear'. Oftewel, diverse verenigingen in Berltsum gaan met elkaar en samen door op een plek.

We hebben een fantastisch ontwerp en heel veel verenigingen die graag naar het MFC Berltsum willen. Na jaren hard werken, acties en vooral lange procedures zijn we er bijna. Het 1,7 miljoen euro kostende MFC hebben we op 150.000 euro na bij elkaar. Dit laatste bedrag krijgen we niet bij elkaar met de verkoop van pepermunt of een loterij. Dit bedrag zullen we als Berltsumers bij elkaar moeten brengen.
We vragen de inwoners van Berltsum niet om zomaar een bedrag over te maken (mag uiteraard wel…) maar we gaan eind mei starten met een certificaten actie.

Hoe werkt dit?
Als inwoner of bedrijf uit Berltsum kun je het MFC een renteloze lening geven van minimaal 250 euro. Hiervoor krijg je een certificaat. Met dit certificaat kun je geen geld verdienen, maar het kost je ook niets. Binnen 15 jaar krijg je het bedrag, zonder rente, van het MFC terug.
Als het MFC straks gebouwd is en we draaien een paar jaar, dan gaan we jaarlijks van een aantal mensen hun certificaat terug kopen. Voor deze actie is een reglement opgesteld waarin de werkwijze en bijvoorbeeld ook de voorwaarden duidelijk zijn omschreven.
Binnenkort komen de vrijwilligers van het MFC een flyer met alle informatie bij u thuis brengen en organiseren we voor belangstellenden voor deze actie een informatie avond.

Wilt u al eerder contact met een vrijwilliger van het MFC, mail ons op mfc@berlikum.com! Het MFC bouwen we samen!

 

Mei 2018

Klik op de link voor het nieuwsbericht uit de Leeuwarder Courant. Artikel LC

 

November 2017

De provincie Fryslan geeft een bijdrage van 125.000 euro om het MFC te realiseren. Deze subsidie bestaat uit verschillende onderdelen. 75.000 euro is het maximale bedrag voor een dorpshuis voor een dorp met minder van 3000 inwoners. Vanwege de investeringen in een duurzaam gebouw werd er ook een subsidie van 50.000 euro toegekend.

 

Juli 2017
Inmiddels is ongeveer 75% van de aangevraagde subsidies toegekend. Het VSB fonds kende het MFC een subsidie van 30.000 euro toe. Het Oranje Fonds deed er een schepje bovenop met een subsidie van 40.000 euro. Tot slot draagt de Woningbouwvereniging Noordwest Friesland haar steentje bij met maar liefst 75.000 euro!