Hemmemapark

Over Hemmemapark

Algemeen

Ontstaansgeschiedenis en algemene beschrijving van het park

In alle seizoenen van het jaar bent u van harte welkom in het Hemmemapark te Berltsum. De ingangen van het park kunt u vinden aan de Wiersterdyk, aan het einde van de Bildtdyk en u kunt het park binnenkomen vanuit de Singel. Er is door de Stichting Berlikumer Belangen en de vele vrijwilligers veel werk verzet om vernieuwingen in het Hemmemapark te realiseren en onderhoudswerkzaamheden te verrichten.Het zuidelijk deel van het park ligt op en rondom het historische terrein van Hemmemastate. Hier kunt u nog zien en ervaren hoe de terreininrichting van een stateterrein uit de middeleeuwen er uit zag. De state is helaas omstreeks 1750 afgebroken.

 

 

 

Hemmemapark, de historie

Het Hemmemapark, ten noorden van Berltsum, is in 2003 en 2004 aangelegd. De planonderdelen werden uitgevoerd al naar gelang er geld bij elkaar kon worden gesprokkeld.Het park is 7 ha groot. Het wordt geheel onderhouden door en op kosten van de dorpsgemeenschap.

In 2002 is begonnen om de eerste plannen uit te voeren in het Hemmemapark. Een grote vijver; in de winter te gebruiken als ijsbaan, veel bomen zijn geplant, grond verzet, brug geplaatst en 2 kilometer aan paden aangelegd. In 2007 zijn opnieuw schelpenpaden aangelegd en de grote wens van de uitkijktoren is in dit jaar ook gerealiseerd.In 2009 is opnieuw begonnen om het Hemmemapark uit te breiden richting de Bildtdyk. U treft daar groepen van bomen van oude fruitrassen aan die een mooi aanzien geven in dit gedeelte. Ook is er een picknicktafel neergezet in het oude fruitboomgedeelte. De oude teelt van zachtfruit (bessensoorten) onder hoogstam vruchtbomen is opnieuw in eer hersteld. De oude rassen zijn hier te proeven van de vroege zomer tot in de late herfst. In het Hemmemapark kunt u dan ook uitstekend wandelen, fietsen en even pauzeren in de mooie natuur. Het is niet voor niks dat de de Cultuurhistorische fietsroute door de gemeente Menaldumadeel door dit park loopt.U kunt ook in de vijver vissen.

 

 

Veel activiteiten zijn de afgelopen jaren al geweest in het Hemmemapark. De waterspelen van het dorpsfeest (2005), de loopgroep oefent regelmatig door het Hemmemapark (vanaf 2008), excursies van de scholen, wandelingen van Berltsumers met gasten van elders, de avondvierdaagse en nog veel meer.

Beheersplan & landelijke waardering

Een nieuwe lente een nieuw geluid:
Hemmemapark nationaal in de belangstelling.

Gorter schreef de eerste vier regels van zijn gedicht Mei:

Een nieuwe lente en een nieuw geluid
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje, langs de watergracht

Dit had betrekking op het dorp Balk met stadse allures. Het had ook zomaar Berltsum kunnen zijn: In een oud stadje, langs de Oost-Indische Opvaart.

 

 

Het gaat ook fluitend met stichting Hemmemapark, in velerlei opzicht. Het bestuur is het afgelopen jaar bezig geweest met het opstellen van een onderhoudsplan. Wat moet er op korte- en lange termijn gebeuren? Waar willen we naar toe?

Het Hemmemapark is aangelegd en wordt onderhouden door bewoners van Berltsum. Ook de kosten voor het onderhoud worden volledig door het dorp opgebracht. Ongeveer de helft door de bewoners van Hemmemastate en de andere helft door (bijna) alle andere bewoners via de donaties aan SBB. Dit laatste blijft wel eens wat onderbelicht. Iedereen die het bedrag van € 8,00 als donatie betaalt, draagt ook bij aan de instandhouding van het park. Maar niet alleen van het park, ook het onderhoud van de fiets- en wandelpaden langs de Ried, de ijsbaan en It Leechje worden hieruit betaald.
De cultuurhistorische wandelroute is gerealiseerd. Een onderdeel daarvan is een nieuwe wandelverbinding dwars door de weilanden van het Swarte Reedsje naar de Luinsterwei. Ook het onderhoud van deze routes wordt door SBB overgedragen aan Stichting Hemmemapark. Met de bijdragen van de bewoners, maar vooral door de inzet van vrijwilligers, kan het beheer en onderhoud worden uitgevoerd.

 

Hoe kon dit alles ontstaan? De inwoners van Berltsum voelen zich mentaal eigenaar van hun dorp. Alleen op deze coöperatieve wijze kon dit park en paden worden gerealiseerd en vervolgens worden onderhouden. Het is een coöperatief bezit dat bovendien de sociale cohesie (samenhang) in het dorp versterkt. Deze opzet is voor zover bekend uniek in heel Nederland.

De landelijke stichting NederLandBovenWater heeft in haar rapport Waardenmakerij Gebiedsontwikkeling het Hemmemapark als voorbeeld gesteld hoe een dorp die zich mentaal eigenaar voelt voor de ontwikkeling van haar woonomgeving.

NederLandBovenWater is een samenwerkingsverband van overheden (Rijk, Provincies, Gemeenten), marktpartijen, universiteiten en hogescholen. Zij onderzoeken op welke wijze nieuwe duurzame gebiedsontwikkeling in Nederland kan plaatsvinden, waarbij burgers, overheden, ondernemers en maatschappelijke instellingen met passie en ambitie samen optrekken.

In het cahier gebiedsontwikkeling -Waardenmakerij genoemd- wordt een speciaal hoofdstuk gewijd aan de ontstaanswijze van het Hemmemapark te Berltsum. Het wordt gezien als waardevol experiment. “Hier is sprake van mentaal eigenaarschap. Met mentaal eigenaarschap bedoelen we dat mensen hun onverschilligheid laten varen en werk maken van leefbaarheid en ontwikkelkracht van hun gebied. Het Hemmemapark is een treffende illustratie van waarden toevoegen aan wat al van waarde is. En wat waardemakers met elkaar tot stand kunnen brengen met passie, gemobiliseerde kennis en kunde en volharding”.

Deze tekst loopt als lauw water in de oren. Berltsum mag trots zijn op dit en de vele andere initiatieven op het gebied van leefbaarheid. Hierbij het tekstgedeelte uit het rapport.

Evaluatie aanleg Hemmemapark

Het project Hemmemapark is in 2004 afgerond en in de vijf jaar van voorbereiding en uitvoering is er een schat van ervaringen opgedaan die mogelijk van nut kunnen zijn voor diegenen die in hun woonplaats ook aan de slag willen met projectmatige dorps- cq. wijkinrichting.


Nadere informatie kan ingewonnen worden bij de heer M.T. van Hout via telefoonnummer 0518- 461449.

 

Evaluatie aanleg Hemmemapark

Waardenmakerij

 

 

 

Wat is er te doen bij Hemmemapark?

Op dit moment zijn er geen geplande activiteiten.

Meer agenda punten
Lees meer

jaarverslag 2019

Jaaroverzicht activiteiten Stichting Hemmemapark 2019      …