Terug naar Berltsumers aan het woord

31-12-Y Freerk Siegersma - Minsken mei in ferhaal

Gepubliceerd op:
31-12-Y Freerk Siegersma - Minsken mei in ferhaal

Door: Freerk Siegersma - Minsken mei in ferhaal

Freerk Siegersma gaat goed voorbereid zijn pensioentijd in. Na 46 jaar gaat Freerk Siegersma(62) met pre-pensioen. Veel Berltsumers kennen Siegersma als fractievoorzitter van de FNP, een zeer betrokken Berltsumer en een werknemer die trouw naar zijn werk in Leeuwarden fietste. In de maand augustus komt hij in ‘Minsken mei in ferhaal’. En verhalen vertellen kan hij als de beste. Exacte jaartallen met personen die in diverse commissies zaten en interessante gebeurtenissen passeren de revue in en rondom Berltsum. Maar ook verhalen over zijn werkgever krijgen de aandacht, vroeger het GAK nu het UWV. Zijn laatste activiteit voor zijn werk was het volgen van een PIZ-cursus (=Pensioeninzicht) op Terschelling. Een professionele cursus die blikt naar de toekomst hoe de aankomend gepensioneerden met de nieuwe levensfase om kunnen gaan. Voordat Freerk Siegersma zijn baan begon bij het GAK, werkte hij in de zomerperiode van 1964 als bijrijder bij het toenmalig transportbedrijf Jan Visser & Jouke Wijkstra. Dit bedrijf vervoerde toen onder andere drie keer per week bloemkolen vanaf de veiling “De Afslag”naar groothandelaars in o.a. Overijssel, Gelderland en Limburg. Dat was een mooie vakantiebaan. Op 5 oktober 1964 kon hij als afdelingshulp bij het GAK beginnen. Als 16 jarige jongen komt Freerk Siegersma via een connectie van zijn vader op de afdeling werkloosheidswet (ww) te werken. De keuze was opmerkelijk want uiteraard was/is hij een uitgesproken man van de vrije natuur en niet iemand voor binnen vier muren. ‘Ik wie/bin in echte fjildman. Yn dy tiid gong ik gauris aaisykjen en snoekfiskjen mei heit, mar myn wurk op it kantoar is gewoan sa rûn’, aldus Siegersma. Tijdens zijn werkperiode in 1968 gaat Siegersma in militaire dienst (1968/1969). In de verplichte dienstperiode wordt hij soldaat eerste klasse bij de 119-de afdeling veldartillerie in Havelte. ‘Dat wie doe in wichtich ûnderdiel, mei saneamde taktyske kearnwapens fanwege de Kâlde Oarloch’(redactie: dreiging met Rusland). Met de brommer, merk Kreidler, liet Siegersma zich verplaatsen naar zijn werkgever van 1964-1972. ‘Yn 1972 waard it dragen fan in helm ferplichte en doe bin ik ophâlden mei brommerriden nei it wurk ta. Ek kriich ik gauris boetes omdat ik te hurd ried. Ien kear bin ik mei myn brommer foar de plysje útwykt nei Ingelum. Ik ried doe yn Bitgummole te hurd, bin doe swaaid, gong bûten Ingelum op in goed plakje sitten en mei myn Kreidler seach de plysjeman op syn DKW (redactie: witte politiebrommer) my krekt net. Doe bin ik efkes letter foar ien kear oer Stiens nei Ljouwert riden’. Na de brommerperiode kwam er een korte tijd van carpoolen met o.a. Jan Sjoerdsma , Evert Siderius, wijlen Jan van Schepen en Wiebren Kingma die nu woonachtig is in Leeuwarden. Maar verreweg de meeste mensen uit Berltsum zullen vanaf heden Siegersma, het bekende straatbeeld missen, dat hij tientallen jaren vanuit de Kwekerijleane naar zijn werk fietste. Siegersma heeft zich in die 46 jaar opgewerkt van afdelingshulp tot groepchef. Van 1971-1995 heeft hij leidinggevende functies gehad binnen het GAK. Van 1995-2010 beleids- en staffuncties binnen het UWV. De laatste jaren hield hij zich bezig met regelgeving van de regering. Vanuit zijn functie moest hij een goede vertaalslag geven van die regelgeving aan de uitvoerenden binnen het UWV. Ook gaf hij uitleg aan cliënten, werkgevers, vakbonden en juristen over de vertaling van de nieuwe regels. Van 5-10 juli 2010 wordt Siegersma de Pensioeninzicht(PIZ)-cursus aangeboden op Terschelling. Een informatieve cursus waarbij de aankomend gepensioneerden goed voorbereid worden op de nieuwe levensfase zoals bewegen, het regelen van (financiële) zaken, creëren/onderhouden van hobby’s. ‘Dat wie hiel ynteressant, kompleet mei û.o. fysioterapeut, notaris en boskwachter’. De boswachter was tijdens de cursus aanwezig de aankomend gepensioneerden uit te leggen hoe mooi het is om de natuur te ontdekken. Dat was voor Siegersma zijn hele leven al bekende, maar toch zeer gewaardeerde informatie. Tenslotte ontvangen de bijna- gepensioneerde deelnemers van de PIZ-cursus afkomstig van veel grote werkgevers uit het hele land een liederenblad. De redactie krijgt van Siegersma zes pensioencoupletten, twee ervan drukken we onderaan af. Van de familie ontvangt Siegersma een digitaal fototoestel en een detector als afscheidkado, hoe toepasselijk! Hij kan nu volop in de natuur naar dure metalen zoeken, ‘want dy komme yn ‘e rin fan de tiid nei boppen ta, krekt as stiennen’, zo meldt Siegersma. Siegersma is ook zeer actief binnen Berltsum. In mei 1972 richtte hij mede SC Berlikum op. Er waren direct al 119 leden. Er was veel animo om te spelen, maar het complex SC Berlikum was nog niet klaar. Het eerste seizoen is daarom gevoetbald op weidegrond van de toenmalig veehouder Willem Wiersma uit St. Annaparochie. ‘De lokaasje lei krekt bûten Berltsum op nei St. Anna’, legt Siegersma uit. De huur op jaarbasis weet Siegersma nog. De voetbalverening moest een bedrag van 400 gulden(=180 euro) voor één voetbalseizoen betalen aan veehouder Wiersma. De pas opgerichte voetbalvereniging speelde het eerste jaar uitstekend, want de junioren-B (14-16 jarigen) werden meteen kampioen. Na dit seizoen konden de leden SC Berlikum naar het nieuwe complex, want alles was klaar. Siegersma neemt ook zitting als secretaris in de beheerscommissie. Dat was een samenwerkingsverband tussen zeven sportverenigingen in Berltsum om de sportfaciliteiten te onderhouden en te vernieuwen. Daarnaast heeft Siegersma 23 jaar zitting gehad in Berlikumer Belangen in de jaren ’70 tot eind ’90. In zijn tijd speelden toen de plannen over het ontstaan van de Herrematún en plan ‘De Hôven’. Ook het in stand houden van de busverbindingen is van groot belang geweest in die tijd. De herindeling Menaldumadeel speelde eveneens een rol. Kreten als ‘Gjin gepiel mei Menameradiel’ en ‘Geen herindeling uit verveling’ zullen veel Berltsumers nog bekend in de oren klinken. De laatste slogan is door Siegersma bedacht. Ook heeft hij de laatste decennia twee zittingsperiodes van vier jaar achter de rug in de Commissie van Beheer van de Gereformeerde Kerk. In 1996 kwam Siegersma in de Gemeenteraad als FNP-lid. Het was bekend dat Oane Wijnstra uit Blessum zou stoppen en daarmee kwam hij tussentijds op 1 mei 1996 in de raad. Sinds zes jaar is hij fractievoorzitter van de FNP Menaldumadeel. Speerpunten voor de FNP zijn uiteraard het behoud van taal en cultuur, maar ook dat van “it moaie lânskip mei har (âlde) fyts- en kuierpaden”. Hij vindt het erg belangrijk dat er niet bezuinigd wordt op korpsen, koren en sport. Ook de komst van kunstgras op de sportvelden van SC Berlikum vindt Siegersma van groot belang. Er kan dan intensiever gevoetbald worden. De voetbalvelden worden dan beter benut doordat er meer gespreid gevoetbald kan worden, ook ’s avonds met verlichting. Er is in Berltsum namelijk geen ruimte voor een extra veld, terwijl de behoefte er op dit moment wel is. Een voetbalveld over de Koekoeksleane wijst Siegersma af, want dat is veel te gevaarlijk voor de kinderen. Hij zal zich blijven inzetten voor kunstgras op de voetbalvelden in Berltsum. Ook ziet Siegersma uit naar de komst van de Brede School. Het renoveren van het oude gymlokaal voor € 60.000,00 vindt hij zonde van het geld. ‘Dat moat fuort yn nijbou fan de Brede Skoalle mei sportfersjennings ynfersteard wurde’. Momenteel is Siegersma nog voorzitter van de Fûgelwacht en hij is lid van de werkgroep van “Kaatsvereniging Berikum”. Als de redactie klaar is met het noteren van alle opbouwende (bestuurs-)functies en werkzaamheden bij het UWV, dan rest nog de vraag of hij ook specifieke plannen heeft voor de toekomst. Siegersma antwoordt: ‘Earst de tún wat op oarder, fiskje en mei de detektor op paad. Ek kin ik no mear genietsje fan myn pakesizzer fan 3,5 moanne’. Siegersma kijkt met een knipoog naar het liederenblad van het Pensioenlied. Hij is niet zo bang dat hij overal voor gevraagd wordt nu hij met pensioen is en meer tijd heeft. ‘Jo binne der altyd sels altyd by en jo kinne ek altyd nee sizze’. Wel gaat hij door met de functies waar hij nu zitting in heeft. En dat is ook al heel wat! Tenslotte de twee liederen afkomstig van de PIZ-cursus, die de redactie spontaan ontving: Ik heb 40 lange jaren, hard gewerkt, wel als een paard. Ik verdiende een pensioentje en ik heb nog wat gespaard. Ik woon nu in m’n eigen huisje met een tuin als een plantsoen. En nu ga ik heerlijk rusten daar ik niks meer heb te doen… Ik ben oppas, ik ben tuinman, wasvrouw, werkster, keukenmeid, kippenboer en gouvernante, Alles voor de aardigheid. Ik loop te zweten en te zwoegen met een hoofd als een pioen. Raak zowaar nog overspannen, daar ik niks meer heb te doen… Siegersma merkt nog nuchter op dat niet alle zinnen voor hem van toepassing zijn. De redactie dankt Freerk Siegerma voor zijn spontane medewerking en inbreng voor de rubriek ‘Minsken mei in ferhaal’ en wenst hem een goede tijd toe samen met familie en bekenden. Hieke Joostema-Greidanus

31-03-Y Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaal

Door: Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaalOude kaatstijden herleven voor bondspartuur…

 

31-03-Y Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -

Door: Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -Op de valreep... Tsja, en daar ga je da…