Terug naar Berltsumers aan het woord

31-05-Y Rienk en Margriet Bouwma - Ik jou de pin troch

Gepubliceerd op:
31-05-Y Rienk en Margriet Bouwma - Ik jou de pin troch

Door: Rienk en Margriet Bouwma - Ik jou de pin troch

Gjin better plak as Berltsum Dat moatte jo noait dwaan, wer wenjen gean yn je berteplak. Dat falt altiten f, je fine net werom wat je efterlitten hawwe sei in man by s yn e strjitte, doet hy hearde dat wy ferhzje soene fan Sibrandabuorren nei Berltsum. Sibrandabuorren, in doarpke fan likernch 400 ynwenners en ien fan de doarpen fan de Lege Gean, in bytsje fan siden de grutte dyk fan Snits nei Dearsum, is it doarp drt wy 28 jier wenne hawwe. Dr binne s 4 bern opgroeid en hawwe wy folop meidien oan it doarpslibben yn tsjerke en ferienings. Oars as yn Berltsum wie dr in bloeiende kuorbalferiening en s bern hawwe alle fjouwer op kuorbaljen sitten. Aldergeloks wie der ek in keatsferiening yn de Lege Gean, drt Rienk him tlibje koe en Margriet hie in soad nocht oan sjongen en toaniel. Drfoar hawwe wy noch 5 jier yn Snits wenne en foar s trouwen wenne Margriet by har ldelju op Buorren 46 en studearre Rienk yn Amsterdam. Wy binne beide Berltsumers, sawat like ld, mar hawwe noait byinoar yn de klasse sitten, want yn s legereskoalletiid wiene der noch 2 kristlike skoallen yn Berltsum: de iene gongen de grifformearde bern hinne en nei de oare de herfoarme bern. Snt 1974 binne wy Samen op Weg. Wy binne troud yn de Krstsjerke en it brulloftsfeest wie de jns yn Het Centrum. Dat joech noch wol in lichte konsternaasje: wa hldt no syn feest op e jn foar de bnspartij fan de C.F.K.? Mar ja, wat moatte jo as de dmny mei faknsje sil? Sa, no witte jim wat fan s libbensskiednis en no mar wer nei hjoeddedei. Hoe is it eins om nei 33 jier (Margriet) en 39 jier (Rienk) wer Berltsumer te wurden? Falt it werklik f sat s buorman sei? Nou nee, it is krekt hiel bysnder. Omt wy beide s jeugd yn Berltsum trochbrocht hawwe, hearre der by in soad huzen en plakjes in dbeld ferhaal. Wy wenje op de Hemmemastate, mar foar s is it ek Harke syn greide. En de nijbou fan de hf- en keatsstrjitten is flakby it plak, drt wy eartiids sels beiploaiten en keatsten. En wat is Berltsum moai wurden. De Hfsleane en de Bitgumerdyk lizze der prachtich by, de skelpepaden om it doarp hinne binne in oanwinst en net te ferjitten it Hemmemapark is in pronkje. Yn s jeugd hie Berltsum kassen, no binne der noch folle mear. En it tal timmer- en skilderbedriuwen is suver noch grutter as doe. It tal winkels is wol ddlik lytser wurden, mar wat in nije bedriuwen op en bten de bedriuweterreinen. In part fan de Berltsumers koene wy noch t earder tiden en fan it keatsen, dus wy hiene in begjin doet wy hjir dik 2 jier lyn wer kamen te wenjen. Undertusken hawwe wy al wer hiel wat foar s nije minsken kennen leard. Margriet fielt har al wer as in fisk yn it wetter en sit by de folksdnsgroep, is frijwillichster by it dokumentaasjesintrum fan de Grusert en is by de frouljusgroep Rondom Gods Woord. Fierders sjongt se mei yn de oratoariumferiening Immanuel te Frjentsjer. Rienk is aktyf yn tsjerke as lderling. Der is gauris wat te rden yn Berltsum en wy hawwe in moai plakje krigen oan de rne fan Berltsum op de Hemmemastate. Ek yn de tsjerke fiele wy s ths. Der binne in protte aktiviteiten, mei t en troch hiel bysndere tsjerketsjinsten en moaie muzyk. Doet wy de earste simmer wer yn Berltsum wennen, hawwe wy in protte kuiere en in soad nije paden ntdutsen. Yn it Moddergat troffen wy in echte Berltsumer, dyt ek noch in ld-buorman is. Hy sei yn de rin fan it petear: Der is gjin better plak as Berltsum. Nou, dr hlde wy it dan mar op, want as Klaas it seit, dan is it grif wier. Wy jouwe de pin troch oan Marco en Vanita Boltjes, nije Berltsumers, dyt ek by s yn de strjitte wenje. Rienk en Margriet Bouwma

31-03-Y Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaal

Door: Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaalOude kaatstijden herleven voor bondspartuur…

 

31-03-Y Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -

Door: Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -Op de valreep... Tsja, en daar ga je da…