Terug naar Berltsumers aan het woord

31-05-Y Hendrik Rinsma - Minsken mei in ferhaal

Gepubliceerd op:
31-05-Y Hendrik Rinsma - Minsken mei in ferhaal

Door: Hendrik Rinsma - Minsken mei in ferhaal

Mensen van verschillende pluimage, oude mensen, jonge mensen, velen hebben een verhaal, vanuit verschillende invalshoeken. Als redactie van Op e Roaster gaan we op (be)zoek bij (naar) mensen van wie wij denken dat ze een verhaal hebben, dat onze lezers interessant vinden. Heeft u tips voor deze rubriek, dan zijn deze welkom bij de redactieleden. Deze maand het verhaal van Hendrik Rinsma Hendrik Rinsma een leven lang aan de Bigumerdyk vol herinneringen en vooruitzichten. In het karakteristieke stelpje aan de Bitgumerdijk stond eens de wieg van Hendrik Rinsma. Het gezin Rinsma woonde aanvankelijk op de Oudebildtdijk, maar sinds vader Wopke als startende ondernemer zijn eerste melkrit verzorgde naar de zuivelfabriek van de N.V Lijempf te Berlikum volgde in 1917 de verhuizing naar datzelfde dorp op aandrang van Johannes Swart. Swart was de directeur van de zuivelfabriek en voor zijn tijd een vooruitstrevend en vernieuwend man. Karaktertrekken die hij waarschijnlijk ook ontdekte bij de vader van Hendrik Rinsma, en hem daarom verschillende malen de juiste impuls en steun verleende om zijn ondernemerschap de juiste richting te geven. Juist deze eigenschappen zaten ook bij Hendrik Rinsma in de genen opgesloten en nu op 89 jarige leeftijd is zijn belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen nog steeds aanwezig. Het lieflijke stelpje staat nog steeds op zijn kenmerkende plek, maar nu met een volledig uitgerust en modern auto, vrachtwagen en reparatiebedrijf in haar nabijheid. In de achterhoede van het imposante bedrijfscomplex de huidige woning van Hendrik Rinsma en zijn vrouw Joukje. Een leven lang diezelfde thuisbasis met daarbij als ingredinten een schat aan opgedane levenservaringen en gebeurtenissen die voor altijd in zijn geheugen staan gegrift. It begn mei s heit dyt mei hynder en wein molke bij de suvelfabriek Leijmpf yn Berltsum brocht. Myn heit wie in grut Hynsterman mar doet frachtweinen yn byld kamen foar transport hat er dr dochs de kar foar makke. Yn de oarloch wie der krapte mei benzine en autos en koe hy der wer mei de hynders op t. Dat fn er al hiel net slim. Terwijl zoon Oane Rinsma verder studeerde en uiteindelijk zuiveldirecteur in Bolsward zou worden, stortten Hendrik en zijn oudste broer Willem zich volledig op het bedrijf. De paarden waren reeds vervangen door vrachtwagens en doordat er ook het nodige onderhoud was groeide de reparatie afdeling gestaag. Hendrik Rinsma zat veel op de weg om de melkritten naar de Wieringermeer te verzorgen en broer en compagnon Willem bekwaamde zich voornamelijk op het reparatie gedeelte en de administratieve verwikkelingen. Nog voordat Hendrik Rinsma zijn rijbewijs in bezit had en de weg op kon gaan beleefde hij in de loods waar de vrachtwagens voor vertrek opgesteld stonden een angstig avontuur. Foardat de sjauffeurs moarns kaamen, liet ik alfst de motors waarm rinne. Sa no en dan gie ik dan wer nei bten foar frisse lucht. Mar dochs wie der safolle koalmonoksyde frykaam dat ik bewusteleas foel. Ik hie gelok dat, dat yn in hoeke bard wie mei in luchtstream, sa ik kaam wer by en koe bten komme. Dat was ook het sein om het bedrijf verder te moderniseren (hete lucht garage kachels zorgden voor een beter en veiliger werk en omgevingsklimaat) en aan te passen om dergelijke onveilige situaties te voorkomen. Het bedrijf groeide verder en naast het rijden mocht Hendrik ook graag sleutelen en improviseren aan de autos. Schade repareren en vrachtwagens weer gebruikklaar maken gingen dan ook een steeds grotere rol van betekenis spelen. Ook de naastliggende bedrijven hadden baat bij het bedrijf van Rinsma, want ook hun autos hadden onderhoud nodig. Na de oorlog dan eindelijk weer een rit met een vrachtauto op benzine. De gevarieerde route bracht Hendrik Rinsma uiteindelijk in de buurt van Utrecht en daar zag hij allemaal Duits materiaal staan. Navraag terug in Berlikum bij Nijland van garage Nijland, bracht aan het licht dat het een verkoop van Duits materiaal betrof. De vrienden Nijland en Hendrik Rinsma zaten wat betreft handelsgeest op n lijn en de keuze om naar Utrecht terug te keren was gauw gemaakt. Het grote aanbod van zowel autos als vrachtautos wakkerde de aankoop adrenaline verder aan en Hendrik wist een Bssing vrachtwagen te bemachtigen. In nbidich grutte auto mei in hiel grutte kabine. Der koenen wol seis minsken neist elkoar sitte. Sa naam ik doktersfrau Kwast wolris mei nei Amsterdam as ik dr lns ride moast. Sy hie dr har famylje. Naast zijn ondernemerschap en vernieuwingsdrang is het voor Hendrik Rinsma altijd belangrijk geweest om de mensen waarmee hij werkte goed te behandelen en mensen die hulp nodig hadden even het juiste zetje te geven. Zo waren er aan het einde van de tweede wereldoorlog vele evacues uit Limburg die na de oorlog weer terug moesten. Vele ritten heeft Hendrik toen gemaakt om al die mensen weer bij hun familie terug te brengen. Goed voor het personeel en als groep met enthousiasme de schouders eronder zetten, zijn de voorwaarden van succes voor Hendrik Rinsma. Baas of leidinggevende zijn voor Rinsma dan ook vreemde begrippen. It wurd baas dr hld ik net fan. Je moatte it menoar dwaan. Mei in ploech goede minsken dyt der foar elkoar binne en foar elkoar klear steane. Fertrouwen yn elkoar is hiel wichtig en drby goed omgean mei klanten. De fotoboeken uit die periode van opbouw, vol van beelden van oude collegas, kameraden en al die autos waarmee het werk werd volbracht brengen dan ook vele mooie herinneringen uit die tijd naar boven. Nog steeds is Hendrik Rinsma de eigenaar van de vestigingen in Berlikum en Drachten, waar in totaal vijftig mensen hun werk vinden en hun brood verdienen. Dat is een gegeven wat zeker voldoening aan Rinsma geeft. Het bedrijf in Berlikum ligt hem echter het meest aan het hart want daar bracht en brengt hij zijn gehele leven door en kent hij de mensen. Drachten is fierder fuort en der kom ik net sa faak mear. Elke dag is er nog even het loopje naar de SCANIA garage en onderhoudsbedrijf en de naastgelegen autogarage. Even een praatje met de monteurs en de mensen op kantoor en op de dealersvergaderingen wordt Hendrik Rinsma vergezeld door dochter Jantsje om van alle ontwikkelingen goed op de hoogte te blijven. In zijn eigen priv loodsje staan een paar van zijn paradepaardjes uit een vroeg verleden. Zoals de volledig gerestaureerde Diamond vrachtwagen uit de dertiger jaren met op de laadbak de kenmerkende melkbussen in de originele kleuren. Maar ook enige oude autos met een grote emotionele waarde zijn voor Hendrik Rinsma nog steeds een feest der herkenning. As ik binnen kom sjoch ik de autos fan doe gewoan opfleurjen. Se binne bliid my te sjen. Verder sleutelt Rinsma nog regelmatig in zijn eigen werkplaatsje aan allerhande kleine projecten, wat hem een druk bezet man maakt. Ondanks enkele fysieke ongemakken is de levenslust er nog volop en komt hij bijna tijd te kort. Iedere twee jaar naar de vrachtauto RAI en een enkele keer een oldtimerfestival geeft het leven weer even de charme van een uitje. Zaterdagmorgen koffietijd bij zijn kameraad Jan Visser en in gezelschap van Sjoerd van der Meij komen de oude tijden weer tot leven. Soms hier en daar aangedikt, herhaald, maar altijd boeiend! Naast al die activiteiten is er ook het besef dat het leven eindig is al zou Hendrik Rinsma graag nog zeker de 90 halen. Ik probjearje te genietsjen yn in wrld wr it somstiiden sa rch oan ta giet. Der is safolle leed yn de wrld, as je dr noch wat oan dwaan koenen dat soe prachtich wze." JAN

31-03-Y Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaal

Door: Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaalOude kaatstijden herleven voor bondspartuur…

 

31-03-Y Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -

Door: Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -Op de valreep... Tsja, en daar ga je da…