Terug naar Berltsumers aan het woord

31-03-Y Haaye Hoekstra - Minsken mei in ferhaal

Gepubliceerd op:
31-03-Y Haaye Hoekstra - Minsken mei in ferhaal

Door: Haaye Hoekstra - Minsken mei in ferhaal

Haaye Hoekstra is als een vis in het water bij de Deinende Dobber Bij de entree in huize Hoekstra aan de Fûgelsang blijkt al meteen de grote voorliefde voor de vissport van Haaye Hoekstra. Een imposante collectie literatuur over de vissport, oude rieten viskoffers en een in het oog springende verzameling vismolens en hengels domineren de “hal of Fishfame”. Haaye Hoekstra werd al in zijn jongste jeugdjaren prettig besmet met het visvirus, overgedragen door zijn vader die een fervent snoekvisser was. Nooit heeft die fascinatie voor het vissen hem weer losgelaten en nu op 53 jarige leeftijd heeft hij zich ontwikkeld tot een allround visser die weliswaar open staat voor én gebruik maakt van de nieuwste technieken, maar daarnaast ook feeling houdt met de viswetten van weleer en oude gewoonten in ere houdt. Alweer tien jaar maakt Haaye Hoekstra, werkzaam bij de provincie als juridisch beleidsmedewerker natuurzaken, deel uit van de hengelsportvereniging “de Deinende Dobber” die zijn hoofdzetel heeft in Sint Annaparochie maar wiens visgebied zich uitstrekt tot ver buiten de gemeente het Bildt. Het was niet zo dat Hoekstra op dat moment echt zat te springen om een bestuursfunctie maar betrokken mensen in een vereniging vallen nu eenmaal op. “Op de ledegearkomsten hie ik de mûle wolris iepen en tocht mei oer ferskate ûnderwerpen en dan wit je dat je oan de beurt binne om frege te wurden. Der moasten hiel wat bestjoersplakken oanfold wurde en doe bin ik der dochs mar ynstapt.” Nu zoveel jaar later is het een florerende vereniging met ruim 900 leden die in 2008 nog haar 60 jarig jubileum met een groots opgezette visbeurs, met Hoekstra als één van de grote organisators, vierde. Maar stilstand is achteruitgang en het leiden van een hengelsportvereniging vraagt in de huidige moderne en snelle maatschappij om een professionele benadering. Zijn functie als secretaris zou zich in de loop der jaren dan ook niet alleen maar beperken tot het ontvangen van post en het notuleren van de vergaderingen, maar vooral ontwikkelen tot het actief meedenken en beleid maken om visstandbeheer en hengelsportvoorzieningen op een hoger niveau te krijgen. Dit veelal in samenwerking met de overkoepelende federatie en de landelijke organisatie Sportvisserij Nederland, maar ook steeds meer in samenwerking met andere hengelsportverenigingen in de regio.“Dêr sit in protte tiid yn. Je moatte je ynspylje op belied fan gemeente en provinsje en soargje dat je mei liftsje kinne mei subsydzjes en foarsjenningen dy’t ek foar de sportfiskery goed binne.” Recent daarbij is goed zichtbaar de aanleg van vissteigers aan het wiid, renovatie van vissteigers bij Zwarte Haan en trailerhellingen in onze omgeving. De schrijvende talenten van Haaye werden daarbij ook ontdekt en dat bleek een probaat wapen voor zitting in werkgroepen, het binnenhalen van subsidies en het schrijven van artikelen in de diverse vakbladen zoals het lijfblad voor de hengelsport “De Fisker”. Maar het schrijven zou zich niet alleen beperken tot genoemde bijdragen, ook een heus boek kwam voornamelijk via zijn hand tot stand. “Tegearre mei Anne van der Woude, dy’t de foto’s fersoarge, ha ik it boek “Hengelsport en Recreatiegids Fryslân” skreaun. Foaral foar de rekreaasje fiskers en de sportfiskers, mei dêrby artikels oer ferskate natoergebieten. It wie altyd al in winsk fan my om sa’n boek te skriuwen.” En nu zeer recent is er door initiatief vanuit de “Deinende dobber”een meertalige folder tot stand gekomen voor buitenlandse gasten en arbeiders die in ons land werkzaam zijn. Sportvisserij Nederland heeft dan ook dankbaar gebruik gemaakt van dit initiatief en de actie landelijk gemaakt. Ook voor Haaye Hoekstra als medeschrijver een groot succes en voor de vereniging een grote stimulans. De Deinende Dobber mag zich tot een van de grootste verenigingen uit de provincie rekenen en neemt daarbij ook een voortrekkersrol wat betreft participatie in regionale en provinciale projecten die ook de hengelsport weer ten goede kunnen komen. Voorbeelden zijn hierbij deelname in het overleg bij de ontwikkeling van de Noordelijke Elfsteden route en de activiteiten van het Wetterskip in Noordwest Friesland met betrekking tot de bodemdaling. Hier kunnen de hengelsport verenigingen weer inspringen door een stem te krijgen in recreatie voorzieningen voor de sportvissers zoals visvriendelijke gemalen, vispassages en visplaatsen. Kortom van leden en bestuursleden wordt alertheid verwacht. “wichtich is goed it nijs te folgjen en op ûntwikkelingen dy’t fan ynfloed wêze kinne op foarsjenningen foar de sportfisker adekwaat te reagearjen.” Ook de herinrichting van het Harinxmakanaal wordt in de komende jaren nauwlettend gevolgd en hier liggen weer mogelijkheden voor de hengelsportverenigingen in deze regio’s om een groot aantal visplaatsen en trailerhellingen te realiseren. Maar natuurlijk blijft het vissen zijn grootste passie. Zoals hij het zelfs typeert: “Struinend”langs de waterkant met zijn hengels op alle soorten vis waarbij de vangst op karper met de vertrouwde dobber zijn voorkeur geniet. “In karper kin je mei allerhanne aas wol fange, ast him der mar ta wenst. It is in prachtiche fisk.”In vroegere tijden onder alle weersomstandigheden paraat en op visstekken langs de IJssel, in de polder of aan het IJsselmeer, maar tegenwoordig vooral rond Leeuwarden in zijn spaarzame vrije tijd. Waar het zeevissen in het verleden nog een mooi maaltje vis op het bord bracht zijn die goede tijden ruimschoots vervlogen maar vissen in de binnenwateren bieden nog voldoende mogelijkheden om zijn favoriete sport te beoefenen. “Ik ha no ek in aluminium boatsje oanskaft en dat is ek wer in utdaging.” Prioriteiten hebben momenteel nog even de projecten die de komende tijd worden afgerond zoals de parkeervoorzieningen en visplaatsen aan de Koudeweg en aanleg van vissteiger de Kaai. Goed afsluiten en dan met een goed gevoel beginnen met de promotie van de Hengelsport, ook ten aanzien van het economisch belang voor overheden en met betrekking tot een groeiende visrecreatie. En in het verlengde hiervan in de verdere toekomst wellicht het starten van een hengelsport service bureau om recreanten een geslaagde visdag of visvakantie te bezorgen. En ook al schiet de tijd om het hengeltje te pakken er soms bij in, zodra de gelegenheid zich voortdoet kruipt het bloed waar het niet gaan kan en is een geconcentreerd kijkende Haaye Hoekstra van de buitenwereld afgesloten en puur gericht op die ene deinende dobber. (Voor meer informatie www.dedeinendedobber.nl) JAN J

31-03-Y Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaal

Door: Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaalOude kaatstijden herleven voor bondspartuur…

 

31-03-Y Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -

Door: Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -Op de valreep... Tsja, en daar ga je da…