Terug naar Berltsumers aan het woord

31-01-Y Hendrik en Baukje Algra - Minsken mei in ferhaal

Gepubliceerd op:
31-01-Y Hendrik en Baukje Algra - Minsken mei in ferhaal

Door: Hendrik en Baukje Algra - Minsken mei in ferhaal

Mensen van verschillende pluimage, oude mensen, jonge mensen, velen hebben een verhaal, vanuit verschillende invalshoeken. Als redactie van Op e Roaster gaan we op (be)zoek bij (naar) mensen van wie wij denken dat ze een verhaal hebben, dat onze lezers interessant vinden. Heeft u tips voor deze rubriek, dan zijn deze welkom bij de redactieleden. Deze maand het verhaal van Hendrik en Baukje Algra. Hendrik en Baukje Algra al ruim tien jaar onderweg als nieuwsbrengers van Berltsum Het is een vertrouwd gezicht wanneer Baukje Algra haar krantenroute aflegt in ons dorp. Soms vergezeld van mooi weer maar veelal ook wind en regen trotserend om maar op tijd de Leeuwarder Courant in de brievenbus van de abonnees te deponeren. Voor een ieder is er dan een vriendelijk woord of een begroeting want het is niet alleen werk maar ook een sociaal gebeuren. Ik mei graach efkes in praatsje meitsje en freonlikens kost neat. Hat ien bygelyks prachtich de tn opknappe dan siz ik dat it mar moai wurden is. Kontakt mei de minsken fyn ik wichtich. Voor het buitengebied wordt Baukje dan bijgestaan door haar man Hendrik die ook op de zaterdagen de route voor zijn rekening neemt. Een twee eenheid dus die nu al een tiental jaren de vertrouwdste gezichten van de Leeuwarder Courant voor Berltsum zijn. Toch lijkt het einde bijna in zicht. Hun leeftijd, zo rond de zestig jaar, het feit dat het vooral liefdewerk is en daarbij de zes dagen per week gebonden zijn aan de krantenroute doet hen serieus nadenken over het wellicht beindigen van hun bezorgerschap. En dat zou dan het einde betekenen van een uniek en markant bezorgduo. Hendrik en Baukje zijn geen geboren Berltsumers, maar wonen toch al weer dertig jaar in de Buorren, ook alweer een jubileum! Baukje werd geboren in Leeuwarden en Hendrik vond zijn wieg in Menaldum. Baukjes vader werd chef op de kwekerij in Menaldum en zodoende volgde de verhuizing naar dit dorp. Nadat Hendrik en Baukje elkaar vonden en in 72 trouwden volgde eerst een verhuizing naar Dronrijp wat negen jaar lang hun leefomgeving werd. Het huis werd na de geboorte van hun kinderen wat te klein en er werd gezocht naar andere huisvesting. Yn Tsjom wiene moaie Premie-B wenningen mei in protte romte deryn en dr seachen wy wol mooglikheid, mar s buorfrou tocht dat wy net yn Tsjom aardzje koene omdat wy net tsjerks wiene. Dat lyke my wat al te fremd en ik ha dr doe mear minsken oer neifreeche en it die bliken dat je dan net akseptearre wurden yn dat doarp., aldus Hendrik die hierover hoogst verbaasd was want we spraken dan al over de beginjaren tachtig! Toen kwam Berltsum in beeld en werd het huis aan de Buorren 45 aangekocht. Maar hiermee was de huizencarrousel niet in rustig vaarwater beland want vrijwel gelijktijdig met de aankoop brandde het huis, behalve de buitenmuren, volledig af en dit met een onderverzekering die tijdelijk door omstandigheden was aangegaan. Hierdoor kwam van de nieuwbouw veel op eigen schouders terecht en dat gaf meteen een moeilijke start in hun nieuwe woonplaats. Hendrik had toender tijd zijn werk in het leidingwerk van roestvrijstaal als leidingmonteur en kon hiermee goed de kost verdienen totdat ernstige rugklachten gingen opspelen en hem uit het arbeidsproces deed verdwijnen. Afkeuring volgde en dat was voor de ijverige Hendrik een hard gelag. Hjirnei ha ik noch wol oanpast wurk hant as Brgewachter yn Koarnwerderzand en Ljouwert mar ek hjir krige ik snenswierrigens dat sadwaande ek dit wurk dien wie foar my. Baukje had ondertussen de zorg voor hun vier kinderen Hillie Maaike, Jurjen Wopke en de tweeling Riek en Eelkje. Een druk gezin waarbij hun gehandicapte zoon Jurjen Wopke met een verstandelijke beperking extra zorg nodig had en heeft. Nu zijn Hillie Maaike en de tweeling al weer een tijdje het huis uit en hoewel ook Jurjen Wopke enkele malen in een begeleid wonen gehuisvest is geweest, was hij de laatste vier jaar weer aan de zorg van zijn ouders toevertrouwd. Een zware en moeilijke tijd voor Hendrik en Baukje want de intensieve zorg voor Jurjen Wopke valt niet altijd mee, ook gezien het feit dat ook de jaren voor hen gaan tellen. Gelukkig is er nu plek voor hun zoon in Appelscha op de plek waar vroeger het sanatorium gevestigd was in een begeleid wonen. Zowel Jurjen Wopke als Hendrik en Baukje zijn enthousiast. It sil rst jaan mar ek nwennigens want it bliuwt wol je brn en dr wolle je it beste foar. Mar foar s wurdt it sa te swier en we hoopje echt dat Jurjen Wopke him hjir ths fiele sil. Mischien dat daarom ook hun activiteiten zoals het rondbrengen van de krant en voor Hendrik zijn zitting in het ijsbaanbestuur enige ontspanning brengt en hun zinnen even verzet. Ze wonen dan ook met veel plezier in hun huis aan de Buorren al vinden ze de sfeer in die dertig jaar dat ze er wonen wel degelijk veranderd. In froegere tiiden wie it mear meiinoar en wie dr mear tiid foar in praatsje en gesellich byinoar wzen. Dizze tiid is drokker en alles moat fluch. En dan nu hopelijk na ook al die zware momenten in hun leven weer de blik vol goede moed op de toekomst. Het is en zal een jaar worden van de jubileums: bijna veertig jaar getrouwd, dertig jaar woonachtig in Berltsum in de Buorren, vijftien jaar in het bestuur van de ijsbaan en het meest in het oog springend voor dorpsgenoten, het al ruim tien jaar rondbrengen van de Leeuwarder Courant. Voor Hendrik en Baukje past echter bescheidenheid en ze houden absoluut niet van ophef en grootdoenerij. Baukje is daar duidelijk in: Salang de minsken mar tefreden binne, dan fyn ik it allang goed. Op tiid de krante troch de bus en freonlik wze dr giet it om. En op de fraach at se sels wolris de krante lze: Krantelze? Dr kom wy amper oan ta, dr hawwe wy it fiersten te drok foar!. JAN J

31-03-Y Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaal

Door: Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaalOude kaatstijden herleven voor bondspartuur…

 

31-03-Y Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -

Door: Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -Op de valreep... Tsja, en daar ga je da…