Terug naar Berltsumers aan het woord

30-11-Y Harmke Siegersma- Minsken mei in ferhaal

Gepubliceerd op:
30-11-Y Harmke Siegersma- Minsken mei in ferhaal

Door: Harmke Siegersma- Minsken mei in ferhaal

Harmke Siegersma geeft door haar klinkende prestaties en gedrevenheid aan dames en meisjeskaatsen in Berltsum grote impuls Waar Berltsum als kaatsdorp in vroegere en lang vervlogen tijden furore maakte bij het dameskaatsen in de hoogste klasse van de toenmalige CFK Bond, dit onder andere in de personen van Annette Tuinenga-de Koe, Sita Kuipers-van der Graaf en Durkje Nauta-Wassenaar, is er nu eindelijk weer een aanstormend talent dat van zich doet spreken. De 19 jarige Harmke Siegersma is in vlotte tred het laatste gedeelte aan het bewandelen van het kaatstraject naar de hoofdklasse en dan ook vastbesloten om de top te halen. De weg daarnaar toe heeft zij vorig jaar ingezet en Harmke wil niets liever dan hier een goed vervolg aan geven. “Foarrich jier keatste ik as Earste Klasser al op in hiel protte Haadklasse partijen en foar dit jier ferwachtsje ik der hielendal bij te hearren. Ik ha dan ek echt in grutte stap setten.” Ambities volop voor het komende kaatsseizoen en ook in deze winterperiode is Harmke al weer volop in actie om haar andere grote kaatspassie te beoefenen, het Muurkaatsen. Met de Europese Titel bij de jeugd in februari en de derde plaats in november bij de Fed-Cup in het Italiaanse Imperia achter winnaar Amerika en Puerto Rico, maar voor alle andere Europese landen, gaf zij reeds blijk van haar grote klasse op dit kaatsonderdeel. Kortom de schwung zit er volop in en de kaatshonger naar nog meer aansprekende resultaten is nog lang niet gestild. “Ik soe sa net sizze kinne wat ik moaier fyn. Sawol it fjildkeatsen as it muorre keatsen leit my goed en út beide dissiplines helje ik in protte foldwaning.” Muurkaatsen kun je enigszins vergelijken met Racquetball waarbij de bal tegen de muur geslagen dient te worden en hooguit één keer mag stuiten om te retourneren. Al met al een intensieve discipline die veel lenigheid en uithoudingsvermogen vereist. Harmke mag dan ook met recht een bezige bij worden genoemd want naast haar studie aan de MBO pedagogie aan de Friese Poort in Leeuwarden loopt zij stage in Stiens, werkt bij de plaatselijke SPAR en is in een deel van de haar resterende vrije tijd ook nog eens tweemaal per week in de sporthal van Franeker actief waarna als afsluiting competitie muurkaatsen in het weekend volgt. Harmke bruist dus blijkbaar van energie en zolang je overal plezier aan beleeft valt een dergelijk druk schema volgens haar goed te doorstaan. “Ik bin graach aktyf en sawol it keatsen, learen en wurkjen doch ik mei in protte wille. Ik rin staazje yn Stiens by de opfang nei skoalletiid en dat fyn ik prachtich. Ik mei graach mei bern wurkje. Ik moat mei myn studzje hjir nei noch twa jier mar wol graach yn koartere tiid dizze oplieding trochrinne.” Kaatsen is haar enige sport en werd van huis uit met vader Johannes als oud eerste klas kaatser bij de CFK natuurlijk ook met de paplepel ingegoten. Daarbij is Berlikum van oudsher een echt kaatsdorp en die combinatie geeft al een stuk motivatie om voor het kaatsen te kiezen. Voornamelijk het jeugdkaatsen zit de laatste jaren weer volop in de lift en dat vindt Harmke een heel goede ontwikkeling. “it hat hiel lang duorre foardat der wer in echte Berltsumer yn de Haadklasse by de frouljus keatst, en ek it gat yn âldens tusken my en bygelyks talint Ilse Tuinenga is hiel grut. It is dêrom goed dat der in bettere trochstreaming komt mei mear talinten. Harmke draagt ook een steentje bij aan de ontwikkeling van de jeugd en geeft kaatsles aan onder andere de “beginners” als jongste aanwas van de kaatsvereniging en is daarbij ook bij het kaatskamp en speciale trainingsdagen op het kaatsveld in Berlikum te vinden. “Ik keats eigenlik gjin ledenpartijen mear, mar kin wol genietsje op it Berltsumer keatsfjild en dêrby fan de entoeraazje dy’t dêrby heart. It is altyd gesellich.” Dit seizoen dan de gehoopte definitieve doorbraak bij de Hoofdklasse Dames. Voor dit seizoen werd Harmke benaderd door de gerenommeerde kaatsters Romy van der Veen en Maaike Joostema die na een minder seizoen azen op revanche en in Harmke Siegersma de gewenste aanvulling zien om het komende seizoen voor verrassingen en een goed kaatsseizoen te zorgen. Harmke is er klaar voor en voelt zich na een onwennig begin bij de Hoofdklas partijen nu helemaal thuis in dit topgilde. “We hawwe in hiele moaie groep keatsters en gean ek bûten it fjild goed meiïnoar om.” Het belangrijkste wapen van Harmke is haar degelijkheid en het allround zijn. Achterin het perk en de voorminst opslag verzorgend probeert Harmke altijd een portie enthousiasme en beleving te brengen. En dan het liefst kaatsen met veel publiek rond de kaatslijnen, want dat is iets wat bij het dameskaatsen wel eens ontbreekt. “Je hearre faaks dat in protte minsken it frouljeskeatsen moaier fyne dan “it keatsspul” by de manlju. Dêr sit mear keatsen yn by ús en dêrom fertsjinje wy it ek dat der mear minsken komme te sjen. Haar doelen voor het komende jaar zijn het opnieuw winnen van de Bond (in 2008 verrassende winst met Leonie van der Graaf en Marjette Tuinenga) en vanzelfsprekend staat het winnend afsluiten van de PC ook zeer hoog genoteerd op haar verlanglijstje. Het mag duidelijk zijn dat Harmke Siegersma inzet op een goed seizoen met wederom een stukje progressie. Het muurkaatsen gaf reeds een vliegende start deze jaargang en er zullen gezien haar wil om te slagen ongetwijfeld nog vele mooie kaatssuccessen volgen. JAN J

31-03-Y Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaal

Door: Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaalOude kaatstijden herleven voor bondspartuur…

 

31-03-Y Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -

Door: Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -Op de valreep... Tsja, en daar ga je da…