Terug naar Berltsumers aan het woord

30-09-Y Gialt Biesma - Minsken mei in ferhaal

Gepubliceerd op:
30-09-Y Gialt Biesma - Minsken mei in ferhaal

Door: Gialt Biesma - Minsken mei in ferhaal

Gialt Biesma maakt internationaal furore als shorttrackscheidsrechter Nooit had de 44 jarige Gialt Biesma kunnen bevroeden dat hij ooit nog eens als hoofdscheidsrechter zou worden aangesteld bij een World Cup Shorttrack wedstrijd. Deze maand is het echter zover en vervult Gialt een hoofdrol in dit internationale gebeuren in het Canadese Calgary. Gialt was altijd al sportief ingesteld en actief in de, zoals gebruikelijk in Friesland, uitgeoefende sporten voetbal en kaatsen, totdat een kennis Gialt eens meevroeg op een Shorttrack training in Leeuwarden bij de vereniging TRIAS. Dat was het moment dat het Shorttrackvirus beslag nam van deze talentvolle schaatser en Gialt besloot zich volledig op dit schaatsonderdeel te richten. Het talent zat hem dan ook in de genen, meegekregen uit de erfelijke erfenis van Pake Anne Hollander, een vermaard schaatser die maar liefst zesmaal de Elfstedentocht tot een goed einde wist te brengen en bijna letterlijk over het ijs leek te vliegen en over klúnplekken heen sprong. “Pake hie my leaver op de langebaan wedstriden sjoen as rider mar Shorttrack joech my in protte foldwaning. Ik fűn it machtich en woe eigenliks net mear oars.” Zo begon dus Gialt zijn actieve sportcarričre nog als rijder totdat een hardnekkige knieblessure en de dienstplicht hem noopten om te stoppen. Gialt zag het eerste levenslicht aanvankelijk in Leeuwarden maar groeide op in Berltsum waar de Buorren als zijn eerste woon en speelterrein fungeerde. Daarna vertrok het gezin Biesma naar de Hofsleane 60 waar aanvankelijk garage Rotgans was gevestigd met tankstation en MAN diesel filiaal. Het tankstation werd aangehouden en bestierd door Gialt’s moeder terwijl zijn vader er zijn groente groothandel had. Gialt zelf had zijn interesse meer in de technische kant ook gezien zijn keuze betreffende opleidingen aan de LTS, MTS en daaraan gekoppeld de KMBO elektrotechniek. “Ik wie bliid dat ik staazje rinne koe by de PEB en sadwaande fjouwer dagen wurke en ien dei leare moast. Dęrnei kaam ik by de technyske tsjinst fan de Ljouwter papier fabryk en úteinlik yn Menaam as ynstallateur by Hiemstra en dęr wurkje ik no hast tweintich jier mei in protte nocht.” Als rijder zat Gialt niet bij de absolute top, maar in de middenmoot kon hij zich goed handhaven en ook bij NK’s was hij steevast van de partij. Op vierentwintig jarige leeftijd kwam zijn actieve carričre, zoals eerder gememoreerd, ten einde en was de wedstrijdsport voorbij. Totdat Gialt in 1994 benaderd werd door scheidsrechter Jan Rodenhuis om zijn Shorttrack loopbaan te vervolgen als scheidsrechter. De start was nog regionaal met wedstrijden in Friesland en de omliggende provincies maar reeds in ‘95 was daar de landelijke doorbraak en in ’96 zelfs de plaatsing op de internationale B-Lijst met als visitekaartje de World Cup in Groningen waar Gialt als assistent scheidsrechter fungeerde. “Dat wie machtich fansels. In hiele belibbenis en it wie genietsje fan de sfear en de entoeraazje.” Alhoewel Shorttrack in Nederland qua populariteit en aandacht in de schaduw van het langebaanschaatsen staat benoemt en roemt Gialt de uitstekende sfeer bij de Shorttrack. “It is fantastysk om yn de Shorttrack sport aktyf te węzen. Ik ha sawol yn myn riders karričre en no as skiedsrjochter bysűndere minsken moete. En ek myn âlden hawwe dęr in protte kontakten oan oerhâlden. Myn âlden hawwe my altyd stipe yn de Shorttrack sport en doe’t ik noch gjin riidbewiis hie altyd oeral hinne brocht en sy binne dan ek hiel grutsk op myn prestaasjes.” En dan is er weer een sportieve mijlpaal in 2007 wanneer de ISU (Internationale Schaats Unie) verjonging in het scheidsrechtersbestand doorvoert en Gialt vrijwel onmiddellijk een aantekening krijgt voor World Cups. Met andere woorden: De internationale carričre lonkt en komt al snel tot volle wasdom met afvaardigingen bij Wold Cup wedstrijden, EK’s en Wk’s. Daarbij nog eens opgeteld de jaarlijkse internationale vergadering die van Gialt Biesma een echte wereldreiziger maakt en hem in steden als Denver, Boedapest, Moskou, Las Vegas en Dresden brengt. Kortom een echte kosmopoliet die als 18 jarige jongeman als actief rijder ook al eens het genoegen smaakte om in Boedapest (Hongarije) de Shorttrack sport te promoten. “Dat wie doe ek in geweldiche belibbenis. De Hongaren hienen doe hielendal gjin Shorttrack en dienen mei ús demonstraasje de earste yndruk op. No sit Hongarije by de wrâldtop.” Wat Gialt vooral aantrekt in de Shorttrack is de snelheid en het spektakel waarbij tactiek en durf bepalend zijn. Nu als scheidsrechter zorgt Gialt gezamenlijk met zijn overige collega scheidsrechters voor een ordentelijk, correct en sportief verloop van de wedstrijd, waarbij sinds drie jaar ook de video scheidsrechter zijn intrede heeft gedaan. “Yn maart fan dit jier wie ik nog yn Shanghai en dęr moast ik as video skiedsrjochter fungearje. It is goed datst bylden węrom sjen kinst en it is op dizze manier earlik. De bylden liege net. Mar kinst nea alle skiedsrjochters ferfange troch de video kamera. Gelokkich net.” En dan is het weekend van 19 tot en met 21 oktober de absolute primeur voor Gialt en tot aan nu toe het toetje van zijn scheidsrechters loopbaan: Hoofdscheidsrechter bij de World Cup in Calgary.” Een absoluut hoogtepunt voor een topsporter zoals ook scheidsrechters zijn. “Ik ha dęr in protte sin yn en it jout in hiel goed gefoel. Je hienen nea tocht dat je sa heech as skiedsrjochter komme soenen.” Inderdaad een sportief hoogtepunt maar wellicht niet het eindstation want Shorttrack is immers sinds 1992 ook nog eens een Olympische sport! En zou dat niet een prachtige toekomstige affiche zijn: Gialt Biesma die als hoofdscheidsrechter de Shorttrack finale mag leiden en hiermee zichzelf maar ook Berltsum op de sportkalender zet en daarmee geschiedenis schrijft. Het zijn vooralsnog dromen, maar ook die komen wel eens uit. JAN J

31-03-Y Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaal

Door: Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaalOude kaatstijden herleven voor bondspartuur…

 

31-03-Y Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -

Door: Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -Op de valreep... Tsja, en daar ga je da…