Terug naar Berltsumers aan het woord

30-04-Y Minsken mei in ferhaal - Maartje van Sluis

Gepubliceerd op:
30-04-Y Minsken mei in ferhaal - Maartje van Sluis

Door: Minsken mei in ferhaal - Maartje van Sluis

Maartje van Sluis schrijft geschiedenis Waar velen onder ons al grote moeite ondervinden om de naaste familie in het juiste kader te plaatsen, daar gaat Maartje van Sluis een paar flinke familiare stappen verder om de genealogie van haar ouders en voorouders in kaart te brengen. Deze dadendrang bracht haar tot aan nu toe tot het publiceren van maar liefst drie boeken over haar familie. In 2005 verscheen haar boek over de familienaam Poortstra, in 2008 het boek over Johannes Stellingwerf en Froukje La Fleur en pas geleden de verschijning van alweer haar derde boek over de familienaam Norder. Maartje van Sluis mag dan ook graag naast het beroepsmatig napluizen van informatieve opdrachten eveneens als vrijetijdsbesteding de familiestamboom van haar eigen voorgeslacht tot in de finesses uitzoeken. Een eigenschap die zij overduidelijk van haar moeder overerfde en dat haar gaandeweg steeds meer in beslag kreeg. “Myn mem hat in grutte samling fan roubrieven, advertinsjes, bertekaartsjes, foto’s en neam mar op. In hiele skat fan ynformaasje wêr ik goed mei út de fuotten koe foar it begjin fan myn ûndersyk nei de genealogy fan myn famylje.” Maartje van Sluis, geboren en getogen in Dongjum, bracht haar jeugd door op de boerderij waar haar ouders een gemengd bedrijf bestierden. De boerendochter volgde niet de beroepsgenealogie van haar ouders om boerin te worden maar ging reeds op haar 18e op kamers in Groningen wonen om de Bibliotheek Academie te volgen. Een twee jarige HBO studie om opgeleid te worden tot bibliothecaresse en een richting die al een indicatie aangaf naar haar interesse in de dienstverlenende informatieve sector. “Dat fyn ik dan ek it moaiste om te dwaan. Minsken helpe yn bygelyks hun syktocht nei allerhanne ûnderwerpen.” Alweer 34 jaar lang is Maartje van Sluis actief in het bibliotheekwezen en dit in een grote diversiteit van werkzaamheden en in verschillende geledingen van haar beroep. Naast het baliewerk namelijk ook het verstrekken van digitale informatie voor klanten, toezicht op het systeembeheer en in bepaalde perioden aan de Friese Poort lesgevende op MBO niveau voor de bibliotheekopleiding. “Ik ha altydn in grutte ôfwikseling yn myn wurk en sa bin ik stadigens hiel fertroud wurden mei de kompjûter en kin sa ek myn kennis dêrfan oerbringe nei de klanten ta. It behearskjen fan de kompjûter is yndie sa mei de tiid groeid en komt my ek foar myn famylje ûndersyk goed fan pas.” In verschillende vestingen is Maartje van Sluis werkzaam geweest maar de laatste vijfentwintig jaar is Leeuwarden toch enigszins haar vaste werkplek geworden. Maar de belangstelling en liefde voor haar werkzaamheden in de bibliotheek namen een nog grotere vlucht met haar groeiende interesse in haar familiegeschiedenis. Met een mooi woord: Genealogie waarbij familiestambomen van ouders en voorouders tot in de details worden uitgezocht totdat het spoor niet meer verder gaat. Ondermeer met de vragen: Hoe is de familienaam ontstaan en uit welke streek is de familie oorspronkelijk afkomstig met alle wetenswaardigheden die daaraan zijn verbonden zoals huwelijken, scheidingen, geboorten, familievertakkingen en soms vreemdsoortige historische gebeurtenissen. Kortom voldoende ingrediënten voor diepgaand genealogisch onderzoek door een fervent familiespeurder. “Rûn 2002 begûn myn ynteresse yn myn famylje skiednis hieltyd grutter te wurden en dat wie foar my it sein om my dêr mear yn te ferdjipjen.” Aanvankelijk vond Maartje veel informatie bij haar moeder die een historische schat aan familieberichten had verzameld. Een goed begin van haar zoektocht naar haar familieverleden, maar niet toereikend voor een compleet beeld. Andere informatiebronnen werden onder andere gevonden in “TRESOAR” dat met een rijk archief aan genealogische bronnen en vele geschiedkundige teksten een grote bijdrage levert aan de totstandkoming van haar boeken. Daarbij zijn ook de gemeentearchieven van grote waarde, echter met de restrictie dat informatie over geboorte, sterfte en huwelijken een bepaalde periode “beschermd” is en niet wordt vrijgegeven. Door middel van het speciale stamboomprogramma “ÂLDFAER”, van Friese oorsprong overigens, verzamelt Maartje de gegevens bij elkaar om uiteindelijk een compleet verhaal te maken. Tot nog toe verschenen Maartje haar uitgaven met een vast ritme en verloop van drie jaar (2005, 2008 en 2011) waarbij de ideeën voor een vervolg alweer beginnen te borrelen om daarmee de familiecirkel rond te maken. En dat is voor Maartje dan ook de grote uitdaging in deze hobby. Haar familie geschiedenis in kaart brengen, waarbij niet alleen de jaartallen en namen van belang zijn, maar ook de verhalen achter de personen die zo mogelijk weer een verklaring geven van bepaalde gebeurtenissen in het verloop van een familie stamboom. Zoals in haar eerste boek dat verhaalt over de Familienaam Poortstra, de afstammelingen van Jacob Sipkes (van Maartje haar vaders kant) Door toedoen van Keizer Napoleon werden in 1812 de achternamen verplicht en dit noopte de bevolking tot enige creativiteit. De naam Poortstra werd door de nazaten van de in 1803 gestorven Jacob Sipkes aangenomen en was waarschijnlijk verwant aan de “Poort van Achlum”, waarbij de poort als gezichtsbepalend object vóór de boerderij gesitueerd was. Dat zijn dan ook van die opzienbarende uitkomsten in een lange zoektocht naar gegevens. En dan nu in 2011 haar derde boek, het onderzoek naar de stamvader van de familie Norder (van haar moeder haar vaders kant). Een naam die waarschijnlijk van de Duitse stad Norden afkomstig is en in Frans Johannes zijn stamvader kent. Deze Frans Johannes vond werk in Friesland als “Hannekemaaier” (grasmaaien met de zeis als seizoenarbeid) en heeft hierbij zijn latere vrouw ontmoet, is daarna getrouwd en in Nederland woonachtig gebleven waarna Frans Johannes uiteindelijk in de scheepsbouw zijn employee vond. Hun kinderen hebben na 1812 de achternaam Norder aangenomen en hiermee weer een stukje familiegeschiedenis tot stand gebracht. “Dêr leit dan ek myn interesse en hobby. Ik fyn it prachtich wurk om te dwaan en je dogge dêr ek noch oaren in grut plezier mei.” Maar ook aangrijpende verhalen komen door haar onderzoek boven tafel. Zoals het verhaal in haar familie van de arbeider die met de boerendochter omging en moesten trouwen. Na een jaar overleed de moeder en de boerderij die zij geërfd hadden ging met alle toebehoren terug naar de familie waarbij zelfs de tafelstoel door de vader uit de inboedel moest worden teruggekocht! Dit zijn dan de spraakmakende verhalen die Maartje nog uit de mond van familieleden heeft gehoord en opgetekend. Want samen met haar man Jacob worden er ook veel familiebezoekjes, bekend en onbekend, ondernomen om informatie op papier te krijgen. “Troch ûndersyk kom je op nammen fan famylje dy’t je oars net koene. By de persoanen dy’t noch libje besykje ik noch op besite te gean om harren ferhalen fêst lizze te kinnen.” In haar zoektocht naar informatie heeft Maartje dan ook veel steun van haar man Jacob die zelf ook boeken schrijft maar dan over Theologie en Filosofie. Daarbij is Jacob van Sluis werkzaam bij de Rijks Universiteit van Groningen in de universiteitsbibliotheek en bij TRESOAR, en dat sluit weer perfect aan bij hun gezamenlijke interesses. “By de boekpresintaasje yn “Ons Huis” yn Bitgummole ha ik myn tredde boek dan ek oanbean oan Jacob, want sûnder syn stipe hie ik it nea safier brocht.” Nu zelfs met drie uitwonende studerende kinderen is er blijvend veel tijdverdrijf met al haar werkzaamheden en allerminst de gelegenheid om eens ontspannen achterover te leunen. Haar baan als bibliothecaresse, de genealogie van haar familie met het wellicht in het verschiet liggen van een vierde boek, het duo scribaschap samen met Ria Algra en de ontspanning van het tuinieren. Maartje van Sluis zit dus nooit stil en heeft met haar “genealogische genen” in één decennia voor haar familie, en zichzelf uiteraard, baanbrekend werk verricht en letterlijk en figuurlijk geschiedenis geschreven! (meer informatie is te vinden op haar stamboomwebsites: www.familienorder.blogspot.com, www.johannesenfroukje.blogspot.com , www.familiepoortstra.blogspot.com) JAN JOOSTEMA

31-03-Y Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaal

Door: Oude kaatstijden - Minsken mei in ferhaalOude kaatstijden herleven voor bondspartuur…

 

31-03-Y Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -

Door: Gilbert IJsselmuisen - ik jou de pen troch -Op de valreep... Tsja, en daar ga je da…