Algemene ledenvergadering Het Groene Kruis Berlikum/ Wier e.o.

06 september 2021 - 20:00 tot 06 oktober 2021 - 22:00

Info:

Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van onze
Algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden in het ’t Heechhout,
Sportleane 5, Berltsum op:
Woensdag 6 oktober 2021 aanstaande, aanvang: 20.00 uur
Vanwege de Corona-maatregelen op deze datum in plaats van begin
2021.
Ivm corona-maatregelen graag aangeven of u aanwezig bent via:
voorzitter@groenekruisberlikumwier.nl
De agenda is als volgt opgesteld:

1. Opening
2. Vaststellen agenda en notulen van de Algemene ledenvergadering
september 2020
3. Verslag gebouwenbeheer
4. Financieel verslag, balans en exploitatie 2019, begroting 2020
Controlerapport accountant en decharge penningmeester
5. Ontwikkelingen Groene Kruis
a. Ontwikkeling uitleen hulpmiddelen en andere activiteiten
b. Ontwikkeling MFC
c. Bijdrage vereniging Het Groene Kruis aan exploitatie MFC
6. Inbreng leden Groene Kruis
7. Bestuurswisseling
8. Rondvraag

9. Sluiting

Kaarten:

Online kaarten bestellen

Locatie: Heechhout

Sportleane 5
9041 EC, Berltsum