Inleverdatum kopij op e Roaster

05 november 2021 - 18:00 tot 18:00

Info:

Adverteren
Aanlevering: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per
email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand.
Kopij
- Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangeleverd in een Microsoft Word file en gemaild naar:
krant@berlikum.com
- Foto’s die geplaatst moeten worden als apart bestand aanleveren.
Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn
soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor
dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een resolutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 MB) in JPG, TIFF
of PSD file.
- Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde.
- De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten
of artikelen te weigeren.