Kerkdienst / Kruiskerk / KND XL

17-03-2019 - 09:30:00

 Terug naar het overzicht

Info:

Voorganger: Johan Helfferich, Oude Bidtzijl

Organist: Alef Wiersma

Kollekte: 1e kollekte Kerk / 2e kollekte KIA 40 dagen binnenlands diaconaat

Locatie:

Berltsum / Kruiskerk