Jaaroverzicht activiteiten Stichting Hemmemapark 2016.

 

 

De Stichting Hemmemapark verzorgt het beheer en onderhoud van het Hemmemapark. Daarnaast is het bestuur ook actief op het terrein van de natuurlijke omgeving en de cultuurhistorische waarden in en rond het dorp Berltsum. In de statuten van de stichting is het doel van de Stichting Hemmemapark aldus verwoord:

a. het realiseren en het in stand houden van het Hemmemapark en het cultuurhistorisch fietspad in de omgeving van het dorp Berltsum,
b. het realiseren van een evenwichtig landschapsbeheer in de naaste omgeving van het dorp Berlikum, waarin op een verantwoorde wijze recreatieve voorzieningen worden opgenomen,
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Hemmemapark.

Bij het beheer en onderhoud van het Hemmemapark wordt het bestuur gesteund door een werkgroep van vrijwilligers, bestaande uit ruim 20 personen. Ook dit jaar hebben bestuur en vrijwilligers veel tijd gestoken in het reguliere onderhoud van het park. Daarbij moest Germ Siegersma, die steeds veel maaiwerk in het park verrichtte, dit jaar noodgedwongen verstek laten gaan. Anderen hebben zijn taak ingevuld. Door de inzet van de vrijwilligers kon over het jaar 2015 een klein batig saldo worden bereikt. Als blijk van waardering hebben alle vrijwilligers bij de jaarwisseling een pak “natoerfreonlik apelsop fan Hemmemabeammen” ontvangen en op 17 november wordt een vrijwilligersavond gehouden.
In het park zijn 33 nieuwe bordjes geplaatst bij fruitbomen met daarop de naam en enkele gegevens over het betreffende fruitras. Er is gekozen voor een duurdere versie met hopelijk een langere levensduur. Buiten het park zullen een achttal handwijzers worden geplaatst, zodat niet-ingewijden en toeristen het park beter zullen weten te vinden.
Een voorwerp van aanhoudende zorg zijn de schelpenpaden. Nu er niet meer gespoten mag worden, zijn er verschillende opties de revue gepasseerd om de paden toch onkruivrij te houden. Het bestuur heeft nog geen definitieve oplossing gevonden.

 

Binnen het reguliere onderhoud is er ook sprake van “groot onderhoud”. Dit jaar betrof dit:

  • het dunnen van de boombeplanting op de beide eilanden. De verkoop van het vrijgekomen hout leverde ca € 400 op.
  • het verharden en beter toegankelijk maken van de toegangsdam richting de Bildtdyk naast het huis van de familie Wassenaar.

 

Bij het beheren van het park zijn sommige initiatieven succesvol, maar niet elk experiment lukt. Zo heeft de bloemenweide bij Hemmemastate vorig jaar prachtig in bloei gestaan, maar de afgelopen zomer overheerste het gras en de ridderzuring. Van de gepote stinzenflora in het park zijn drie soorten, waaronder de bostulpen goed opgekomen. Het bestuur gaat niet opnieuw zaaien bij Hemmemastate (grond ongeschikt gebleken).
Wel zullen we terreingedeelten verschralen, zodat er natuurlijke bloemenweiden ontstaan van paardenbloem, kruipende boterbloem, pinksterbloem en diverse grassoorten. De ontwikkeling van destinzenflora wordt nog een jaar afgewacht en het experiment met de bloemenweide op de Pôle wordt voortgezet.
Vorig jaar zijn we begonnen met de verkoop van een deel van de fruitoogst aan Dijkstra State te Menaam. Dat doen we in 2016 opnieuw en tevens onderzoeken we de mogelijkheid om fruit in Berltsum te koop aan te bieden. Verwachte opbrengst in 2016 € 500.

 

Het Hemmemapark heeft ook mogelijkheden voor dorpsactiviteiten en natuureducatie. In het afgelopen jaar heeft dit geresulteerd in de volgende activiteiten en initiatieven:

  • het Hemmemapark was opgenomen in de “Mudrun” van 26 april.
  • in 2017 zal het theaterspektakel Bauck plaatsvinden in het Hemmemapark. (Bauck is een openluchtspel over Bauck van Hemmema en zal worden geproduceerd door Sybe Joostema en dorpsgenoot Durk Dijkstra)

 

Stichting Hemmemapark yn doarp en gea.

Bij deze categorie horen de volgende activiteiten:

  • het instandhouden (bebording en routeboekjes) en propageren van de cultuurhistorische wandelroute door Berltsum en de cultuurhistorische fietsroute door          Menameradiel. Er zijn nieuwe borden besteld voor de fietsroute, die in het voorjaar van 2017 geplaatst zullen worden. De onkosten kunnen voor een groot deel betaald worden uit ontvangen subsidies.
  • het instandhouden van de kanoroute rond Berltsum. Voor de bebording van deze route zijn een aantal borden besteld, die in het voorjaar van 2017 geplaatst zullen worden.
  • de voorgenomen plaatsing van richtingwijzers, zodat buitenstaanders attent worden gemaakt op het Hemmemapark en het park gemakkelijker kunnen vinden.

 

 

Bestuur.

Het bestuur vergaderde viermaal in zijn geheel, waarbij voor 1 vergadering ook de bewoners van Hemmemastate werden uitgenodigd.

De bestuurssamenstelling is hetzelfde gebleven:
M.T. van Hout, voorzitter
R. Bouwma, secretaris
A. de Haan, penningmeester
K.H. Smits
G. Spijksma
B.J. Wiersma