Dorpsplein

Gebruiksovereenkomst Dorpsplein Berltsum

 • Deze overeenkomst heeft betrekking op het gebruik van het Dorpsplein te Berltsum en ziet niet toe op het gebruik van aangrenzende percelen en gebouwen, zoals het schoolplein en het sportcomplex;
 • Begrippenbepaling:
  • Dorpsplein: het dorpsplein aan de Kwekerijleane te Berltsum, zoals op bijgaande kaart met de nummers 1 t/m 4 aangegeven;
  • Werkgroep: (vertegenwoordigers van) de Werkgroep Dorpsplein Berltsum. Contactpersoon: de heer H. Hoekstra, Fûgelsang 13 te Berltsum, telefoon 0518 – 461898;
  • Gemeente: (vertegenwoordigers van) de gemeente Menameradiel. Contactpersoon: mevrouw T. Betten, t.betten@menameradiel.nl, telefoon 0518 – 452961;
  • Initiatiefnemers: degenen die gebruik willen maken van het Dorpsplein voor een bepaalde periode en een bepaald doel.
 1. Het Dorpsplein maakt onderdeel uit van de openbare ruimte en is derhalve voor iedereen en altijd toegankelijk; (m.u.v. de momenten waarop het dorpsplein in gebruik is voor een evenement, sportwedstrijd etc.)
 2. Tijdens doordeweekse dagen buiten de schoolvakanties heeft het Dorpsplein, met uitzondering van het deel dat gelegen is tussen de hekjes (straatvoetbal- en basketbalveld),een primaire functie ten behoeve van de verkeersafwikkeling in en om de aangrenzende school;
 3. Op andere dan onder 2. genoemde momenten kan het Dorpsplein worden gebruikt ten behoeve van sport en spel, evenementen enzovoorts; (noot; tijdens meerdaagse evenementen is het dorpsplein niet beschikbaar voor de verkeersafwikkeling van de aangrenzende school). Voor het gebruik van de lichtinstallatie is per avond € 5,-- verschuldigd. Dit bedrag dient vooraf te worden voldaan. Rekeningnummer 29.60.93.211 t.n.v. Sportclub Berlikum onder vermelding “gebruik dorpsplein”.
 4. Het onder 3. genoemde gebruik wordt gecoördineerd door de Werkgroep;
 5. Onder coördineren wordt verstaan dat Initiatiefnemers zich bij de Werkgroep melden met het verzoek het Dorpsplein voor een bepaalde periode en een bepaald doel te mogen gebruiken;
 6. De Werkgroep regelt de praktische zaken met Initiatiefnemers. Hierbij gaat het om het gebruik van de lichtinstallatie, het tijdelijk verwijderen van hekwerken en andere maatregelen.
 7. Voorafgaand aan de ingebruikname van het Dorpsplein door Initiatiefnemers schouwt de Werkgroep het Dorpsplein en maakt rapport op over de staat van onderhoud en eventuele gebreken. Dit rapport wordt ondertekend door de Werkgroep en de Initiatiefnemers;
 8. Initiatiefnemers dienen het Dorpsplein na gebruik op te leveren in de staat waarin zij het aanvaard hebben. Het onder 7. genoemd rapport is hierin leiden en wordt na afloop van het gebruik nogmaals door de Werkgroep en de Initiatiefnemers ondertekend;
 9. Wanneer de Werkgroep bij het opmaken van een rapport als onder 7. genoemd schade of onrechtmatigheden constateert geeft zij deze door aan de Gemeente;
 10. Bij schade of andere onrechtmatigheden zoals onder 9. geconstateerd stelt de Werkgroep de Gemeente hiervan op de hoogte. De Gemeente zal de schade direct verhalen op de Initiatiefnemers;
 11. Tijdens het gebruik van het Dorpsplein door Initiatiefnemers gelden de gebruikelijke aansprakelijkheden in de openbare ruimte. De Werkgroep is in geen geval aansprakelijk.
 12. Wanneer de Werkgroep van mening is dat gevraagd gebruik niet passend is kan zij dit na overleg met de Gemeente verbieden. De Gemeente heeft hierin het laatste woord;
 13. Als niet-passend wordt in ieder geval gezien het gebruik dat naar verwachting schade aan het Dorpsplein en/of de aangrenzende de openbare ruimte kan toebrengen, gebruik dat niet primair is bedoeld voor inwoners van Berltsum, gebruik dat overlast oplevert voor de omgeving van het Dorpsplein, zoals parkeeroverlast, geluidsoverlast, stank, stof en gevaar;Bij gebruik van het dorpsplein als kermis- en feesttentlocatie, vervalt de parkeerruimte. Dit moet in de buurt met tijdelijke maatregelen opgelost worden.
 14. Gebruik dat als “meldingsplichtig” in de zin van de Algemene Plaatselijke Verordening valt aan te merken dient tenminste 3 weken van te voren gemeld te worden bij de Gemeente;
 15. Voor gebruik dat als “evenement” in de zin van de Algemene Plaatselijke Verordening valt aan te merken dient tijdig (tenminste 8 weken van tevoren) een vergunning aangevraagd te worden bij de Gemeente. Per kalenderjaar wordt niet vaker dan 12 keer een evenementenvergunning verstrekt;
 16. Het doen van een melding als genoemd onder 14. of het aanvragen van een evenementenvergunning als genoemd onder 15. is een verantwoordelijkheid van de Initiatiefnemers. De Werkgroep wijst Initiatiefnemers daar zo nodig op;
 17. De overwegingen genoemd onder 13. kunnen buiten toepassing blijven voor evenementen als bedoeld onder 15.
 
Downloads
Klik hier voor het aanvraagformulier gebruik dorpsplein