Terug naar Nieuws.

Commissie Sociaal Domein

 

Uitnodiging voor dinsdag 20 juni 2017 in Dorpshuis Op Healwei inSkingen, Slappeterpsterdijk 13 in Skingen

Agenda: aanvang 19:30 uur
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Uitgangspuntennotitie wijzigingen GR Dienst SoZaWe
4. 1ste Kwartaalrapportage Dienst SoZaWe
5. Toelichting jaarverslag gebiedsteam en stand van zakenpersonele invulling Gebiedsteam Waadhoeke
6. Presentatie onderzoek Almer Hietkamp stagiaire beweegteam:Het effect en de samenwerking tussen sport en bewegen en hetsociaal domein in de gemeente Menameradiel
7. Presentatie Baukje Mellema gebiedsteam
a. Verwarde personen
b. DorpenplanStandaard punten

8. Vaststellen verslag van 11 april 2017
9. Ingekomen stukken
10. Informatie portefeuillehouder / college
11. Lijst met afspraken en toezeggingen
12. Rondvraag en sluiting