Historie, stuur- en werkgroepen

In november 2012 is Stichting Berlikumer Belangen (SBB) op verzoek van de Protestantse Gemeente te Berltsum, een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van de bouw van een MFC met integratie van de huidige KruisKerk aan de Hôfsleane. In december 2012 is onder aansturing van SBB een werkgroep gevormd uit de mogelijke gebruikers van het te realiseren MFC:

- Stichting Berlikumer Belangen
- Vereniging het Groene Kruis,
- Dorpshuis ‘t Heechhout,
- Muziekvereniging Opmaat,
- Jeugdsociëteit it Piipskoft

De huidige huisvesting van de afzonderlijke verenigingen hebben dringend behoefte aan groot onderhoud en er zullen grote investeringen gedaan moeten worden in relatief oude gebouwen om de huisvesting te optimaliseren. Des te meer een reden om de krachten te bundelen en eenmalig te investeren in één gebouw met een surplus aan mogelijkheden. Door de kosten te delen zou er flink bespaard kunnen worden en er lagen kansen om de opbrengsten te verhogen.

De werkgroep MFC formuleerde haar doelstelling:
“Instandhouding van voorzieningenniveau en leefbaarheid in de dorpsgemeenschap Berltsum voor nu en in de toekomst.”

Na vele vergaderingen waarin de verschillende stichtingen en verenigingen hun dromen en ideeën over de invulling en het ontwerp van het MFC kenbaar hebben gemaakt, is er onder leiding van Wijbenga architecten en adviseurs een ontwerp tot stand gekomen. Bekijk de plannen digitaal!

 

Juli 2014
Plannen voor realisatie van het MFC worden aan het dorp gepresenteerd middels een informatie avond in de Kruiskerk.

November 2014
Alle partijen ondertekenen de intentieverklaring. Met het ondertekenen van deze verklaring was de voorbereiding (fase 1) afgerond en kon fase 2 worden opgestart. Waar in fase 1 vooral werd gewerkt aan het inventariseren, uitwerken en samenwerken, staat fase 2 vooral in het teken van de financiering en fondsenwerving van de plannen. Om de plannen goed en duidelijk weer te geven is er door de werkgroep een projectboek ontwikkeld; “in doarp smyt de lapen gear”.
Om een en ander op juistheid te onderzoeken en om de subsidieaanvraag gefundeerd in behandeling te nemen is er in het najaar van 2014 in opdracht van Gemeente Menameradiel een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd d oor Doarp en Bedrieuw Fryslan (DBF). Het onderzoek en de conclusie kunt u hier lezen.

December 2015
Onder toeziend oog van vele betrokken Berltsumers en onder prachtige muzikale begeleiding van Opmaat heeft de gemeenteraad in haar vergadering van 22 december 2015 besloten een subsidie van € 513.333 en tevens een lening van € 513.333 voor het MFC te verstrekken. Door het toekennen van deze gelden gaf de raad haar vertrouwen in de realisatie van dit mooie project en gaf daarmee indirect de opening voor de andere subsidienten.

Januari 2016
En kon de vooraf bedachte structuur worden uitgerold. Zo werd de Stichting Vastgoed MFC opgericht. Een stichting die als eigenaar van het project MFC Berltsum subsidies kan aanvragen. Tevens werd de oorspronkelijke werkgroep (afgevaardigden van alle participanten) opgesplitst en uitgebreid naar verschillende werkgroepen met hun eigen specialisten.

De projectstructuur ziet er als volgt uit:

Stuurgroep MFC
• Besluitvorming
• Aansturing van werkgroepen
• Overleg lokale overheden
• procesbewaking

Werkgroep Financieel
• Aanvraag subsidies
• Controle en verantwoording financiën

Werkgroep Exploitatie
• Samen met werkgroep Financieel zorgen voor sluitende begroting
• Contacten, overleg en contracten met gebruikers
• Inventarisatie wensen
• Gebruiksrooster en bezetting
• Invulling MFC, kloppend hart van MFC

Werkgroep activiteiten en communicatie
• Interne en externe communicatie
• Ontwikkelen activiteiten voor en na realisatie

Werkgroep vergunningen
• Aanvraag benodigde vergunningen
• Begeleiding bestemmingsplanwijziging

Werkgroep realisatie en bouw
• Inventarisatie eisen en wensen gebruikers
• Overleg en contacten met architect
• Begeleiding, berekeningen bewaking bouwkosten
• Aanbesteden
• Toezicht en toetsing

December 2016
Inwoners van Berltsum konden hun inzending voor een nieuwe naam voor het MFC insturen. De actiegroep heeft hieruit drie namen uitgekozen waarop door de inwoners in mei 2016 kon worden gestemd. Wordt het it Krûspunt, de Oerset of It Berltsumer ketier? De naam zal bekend gemaakt worden wanneer de begroting sluitend is.