Informatie

Redactie Dorpskrant Op 'e Roaster:

Van de redactie

Op ‘e Roaster verschijnt 1 keer per maand als bijlage van de Stienser (behalve in augustus) in een oplage van 28.000 exemplaren.

 

Redactieleden:

  • Henny van der Graaf
  • Jan Joostema
  • Henk Muller
  • Karina de Vries
  • Harmke Siegersma
  • Joke Wassenaar
  • Maaike Moerland

Het e-mailadres van de redactie is: roaster.berlikum@gmail.com.

Oplage Dorpskrant Op ‘e Roaster verschijnt iedere maand (behalve in augustus) in een oplage van ca. 28.000 exemplaren.

Verspreiding: Zie colofon ‘De Stienser’ – Door: FRL Leeuwarden (tel. 058-2154157)

Opmaak: Brandsma Offset Ferwerd (Druk- en zetfouten voorbehouden)

 

Kopij: Kopij (max. 350 woorden) kan worden aangeleverd in een Microsoft Word file. Foto’s die geplaatst moeten worden graag als apart bestand aanleveren.
Let op: Foto’s of illustraties gedownload van internet zijn soms ongeschikt voor plaatsing in de krant. Zorg ervoor dat de afbeeldingen in het uiteindelijke formaat een resolutie hebben van minstens 300 dpi (min 1 Mb) in JPG, TIFF of PSD file. - Bij te veel kopij selecteert de redactie op nieuwswaarde. - De redactie behoudt zich het recht voor tekst in te korten of artikelen te weigeren.
Email voor kopij: roaster.berlikum@gmail.com

 

Advertenties: Advertenties kunt u digitaal aanleveren per email. Graag als JPG-, EPS-, TIFF- of PDF-bestand
Email voor advertenties: roasteradvertenties@gmail.com

 

Op woensdag nog geen krant?

Mensen die geen krant hebben gekregen, kunnen een exemplaar afhalen bij de Spar. Klachten over de bezorging graag sturen naar: roasteradvertenties@gmail.com

 

 

Zoeken

Agenda

Plaats: Berltsum
15-10-2018
Plaats: Koepelkerk, Berlikum
19-10-2018 om 20:00
Plaats: Kruiskerk
21-10-2018 om 09:30
Plaats: Wier, Ioannis Theatertsjerke
21-10-2018 om 15:00
Plaats:
24-10-2018

Volg ons op Facebook of Twitter: