Ondernemersvereniging

Undernimmend Berltsum - Wier

Postadres via penningmeester:
Bitgumerdijk 2
9041 CC  Berltsum

of via mailadres undernimmendberltsumwier@gmail.com

 

De ondernemersvereniging van Berlikum-Wier is opgericht in 1974 en telt momenteel rond de 60 leden. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden en het bevorderen en verstevigen van de onderlinge contacten.

 

Doelstelling en realisatie

Realisatie van de doelstelling wordt nagestreefd middels:

 • periodiek overleg met gemeente Menaldumadeel, Commerciële Club Menameradiel en Stichting Berlikumer Belangen- ondersteuning leden bij
  (contact-)problemen met gemeente en andere instanties.
 • het regelmatig organiseren van gezamenlijke activiteiten.
 • nieuwsvoorziening en informatie-uitwisseling voor en tussen leden.
 • het bedingen van collectieve voordelen voor de leden.
 • het bevorderen van het ondernemers-, leef- en werkklimaat in Berlikum en Wier.

 

Bestuurssamenstelling:

 • Voorzitter: Janneke Bergsma (Jawis Training en advies te Berltsum) 
 • Penningmeester:  Tjitske Miedema (Keunst & Kids te Berltsum)
 • Algemeen Bestuurslid:
  • Annie Bakker (Bakker speeltoestellen te Wier)
  • Douwe Ploeg (Douwe Ploeg Financieel Advies 2.0 te Berltsum)
  • Johan Dijkstra (Garage Rinsma te Berltsum)
  • Johan kooistra (Empatec te Wier)
  • Johan Kuipers (Empatec te Wier)

 

Contributie

De contributie bedraagt € 145,00 (incl. € 23,15 btw) per kalenderjaar. Voor aspirant-leden bedraagt de contributie gedurende het eerste jaar € 75,00 (incl. € 11,97 btw).
Hiernaast bestaat de mogelijkheid tot deelname aan het collectief lidmaatschap van de Commerciële Club Menameradiel. Deze contributie bedraagt € 50,00.

 

Zoeken

Agenda

Plaats: Kruiskerk
26-08-2018 om 09:30
Plaats: Koepelkerk
02-09-2018 om 09:30
Plaats: It Heechhout
03-09-2018 om 19:30
Plaats: hele dorp
07-09-2018 om 18:00

Volg ons op Facebook of Twitter: